Zápisy ze schůzí

25. 3. 20099:47

19. února 2009

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování RVNNO ze dne 19. února 2009

Přítomni / Omluveni: viz prezenční listina
Hosté: PhDr. K. Ptáčková, JUDr. J. Svejkovský, Ing. H. Knappová

Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Výbor“) řídila jeho předsedkyně JUDr. Hana Frištenská.


Program schůze:


1) Zahájení a schválení programu. Kontrola úkolů z posledního jednání

2) Informace o jednání ministra Michaela Kocába s předsedy a místopředsedy Výboru pro legislativu a financování, Výboru pro regiony a Výboru pro Evropskou unii RVNNO

3) Věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti
- Informace o jednání s resorty (leden – únor 2009)
- Stav zpracování věcného záměru zákona a návrh dalšího postupu (garant: JUDr. L. Deverová)

4) Informace o věcném záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných hrách
garant: Mgr. P. Kalousová

5) Novela zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
garant: Ing. O. Haičman

6) Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2010

7) Informace o novele zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností
garant: Ing. O. Haičman

8) Operativa sekretariátu

9) Různé


Ad 1)
Jednání Výboru zahájila jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská, která přivítala přítomné členy a hosty, seznámila je s programem jednání a shrnula zápis z jednání minulého. Na dotaz předsedkyně neměl nikdo připomínky k minulému zápisu.
Mgr. K. Manová informovala Výbor, že novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byly doplněny do Plánu legislativních prací vlády na rok 2009, a to s termínem předložení vládě 05/09. Novela zákona č. 248/1995Sb., o obecně prospěšných společnostech byla vložena do vnějšího připomínkového řízení a termín jednání pro vypořádání připomínek byl stanoven na 2. dubna 2009 v 10 hod.
Mgr. K. Manová navrhla přesunutí bodu č. 6 – Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2010 do bodu č. 9 – Různé.

Závěr:
Výbor bere na vědomí splnění úkolů z minulého jednání Výboru a souhlasí se změnou programu jednání.Ad 2)
Mgr. K. Manová informovala o jednání ministra M. Kocába s předsedy a místopředsedy Výboru pro legislativu a financování, Výboru pro regiony a Výboru pro Evropskou unii, které se konalo dne 9. 2. 2009. Ministr M. Kocáb byl seznámen s činností jednotlivých Výborů. Ministr M. Kocáb doporučil předložit vládě věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti co nejdříve, jako svou prioritu, zároveň souhlasit s podporou při uplatnění připomínek Fóra dárců k věcnému záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných hrách, a souhlasil s převzetím záštity nad konferencí „Evropa angažovaných občanů“, která se koná ve dnech 4. - 5. 5. 2009. V neposlední řadě zmínil ministr M. Kocáb úkol vyhodnotit efektivitu poskytovaných dotací NNO.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o jednání ministra M. Kocába s předsedy a místopředsedy Výboru pro legislativu a financování, Výboru pro regiony a Výboru pro Evropskou unii RVNNO.Ad 3)
JUDr. H. Frištenská přivítala JUDr. J. Svejkovského, který členům Výboru představil návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti. Poslední verze tohoto materiálu byla členům rozeslána jako podklad pro jednání.
JUDr. J. Svejkovský uvedl, že předložený materiál není věcný záměr, ale pouze návrh věcného záměru. Je potřeba například zapracovat připomínky z jednání s Ministerstvem financí. Probíhala jednání s dalšími resorty: MPSV, MŽP, MK a byla v celku úspěšná, ale i z nich vyplývají podněty a připomínky. Nejpodnětnější bylo jednání s Ministerstvem životního prostředí. V zásadě lze říci, že zástupci uvedených resortů s připravovaným zákonem jako takovým souhlasí a mají za to, že jeho obsah bude ještě dopracován. JUDr. J. Svejkovský konzultoval také s prof. K. Eliášem. Dále JUDr. J. Svejkovský uvedl, že je potřeba dopracovat RIA – Hodnocení dopadů regulace, která bude součástí věcného záměru a je zčásti již sekretariátem RVNNO připravena.
JUDr. H. Frištenská zmínila, že se některých jednání také zúčastnila, např. setkání všech náměstků dotujících resortů (16. ledna 2009) a jednání považuje za dobrá a účelná. Další jednání musí ještě proběhnout, a to s resorty MPO, MMR, MZE.
Ing. J. Adamec uvedl, že jednání Komory daňových poradců s náměstkem MF Mgr. P. Chrenkem přineslo závěr, že navrhovaná právní úprava daní z příjmů je v souladu s připravovaným věcným záměrem zákona o VPO. Další jednání zástupců Komory daňových poradců a Výboru pro legislativu a financování RVNNO s náměstkem Mgr. P. Chrenkem a jeho pracovníky se bude konat 26.2.2009.
Mgr. M. Korotvičková navrhla, aby se věcný záměr zpřehlednil a zaměřil výrazněji na věci, které je třeba zdůraznit:

1) argumenty, proč je zákon potřebný (zmínit jednání s MF a dalšími resorty a uvést, že výslovně se navazuje na jejich navrhované právní úpravy)
2) shrnout historii toho, co už se předjednalo, aby nevznikl dojem, že se jedná o něco zcela nového
3) hned v úvodu věcného záměru uvést výrazně cíle a principy právní úpravy a pomocí jakých právních prostředků budou realizovány
4) uvést, jaké další zákony bude nutné novelizovat a obecně naznačit jakým způsobem
5) poslední odstavec na straně 12 návrhu věcného záměru blíže rozvést: zejména jaká procesní pravidla budou použita, jaký bude charakter řízení, informace o nenárokovosti dotace,
6) provázat práce na věcném záměru s procesem RIA

Ing. Adamec uvedl, že MF se nebrání tomu, aby věcný záměr přímo navazoval na novou úpravu zákona o daních z příjmů.
PhDr. K. Schwarz se tázal, zda definice základních pojmů – zisk – se bude týkat jen podnikatelské činnosti nebo z celé činnosti VPO. Ing. J. Adamec uvedl, že ziskem se rozumí výsledek hospodaření.
J. Svobodová zmínila následující připomínky k věcnému záměru zákona:

1) věcný záměr by měl jednoznačně a jasně říci, že účelem budoucího právního předpisu je stanovit pravidla pro stanovení statusu veřejně prospěšné činnosti v souvislosti s „finančními“ vazbami ke státnímu rozpočtu resp. k rozpočtům územních samosprávných celků.(viz str. 12 věcného záměnu poslední odstavec).
2) definice pojmů by měla být zcela jednoznačná nikoliv obecného charakteru, aby nedocházelo k různým výkladům a domněnkám, které by mohly vyústit až do soudních sporů.
3) definice pojmu „zisk“ by měla být z věcného záměru vypuštěna; výsledek hospodaření je vymezen ustanovením § 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb.
4) při dopracování „RIA“:
a) ponechat stávající stav a důsledky jeho ponechání,
b) upravit jednotlivé zákony a včetně nákladů a důsledků,
c) přijetí nového zákona a jeho dopady.

JUDr. H. Frištenská uvedla, že nyní je třeba dopracovat RIA, do věcného záměru zapracovat připomínky, odložit termín projednávání věcného záměru do vlády a vypořádat připomínky NNO, jež měl Výbor k dispozici na minulém jednání.
PhDr. K. Ptáčková upozornila, že RIA by měla mít více variant, než jen nulovou variantu, variantu 1 – novelizace statusových zákonů, zejména zákon o sdružování a variantu 2 – nový zákon o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti. Mělo by se pracovat i s připomínkami, které tento nový zákon nepovažují za správné řešení.
PhDr. K. Schwarz zmínil, že by bylo třeba zpracovat další variantu – zákon, který upraví i tu část neziskového sektoru, která nebude moci (nebo nebude chtít) získat status veřejné prospěšnosti.
JUDr. H. Frištenská upozornila na připomínku RNDr. M. Kundraty, že ve výčtu veřejně prospěšných činností chybí oblast životního prostředí.
Ing. H. Knappová uvedla, že by bylo vhodné, aby zákon nebyl příliš administrativně náročný.

Závěr:
Výbor bere na vědomí předložený návrh věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti a doporučuje:

1) dopracovat RIA – Hodnocení dopadů regulace s uvedením 4 variant
• nulová varianta
• varianta 1 – novelizace statusových zákonů NNO
• varianta 2 – zákon o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti
• varianta 3 – zákon o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti, který bude obsahovat zmínku o NNO jako zvláštní entitě

2) dopracovat věcný záměr zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti dle následujících připomínek
• zpřehlednit text věcného záměru a výrazně uvést hlavní cíle a principy zákona
• důležité věci přesunout do úvodu materiálu (věcného řešení)
• doplnit procesně právní ustanovení, týkající se vzniku a zániku statusu veřejné prospěšnosti
• v procesně právních částech popsat evidenční princip vedení rejstříku organizací se statusem veřejné prospěšnosti

3) navrhnout posunutí termínu předložení věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti do vlády, ale zorganizovat vnější připomínkové řízení hned, jakmile to bude možné, resp. jakmile bude věcný záměr dopracován

4) pokračovat v jednání s resorty, a to zejména MF, MPO, MZe, MMR a dále s ředitelem odboru Národního fondu MF.

Dále Výbor žádá ministra M. Kocába o jeho podporu při jednání s resorty ve věci věcného záměru zákona o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti.


Ad 4)
Mgr. P. Kalousová seznámila přítomné s věcným záměrem zákona o provozování sázkových a jiných podobných her. Fórum dárců připravilo připomínky tomuto materiálu. Mezi zásadní připomínky patří rozpor mezi zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (zákon o nadacích) a zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (herní zákon), kdy zákon o nadacích umožňuje nadacím pořádat loterie a herní zákon nadace mezi subjekty oprávněné pořádat loterie neuvádí. Další připomínka se týká odvodu části prostředků do státního rozpočtu. Dle materiálu Ministerstva financí si provozovatel odvede buď 10% do státního rozpočtu nebo 12% na veřejně prospěšné účely. Tímto řešením dochází k demotivaci provozovatele odvádět maximum prostředků na veřejně prospěšné účely. Připomínky Fóra dárců byly zaslány ministru M. Kocábovi.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o věcném záměru zákona o provozování sázkových a jiných podobných hrách.


Ad 5)
Ing. O. Haičman informoval o průběhu jednání ve věci novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Pracovní skupina Výboru se s JUDr. C. Svobodou opětovně sešla dne 20. ledna 2009 a za pomoci přizvaných právníků došlo k přepracování novely se záměrem zejména:

1) zjednodušit stávající právní úpravu,
2) zapracovat klíčové připomínky,
3) vypustit nadbytečná ustanovení,
4) schvalovací proces nahradit notifikačním procesem (do 24 hod),
5) kontrolní mechanismy, resp. sankce přesunout do přestupkového zákona a zákona o policii.

Další pracovní schůzka se bude konat na počátku března 2009.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o průběhu jednání ve věci novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a vyjadřuje obavu, aby připravovaná liberální úprava neumožnila zneužívání veřejných sbírek, a tím je nediskreditovala před očima veřejnosti. To by znamenalo poškození renomovaných a spolehlivých sbírek, které představují velmi cenný a nezávislý finanční zdroj pro aktivity NNO.
Proto Výbor požaduje:

1) projednat navrhovanou právní úpravu na jednání Rady vlády pro NNO

2) zpracovat Hodnocení dopadů regulace – RIA k tomuto návrhu zákona

3) zapracovat do návrhu zákona vazbu na připravovaný zákon o organizacích se statusem veřejné prospěšnosti.


Ad 7)
Ing. O. Haičman informoval Výbor o novele zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Materiál je v současné době v připomínkovém řízení a členům Výboru byl rozeslán v rámci monitoringu legislativy. Jedná se převážně o technickou novelu, jenž např. zjednodušuje proces zakládání církevní právnické osoby (rozhodnutím církví), církevní organizace mohou v rámci doplňkové činnosti podnikat a také se podařilo prosadit původní termín „církevní právnická osoba“.
 
Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o novele zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.


Ad 8)
JUDr. H. Frištenská navrhla změnit dubnový termín jednání Výboru, a to na 15. dubna 2009 (původně 3. 4. 2009). Byly stanoveny termíny jednání na 1. pololetí roku 2009: 15. dubna 2009 v 14 hod., 19. května 2009 v 14 hod., 23. června 2009 v 14 hod.


Ad 9)
Ing. M. Vyšín informoval přítomné členy o materiálu – Informace o hlavních oblastech státní dotační politiky pro rok 2008, jenž má být předložen vládě do konce února 2009. Materiál má obsahovat zhodnocení naplňování hlavních oblastí státní dotační politiky jednotlivými resorty. Dále Sekretariát RVNNO navrhuje vytvoření pracovní skupiny, která bude spolupracovat při probíhajících jednáních (na úrovni ředitelů) se záměrem zpřehlednit a zestručnit Hlavní oblasti státní dotační politiky pro rok 2010. Ing. H. Knappová navrhla, zda by u každé hlavní oblasti mohl být stanoven garant, neboť v současné době se stává, že v rámci jedné oblasti, např. ochrana životního prostředí, dává dotace více resortů.

Závěr:
Výbor bere na vědomí informace o Hlavních oblastech státní dotační politiky a do pracovní skupiny jmenuje: JUDr. H. Frištenskou, PhDr. K. Schwarze, Mgr. P. Kalousovou, Ing. H. Knappovou.


JUDr. H. Frištenská požádala přítomné o návrhy nových členů Výboru, a to vzhledem k tomu, že někteří členové Výboru na jednání dlouhodobě neúčastní. Termín: příští jednání

Příští schůze Výboru se bude konat dne 15. 4. 2009 od 14:00 hod. v budově Úřadu vlády ČR.


JUDr. Hana Frištenská
předsedkyně Výboru pro legislativu a financování