Programy zasedání a výsledky

19. 3. 20099:21

Program 49. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 19. března 2009 od 9.30 hod.

1. Organizační záležitosti (návrh doplnění pracovní komise LRV pro veřejné právo II – finanční právo a projednání přípravy a dopravy na mimořádné zasedání LRV v Kroměříži ve dnech 7. až 9. dubna 2009).

LRV projednala návrh ministra a předsedy LRV na doplnění členky pracovní komise LRV pro veřejné právo II – finanční právo a jeho návrh schválila; současně byly projednány organizační otázky, týkající se 50. mimořádného zasedání LRV, které se uskuteční ve dnech 7 až 9. dubna 2009 v Kroměříži. Ministr a předseda LRV vyzval členy LRV, aby upřesnili údaje o své účasti na předmětném zasedání LRV a sdělili své požadavky na ubytování, stravování a dopravu vedoucímu Sekretariátu LRV, a to ještě v průběhu tohoto zasedání LRV. Ministr a předseda LRV sdělil, že v případě dodržení časového harmonogramu projednání příslušných kodexů umožní druhý den ve spolupráci s předkladatelem exkurzi v avizovaném zařízení v Kroměříži. Byl potvrzen termín odjezdu autobusu z Prahy do Kroměříže, termín zahájení vlastního projednávání občanského zákoníku dalších legislativních materiálů a termín předpokládaného ukončení zasedání ve čtvrtek 9. dubna 2009, jakož i termín odjezdu autobusu Ministerstva spravedlnosti.

2. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil).

LRV projednala návrh tzv. velké novely exekučního řádu a akceptovala požadavek předkladatele, aby vlastní projednání reflektovalo již existující a projednávaný návrh tzv. malé novely exekučního řádu, a to v jejich vzájemné korelaci. LRV doporučuje vládě schválit předložený návrh zákona ve shora uvedené úpravě, a to ve smyslu návrhu stanoviska LRV, zpravodajské zprávy a uplatněných připomínek členů LRV při projednání věci v LRV.

 3. Návrh zákona. kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. (předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil).

LRV projednala předloženou novelu zákona a doporučuje vládě tuto schválit ve smyslu stanoviska LRV, v němž budou zapracovány schválené připomínky členů LRV, jakož i akceptované návrhy zpravodaje.