Jednání Rady

3. 3. 20098:19

Jednání Rady dne 3. března 2009

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny se uskutečnilo dne 3. března 2009 ve 13:00 hod. v budově Úřadu vlády (nábř. E. Beneše 4, místnost č. 147). 
Program:
1.      Třetí periodická zpráva o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin.
2.      Návrh novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších úprav a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších úprav (§§ 29 a 117, týkající se agendy národnostních menšin); návrh Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.
3.      Novelizace vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších úprav – informace.
4.      Dotační programy a složení Dotačních výběrových komisí resortů.
5.      Příspěvek k terminologii v národnostně menšinové problematice (PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.).
6.      Různé.
Usnesení č. 76
Rada schvaluje Třetí periodickou zprávu o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin a doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení předložil materiál pro schůzi vlády.
Usnesení č. 77
Rada schvaluje návrh novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších úprav a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze tak, jak byl vypracován Výborem pro spolupráci s orgány samosprávy a doporučuje svému předsedovi, aby návrh předložil ministru vnitra k dalšímu zpracování v rámci nejbližší legislativní úpravy uvedených zákonů.
Usnesení č. 78
Rada bere na vědomí návrh novelizace vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
Usnesení č. 79
Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a Výběrové dotační komise v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin tak, jak byly prezentovány resortu kultury a zástupci menšin a jak jsou uvedeny v tomto záznamu.
Usnesení č. 80
Rada bere na vědomí zmíněné připomínky a námitky.
Usnesení č. 81
Rada podporuje návrh žádosti I. Belkova za bulharskou národnostní menšinu na zřízení výstavby památník sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích.