Záznamy z jednání

1. 12. 200311:14

Záznam z 14. schůze BRS konané dne 6. 1. 2004


            (přijata usnesení č. 85 - 95)

Z á z n a mze 14. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 6. ledna 200414. schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen BRS) řídil předseda vlády a předseda BRS (dále jen předseda BRS) V. Špidla.


 1. Akční plán boje s nelegální migrací

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 85.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


2. Komplexní koncepce vládního utajeného spojení

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 86.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

3. Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy 

BRS projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


u s n e s e n í č. 87.Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


4. Zpráva o stavu řešení problematických oblastí z povodní v r. 2002 – dle přílohy k usnesení Bezpečnostní rady státu č. 25 ze dne 12. listopadu 2002 a č. 40 ze dne
11. února 2003 

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 88.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

5. Informace o stavu příprav České národní banky na krizové situace

BRS projednala materiál předložený guvernérem České národní banky a přijala


u s n e s e n í č. 89.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

 
6. Návrh na zavedení videokonference jako samostatného komunikačního systému na mezinárodní úrovni a směrem ke Stálé delegaci České republiky při NATO a při Evropských společenstvích
Materiál byl stažen z programu.


7. Návrh postupu zajištění centrální výroby speciálního papíru Ministerstvem obrany pro zabezpečení potřeb orgánů státní správy pracujících s utajovanými písemnostmi v režimu „Přísně tajné“ a „Tajné“

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


u s n e s e n í č. 90/D.


8. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 2003

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

 

u s n e s e n í č. 91.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.9. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2004 s výhledem na 2. pololetí 2004
 
 
BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala

u s n e s e n í č. 92.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.10. Různé.

a) Zpráva o stavu realizace usnesení BRS z 25. září 2001 č. 211 ke Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 93.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.b) Informace o plnění bodu II/2 usnesení vlády ČR ze dne 30. července 2003
č. 769 – zřízení společného koordinačního orgánu pro činnost na úseku státních hmotných rezerv

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 94.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


c) Informace pro členy Ústředního krizového štábu k zaujímání chráněného pracoviště ÚKŠ – Kloknerova

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í č. 95.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.Pro informaci:


  1. Informace o plnění úkolů realizace návrhu na využití nepotřebných chráněných pracovišť ve prospěch krizových orgánů krajských úřadů a obcí s rozšířenou působností, řešeného ve spolupráci s krajskými úřady