Zápisy ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

28. 1. 200914:45

8. prosince 2008

Zápis ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 8. prosince 2008

Přítomni / omluveni:  viz prezenční listina
 
 
Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „Rada“) řídila její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková.
 
Program zasedání:
 
1) Zahájení

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání

3) Informace o činnosti výborů Rady

      a) Výbor pro Evropskou unii
      b) Výbor pro legislativu a financování
      c) Výbor pro regiony

4) Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF v roce 2007

5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích a setkání s veřejností

6) Informace o projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu.“

7) Různé
 
 
 
Ad 1) Zahájení
 
Zasedání Rady zahájila její předsedkyně MUDr. D. Stehlíková, která rovněž přednesla program jednání. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepřednesl žádný pozměňovací návrh programu, dala předsedkyně Rady hlasovat o přijetí následujícího usnesení.
 
Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila program dnešního zasedání (Jednomyslně).
 
 
Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání
 
Kontrolu úkolů z minulého zasedání Rady přednesla MUDr. D. Stehlíková.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila návrh novely zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a požádala svou předsedkyni, aby jí rozeslala do připomínkového řízení a následně předložila vládě.
Novela zákona o o.p.s. bude do konce roku rozeslána do připomínkového řízení, poté bude předložena vládě začátkem roku 2009.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně schválila Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru a požádala svou předsedkyni, aby ho rozeslala do připomínkového řízení a následně předložila vládě.
Připomínkové řízení bylo ukončeno, právě probíhá vypořádání, jak připomínek od veřejnosti, tak z vnějšího připomínkového řízení. Do vládní agendy bude materiál předložen do konce tohoto roku. Materiál by měl být ve vládě projednán začátkem roku 2009.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila návrh smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák. č. 171/91 Sb. a pověřila svou předsedkyni, aby požádala o výjimku z připomínkového řízení a předložila materiál vládě.
Výjimka byla schválena, materiál byl odeslán do vládní agendy a je tedy připraven pro schůzi vlády dne 16. prosince 2008.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně vzala na vědomí výzvu zástupců nestátních neziskových organizací ze dne 17. července 2008 a pověřila svou předsedkyni informovat o tomto podnětu vládu.
Materiál do vlády byl připraven na prosincovou schůzi vlády spolu s koncepcí podpory rozvoje NNO.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace jednáním s řídícími orgány operačních programů za účelem zadání analýz čerpání finančních prostředků ze strany nestátních neziskových organizací v rámci prvních výzev operačních programů, financovaných z prostředků technické asistence operačních programů.
Dopisy na řídící orgány jsou připraveny k odeslání. Informace o výsledku odpovědí přinese sekretariát Rady na příštím zasedání Rady.
 
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace jednomyslně pověřila svou předsedkyni, aby požádala místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí o právní výklad § 33 odst. 3 zákoníku práce ve vztahu k obecně prospěšným společnostem.
Dopis byl odeslán dne 15. října 2008 a odpověď přišla dne 2. prosince 2008. Byla předána JUDr. L. Deverové.
 
Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání (Jednomyslně).
 
 
Ad 3) Informace o činnosti výborů Rady
 
Ad 3a) Výbor pro Evropskou unii
 
Informaci o činnosti Výboru pro Evropskou unii přednesl jeho předseda RNDr. M. Kundrata a poskytl také informace ohledně konference „Evropa angažovaných občanů“. Výbor se v poslední době formálně nesešel, práce ale probíhají ve standardním režimu. Proběhly nominace zástupců NNO do hodnotících komisí k operačním programům, dlouhodobě se členové Výboru věnují přípravě konference k udržitelnosti NNO, je nutné sehnat asi 400 – 500 tis. Kč k dofinancování konference, která se bude konat v květnu 2009.
 
 
Ad 3b) Výbor pro legislativu a financování
 
Informaci o činnosti Výboru pro legislativu a financování přednesla jeho předsedkyně JUDr. H. Frištenská. Jeho hlavní činností byla příprava věcného záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích. Na toto téma proběhly dva kulaté stoly, připomínky sebrané na internetu a na kulatých stolech budou předány lednového výboru kde bude schválen postup při vypořádání těchto připomínek, tyto byly již předány zpracovatelům zákona. Dále se Výbor zabýval zpracováním dodatku č. 8 ke smlouvě o Nadačním investičním fondu v úzké spolupráci se zástupci Ministerstva financí, dodatek se týká finančních kontrol, které budou probíhat jednotně, vykonávat je budou územně finanční orgány. Další schůze Výboru je naplánována na 8. ledna 2009, budou se probírat podněty, které vzešly z již zmíněných kulatých stolů.
 
 
Ad 3c) Výbor pro regiony
 
Informaci o činnosti Výboru pro regiony přednesl jeho předseda Bc. R. Haken. Výbor se od posledního jednání Rady sešel 2x, zabýval se záměrem zákona o veřejně prospěšných organizacích. Nabízí možnost konzultací se zástupci krajů, členy NNO. Po výměně hejtmanů v krajích bude zaslán dopis se žádostí o jmenování nových zástupců ve Výboru, navrhuje zvětšit počet členů Výboru o tři subjekty (Spolek pro obnovu venkova, Agrární komora a Hospodářská komora). Informoval o plánovaném jednání s náměstkem ministra pro místní rozvoj Ing. M. Kalousem, s kterým bude projednána problematika Evropských fondů. Na Ministerstvo pro místní rozvoj bude směřován také dotaz, kdo je zodpovědným pracovníkem v oblasti sociální ekonomiky. S dalším dotazem se Výbor obrátí na zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, proč byla občanská sdružení vyloučena jako příjemci dotací. Proběhlo taktéž vyhodnocení Opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu, výsledky byly předány Ministerstvu pro místní rozvoj. Navrhl, aby z rozpočtu Úřadu vlády bylo financováno vydání brožury uvedených výsledků spolupráce.
Další schůze Výboru je plánováno na 9. ledna 2009 v kraji Vysočina.
Předseda Výboru doporučil, aby Rada spolupracovala při organizaci konference o sociální ekonomice, organizátorem konference je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dále navrhl výměnu člena Výboru, novým členem by se měl stát L. Kubový.
MUDr. D. Stehlíková požádala předsedu Výboru o nástin další spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 
Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o činnosti výborů Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (Jednomyslně).
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí jmenování L. Kubového členem Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (Hlasování 17 – 0 – 2).
- Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila zvýšení počtu členů Výboru pro regiony o tři členy – zástupce Spolku pro obnovu venkova, zástupce Hospodářské a Agrární komory (Hlasování 17 – 0 – 2).
 
 
Ad 4) Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z NIF v roce 2007
 
Tento materiál je vládě předkládán každoročně základě usnesení vlády ze dne 8. října 2003 č. 998. Hlavní část tohoto materiálu tvoří analýza výročních zpráv nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu, kterou pro sekretariát Rady zpracovalo Fórum dárců. Informaci ohledně materiálu poskytla Mgr. P. Kalousová, ve Zprávě nejsou zahrnuty Nadace Pangea a Nadace Arbor Vitae (nedodaly výroční zprávu za rok 2007). Výsledky analýzy jsou v podstatě totožné s rokem 2006.
 
Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila Hodnotící informaci o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2007 a pověřila svou předsedkyni, aby jí předložila vládě pro informaci (Hlasování 21 – 0 – 1).
 
 
Ad 5) Informace o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích a setkání s veřejností
 
O obsahové stránce informovala JUDr. H. Frištenská a zastoupila tak omluvenou JUDr. L. Deverovou, technické informace doplnila Mgr. K. Manová. Návrh věcného záměru zákona obdrželi členové Rady elektronickou poštou, rovněž tak i účastníci obou kulatých stolů. Probíhá také debata veřejnosti na internetových stránkách Rady. Nutná bude návazná spolupráce se zástupci příslušných resortů. JUDr. H. Frištenská požádala MUDr. D. Stehlíkovou o upřesnění harmonogramu prací na věcném záměru zákona. Vzhledem k tomu, že MF je nejdůležitějším partnerem, domluví MUDr. D. Stehlíková schůzku s ministrem financí buď v prosinci 2008, nebo nejpozději v lednu 2009.
Mgr. P. Tuček by uvítal upřesnění základních pojmů, konkrétně aby na straně 8 byla vysloveně uvedena „mládež a problematika mládeže“ a „problematika péče o účelné využívání volného času“. Dále upozornil na nejasnost kolem záležitosti finančního auditu při určeném obratu, možnost kontroly i ze strany subjektu, který poskytl finanční prostředky. Odpověděla JUDr. H. Frištenská, výčet veřejně prospěšných činností může být velmi široký, ohledně finanční kontroly bude rozhodující výše obratu, která není ještě určená.
PhDr. K. Ptáčková – jak do harmonogramu přípravy zákona spadá RIA, tj. posouzení, zda je takového zákona vůbec zapotřebí. Mgr. K. Manová odpověděla, že proces RIA probíhá od začátku přípravy věcného záměru zákona, pracovní skupina se sejde 16. prosince 2008. Podněty členů pracovní skupiny budou do materiálu zapracovány. Bude specifikována náplň práce této skupiny.
RNDr. M. Kundrata upozornil na obavy organizací, které nebudou zařazeny mezi veřejně prospěšné společnosti, na nemožnost získat dotace.
 
Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o průběhu prací na věcném záměru zákona o veřejně prospěšných organizacích (Hlasování 22 – 0 – 0).
 
 
Ad 6) Informace o projektu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“
 
O projektu informoval Mgr. O. Krulík, Ph.D. z Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Projekt probíhal v letech 2006 – 2008, finanční náklady nepřesáhly 1 500 tis. Kč. Realizátorem projektu byla Vysoká škola ekonomická v Praze, na projektu pracovalo několik desítek badatelů jak v České republice, tak i v jiných zemích světa. Výsledkem bylo 15 dílčích studií, závěrečná zpráva o projektu by měla být dokončena v lednu 2009. Byly zpracovány dva manuály, jeden s názvem „Veřejné sbírky – jak je organizovat, čeho se vyvarovat a jak se bránit podvodníkům aneb desatero pro organizátory, občany a strážce zákonů“ a druhý „Občanská sdružení – jak je založit, provozovat, čeho se vyvarovat aneb desatero pro občany.“ Celý projekt bude dokončen v lednu 2009, jeho výsledky budou prezentovány ministru vnitra.
 
Usnesení:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace vzala na vědomí informaci o Bezpečnostním výzkumu Ministerstva vnitra „Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice, se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu“ (Jednomyslně).
 
 
Ad 7) Různé
 
V bodu různé byl projednán termín dalšího zasedání Rady, které se bude konat koncem února 2009. Bc. R. Haken po dohodě s JUDr. H. Frištenskou navrhl společné jednání všech výborů Rady kvůli vzájemnému předání si informací a koordinaci práce, bude se konat počátkem roku 2009.
 
 
 
Mgr. Jana Koláčková                                       
náměstkyně ministryně pro lidská práva           
a národnostní menšiny                                          

Mgr. Kateřina Manová, MA
vedoucí Oddělení sekretariátu Rady
vlády pro nestátní neziskové organizace