Aktuálně

13. 10. 200815:04

Úřad vlády České republiky a Informační centrum OSN v Praze pořádají výstavu k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv

V pondělí 13. října byla ve Strakově akademii slavnostně zahájena výstava "Na úsvitu." Výstavu k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv zahájil premiér M. Topolánek a ministryně Džamila Stehlíková. Jako hosté na vernisáži vystoupili Mário Biháry a Adam Pospíšil. Autorem koncepcevýstavy je MUDr. Zdeněk Kalvach.


Na úsvitu - Výstava, která připomíná nekonečný proces zušlechťování lidskosti
Na úsvitu - logo výstavyVýstava je poctou samotné Deklaraci i úsilí a ideálům jak jejích tvůrců, tak obránců lidských práv. Chce alespoň stručně připomenout historické souvislosti a vývojové trendy, které ve vyspělých zemích dnes akcentují především rovné příležitosti, antidiskriminační opatření, sociální začleňování, seberealizaci a participaci minorit i humanizaci života zvláště znevýhodněných a ohrožených lidí. Cílem není výuková expozice, ucelený výklad s definicemi a výčty dokumentů, institucí, agend, ani přehled aktuálních problémů. 

Předkládá spíše vhled do světa lidských práv, nástin jeho rozsáhlosti a mozaiku aktivit bez nároku na úplnost - zastoupena není např. problematika vězeňství, národní ani mezinárodní kontroly dodržování lidských práv ani mnoha závažných dílčích jevů, z nichž některé by vydaly na samostatnou expozici. Výstav asi především klade za cíl nejen informovat, ale zejména podnítit zájem, veřejnou diskusi, angažované občanství a tím i řešení dílčích jevů – vždyť jsme stále teprve na úsvitu plné emancipace a rovných příležitostí všech lidských bytostí. 

OSN - logoAutoři projektu (viz níže) si také uvědomují, že současná mladá generace, která naštěstí nemá přímou zkušenost s totalitou a s řízeným ponižováním lidské důstojnosti, vnímá svobodu jako cosi samozřejmého a nenapadnutelného. Jedním z podstatných cílů výstavy je podnítit zájem mladých lidí o problematiku lidských práv. Pouze pokud si mladí lidé uvědomí, kolik práce, obětí a zkušeností stojí za dnešní podobou demokracie, budou se moci vyhnout některým tragickým chybám ve svém vlastním hledání a objevování toho, co znamená svoboda. 

Potože zejména mladí lidé by měli dostat šanci si naplno uvědomit, že jsou hrdými nositeli poselství o nezdolnosti lidské touhy po hledání spravedlnosti a svobody. Historie vývoje lidských práv a demokracie by pro ně měla být zdrojem sebevědomí, nedůvěry ke generalizacím všeho druhu, respektu a odvaze. Odvaze ke skutečné svobodě myšlení. Tato svoboda klade na člověka nesmírné nároky. Snad právě proto je člověk s naplňováním svých ideálů stále na úsvitu. 
Zprávu o samotném zahájení výstavy, fotogalerii a videozáznam i přepis projevu předsedy vlády Mirka Topolánka naleznete na TÉTO STRÁNCE. Stránka rovněž nabízí odkazy na zprávy o předešlých úspěšných výstavách, ze kterých byly některé zpřístupněny veřejnosti. Také výstava "Na úsvitu" bude v rámci dne otevřených dvěří zpřístupněna široké veřejnosti. Další zpřístupnění prostor Strakovy akademie, které navrhl premiér M. Topolánek, budeme s předstihem avizovat na našich stránkách. 
Autor koncepce: MUDr. Zdeněk Kalvach
Komisař výstavy: PhDr. Lucie Wittlichová
 
Grafická úprava: Jerome s.r.o. - Petr Liška Produkce a realizace: Jerome s.r.o.
Na výstavě spolupracovali: (zpracování tématu, poskytnutí podkladových materiálů a fotografií, konzultace): Ministerstvo zahraničních věcí ČR – odbor lidských práv a transformační politiky, Ústav pro studium totalitních režimů (Martin Tichý), Ministerstvo zdravotnictví a řada nestátních neziskových organizací: Český helsinský výbor, Liga lidských práv, Člověk v tísni, Česká ženská lobby, Gender Studies, Nadace Naše dítě, Linka bezpečí, Sdružení SOS dětských vesniček, Na vlastních nohou (Stonožka), Spolu (Olomouc), Sdružení bývalých politických vězňů, Cesta domů, Život 90, Diakonie ČCE, Farní charita Karlovy Vary, Židovská obec Praha, Židovské muzeum Praha, Slovo 21, Multikulturní centrum Praha, Centrum pro integraci cizinců, Nový prostor, Pražská rada vozíčkářů

Poděkování patří všem fotografům, kteří bezúplatně poskytli své práce, včetně pana Chada Evanse Wyatta, který poskytl soubor Roma rising: Romské obrození. Dále děkujeme za fotodokumentaci z archivu: Aktuálně.cz, Lidové noviny, Židovské muzeum Praha, IWM Collections, Auschwitz Scrapbook. Zvláštní poděkování patří Mgr. J. Hromadovi a pracovníkům Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR - PhDr. A. Sulitkovi, Ing. R. Soukupové, RNDr. M. Pospíšilovi, JUDr. D. Zelenkové, JUDr. P. Ptáčníkovi, Mgr, L. Otáhalové, Mgr. K. Manové, Mgr. J. Machačkovi, PhDr. R. Hůlkové, Z. Dunovi - za zpracování podkladových materiálů. V grafickém ztvárnění expozice i plakátu bylo využito grafické zpracování článků Všeobecné deklarace lidských práv, které pro Organizaci spojených národů vytvořil před 30 lety brazilský výtvarník Octavio Roth.