Tiskové konference

16. 12. 200820:01

Tisková konference po jednání vlády ČR 16. prosince 2008

Text přepisu dosud neprošel korekturou. Děkujeme za pochopení.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý večer, dámy a pánové, děkujeme, že jste ještě vydrželi, já vás vítám na tiskové konferenci po zasedání vlády. Je tu se mnou 1. místopředseda vlády pan Jiří Čunek a místopředseda vlády a ministr životního prostředí pan Martin Bursík. Předávám slovo 1. místopředsedovi slovo.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Dobrý večer, já se moc omlouvám za nás za všechny, za pana premiéra. Dnes vláda, ani si nepamatuji, kdy naposledy byla tak dlouhá a zároveň tak výživná. Bylo k projednání z původních přes padesát bodů, 37 k projednání, kterými jsme se museli zabývat. Vzhledem k tomu, že pan premiér odjel na setkání s diplomatickým sborem a my s kolegou Bursíkem musíme jet tam také, tak bych rád, kdybychom dnes zkrátili tuto tiskovou konferenci s tím, že bychom vám dali příležitost hlavně pro dotazy a body, kterých měl mnoho pan místopředseda Bursík, k tomu mu rád předám slovo. Ostatním bodům se případně vyjádřím já.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Děkuji pěkně. To by nám asi neprošlo, kdyby po tom čekání jsme odbyli tiskovku několika větami obecného úvodu. Jestli dovolíte alespoň ty konkrétní věci, ke kterým mohu přeci jen více říci, protože úzce souvisí s životním prostředím a většinu z nich jsem předkládal. Jednak jsme schválil novelu zákona o odpadech, týká se baterií a akumulátorů. Výsledkem, projde-li tou procedurou oběma komorami a chváleno prezidentem, je daleko preciznější úprava co do sběru použitých akumulátorů, baterií i autobaterií. Navrhuje se model ve kterém odpovědnost za ten zpětný odběr budou mít výrobci baterií a oni prostřednictvím buď kolektivní firmy, která zajistí sběr těch použitých baterií zajistí jejich zpětný odběr buď v obcích větších než 1500 obyvatel a nebo na všech prodejních místech, kde se baterie prodávají. S tím rozdílem, že u některých vybraných je to limitováno prodejní plochou nad 200 metrů. Aby to nebylo tak, že v kdejaké trafice či úplně malém obchůdku, ale bude to viditelně označeno a znamená to, že bychom se chtěli dostat z těch dnešních 8,7 % v roce 2012 na 25 % recyklace likvidace baterií a v roce 2016 45 % a to je podle evropské směrnice. Tak to je jeden bod jednání. Poté jsme jednali také o poskytnutí prostředků v celkové výši 0,5 miliardy korun obcím, které mezi roky 2002 a 2004 uspěly s projekty čištění odpadních vodu evropské komise. Čerpali z fondu soudržnosti a došlo k tomu, že v důsledku kursového rizika došlo ke ztrátě a oni mají problémy s financováním těch projektů. Navrhli jsme model ve kterém se rozděluje spravedlivě podle určité metodiky váženého průměru toho kursového rizika, navrhuje se distribuce těch finančních prostředků těmto obcím a je myslím velmi podstatné, že včas do toho vláda vstupuje a umožní realizaci těchto projektů. Je důležité říci, že je to celkem 15 obcí či svazků obcí, Karviná, Karlovy Vary, Beroun, Radbuza, střední Pomoraví, Šlapanicko, Třebíčsko, Mladoboleslavsko, Morava a Bečva ještě, Horní Úpa, Cidina a Lužická Nisa. Zároveň jsme se také shodli, že v příštím roce bychom měli ještě pomoci projektům Jihlavsko, Táborsko, Olše a Čisté horní Labe, což je také konsensuálně dohodnuto s ministerstvem financí. Poté jsme měli další bod, kdy jsme schválili program obměny vozového parku veřejné správy za ekologicky přátelská vozidla. Minule se to jmenovalo čistá, jde prostě o to, že si vláda klade za cíl a usnesením ukládá státní správě, aby při obměně vozidel při zadávání výběrových řízení dbala určitých výběrových kriterií, která se především týkají měrných emisí CO2 na kilometr. Jde nám o tom, abychom šli příkladem, abychom jako státní správa při nákupu preferovali vozidla, která mají nízkou spotřebu, nízké emise, nebo jsou na alternativní pohony a podle toho usnesení vlády by v roce 2014 celá ¼ vozidel, které jsou ve státní správě, tak by měla splňovat ta kriteria ekologicky přátelských vozidel, která jsou pro 4 skupiny vozidel navržena v tomto materiálu. Nemáme čas jít do podrobností, ale myslím, že v tomto se ukazujeme jako země, která na tyto věci myslí a jde nám o zvrácení negativního trendu růstu emisí CO2 v dopravě a jdeme po vzoru Británie či jiných zemí. Pak jsme měli jeden bod, který byl také podstatný a týkal se zadání předsedovi Legislativní rady vlády, co do dalšího postupu ve věci plněn Programového prohlášení vlády, který se týká všelidového referenda. Tam jsme vybrali ze dvou variant tu, kterou bude předseda rady vlády pracovat a je to varianta, kdy by byl přijat jeden univerzální zákon o všelidovém referendu, který by v sobě měl striktní podmínky situace u kterých není možné referendum vypsat. Diskutovali jsme ve vládě, že z logiky věci je to oblast, která se týká bezpečnosti státu, zahraniční politiky nebo oblast daňová a po té by to referendum by se vypisovalo na základě rozhodnutí obou komor parlamentu s tím,l že k diskusi ještě bude, jestli to má být kvalifikovaná většina, jestli to má být většina všech členů Parlamentu nebo ústavní většina, ale dali jsme zelenou té variantě, že by tam, byl jeden univerzální zákon o všelidovém referendu. Poté by parlament přijímal rozhodnutí v konkrétních případech a nikoliv, že bychom šli cestou, že každá jednotlivá otázka by musela být schválena v samostatném ústavním zákonu o referendu. V tomto smyslu vláda zmocnila předsedu legislativní rady vlády, aby šel tou cestou, kterou jsem popsal. Jeden univerzální zákon o všelidovém referendu pro všechny případy. Co dalšího jsme měli na vládě.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Já k tomu referendu jen řeknu, že tam byly čisté dvě varianty, vy máte ty materiály. My jsme zvolili variantu druhou až novou třetí, co tady popisoval pan místopředseda. To je rozvíjení té druhé varanty, kterou máte v materiálech. Než najde kolega ten další materiál, tak já jen shrnu rychle ty první body, které měl pan ministr vnitra Ivan Langer. Návrh zákona o základním registru obyvatel, návrh zákona o základním registru osob, registru práv a povinností, registru územní identifikace a pak návrh zákona o občanských průkazech a posléze to vše je přebaleno tím zákon, který všechny tyto zákony uvozuje a provází. Tyto zákony byly rozjednány a přerušeny a budou na vládě projednávány 12. ledna s těmi připomínkami, které jsme k nim dali. Pak je tu celý velký balík zákonů, nařízení vlády, která zvyšují státní sociální podporu pro jednotlivé příspěvky. To znamená, nálady na bydlení, příspěvky na bydlení, pak je to příspěvek o skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem. Návrh nařízení vlády na úpravy za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti. Všechny tyto návrhy byly přijaty.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Ona to byla taková eko-vláda, tak já jsem si všechna ta témata nevybavil. Abychom pokračovali v těch tématech, která se týkají životního prostředí a také jsme schválili novelu zákona o spotřebních daních. Ta je logickým důsledkem kroků, kdy jsme poslali za vládu ČR Evropské komisi k notifikaci program podpory víceprocentních biopaliv v dopravě a ministerstvo financí předložilo nyní novelu zákona o spotřebních daních, která navrhuje podporovat vysokoprocentní paliva tím, že pro podíl bio-složky v tom směsném vysokoprocentním palivu bude umožněno její vratka spotřební daně. Tzn., v tom směsném palivu například bioethanol E85, tam máte 85 % bioethanolu a 15 % benzínu, tak pro tu složku bioethanol bude umožněna vrtaka spotřební daně, čímž je zvýhodněn tento typ biopaliv. Jen pro vaší informaci, nedávno ve Švédsku jsme dostal informaci, že Škoda Auto, která tam už prodává tento typ vozu s E85, je v tom podílu prodaných vozů letos na švédském trhu 1/5 až 1/4 , to je poměrně významný odbyt a my bychom chtěli takový odbyt vytvořit i v ČR, ale týká se to i E95 či čistých rostlinných olejů a pro pilotní projekty se to bude týkat i biopaliv druhé generace, která teprve se budou v ČR vyrábět, ale už se tomu otevírají dveře. Pak jsme jednali o návrhu na stažení žaloby před Evropskou komisi stran národního alokačního plánu. To váže přímo na konsenzus evropský na radě ohledně klimaticko-energetického balíčku, kde tím jedním z klíčových momentů balíčku je právě emisní obchodování v této věci jsme přerušili jednání a budeme ještě jednat na toto téma. To si myslím, že je vše. Nedostalo se na bod carbon of setting, kompenzace emisí CO2 z letu v průběhu předsednictví, tak jako čtyři předchozí předsednictví kompenzují emise tím, že vypočítají emise, přepočítají je přes cenu povolenky a ty finanční prostředky různě poskytnou na projekty v rozvojových zemích a ostrovních státech na snížení emisí. Nedostalo se to na program a protože se to nedostane před koncem roku, tak my to uděláme tak, že tento program odstartujeme, nabídneme dobrovolně resortům, kdo se bude chtít účastnit a uvidíme, jestli to budeme vůbec zařazovat na bod jednání vlády, protože je důležité, aby ten program odstartoval 1. ledna. Aby veškeré lety, které budou během předsednictví realizovány, aby byly zahrnuty. Tím i odpovídám na nevyřčenou otázku.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, ministrovi životního prostředí a místopředsedovi vlády a prosím vaše dotazy. K vládní agendě, prosím.

E15: Můžete říci pár informací k privatizaci ČSA? Stanovila si vláda nějakou spodní mez pod kterou nebude privatizovat? Děkuji.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Vláda tento bod diskutovala a dala k němu připomínky. Pan ministr Kalousek si připomínky vzal a přinese je, jakmile s tou skupinou, která byla vysoutěžena, jakmile ty připomínky budou zapracovány. Jedna z takových zásadních věcí na dnešní vládě bylo, že vláda má úmysl vybrat ve spolupráci s odborníky, kteří připraví celou tu soutěž, vybrat sama toho, kdo zvítězí v tomto tendru.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: jestli k tomu mohu doplnit. Ministr Kalousek přijde ještě na jednání vlády s těmi podmínkami tendru. Toho řízení. Ještě bude další krok, že vláda bude schvalovat podmínky výběrového řízení a na tomto jednání vlády se také rozhodne ve které fázi toho tendru by chtěla se účastnit. Zda té fáze, kdy bude širší výběr uchazečů, bude se rozhodovat, kteří ti účastníci jsou účastni nebo té závěrečné fáze. Je to věc, která je otevřená. Ještě tu bude mezikrok, rozhodování vlády o podmínkách vypsání výběrového řízení na privatizaci ČSA.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Zásadní je, že dnes vláda nespustila ten proces. Jak jsme řekli. Bude ještě jednou rozhodovat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, Česká televize.

Česká televize: Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, zda jste dnes na vládě neřešili ožahavá témata. Mám tím na mysli zdravotnické poplatky před zítřejší sněmovnou, případně zmeny ve vládě. Či alespoň, jestli jste se shodli, kdy by k tomu mělo být koaliční jednání.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Toto je otázka mimo vládu. Vláda se zabývá tou agendou, kterou má. Poplatky nebyly předmětem jednání vlády. Ty záležitosti, které jsou záležitostmi koaliční dohody, ty se na vládě nikdy neřeší.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Má se za to, že o personálních věcech se rozhoduje nikoliv za přítomnosti dotčených. To patří k politické kultuře. To by se nehodilo, kdybychom debatovali ve vládě o personálních otázkách.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Ale vláda ani nikdy nebyla nazvána koaličním orgánem shody.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

ČTK: Dobrý den. Dnes na vládě byla i novela zákona o střetu zájmů. Jestli jste jí projednali? S jakým výsledkem? Děkuji.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Novelu jsme projednávali. Vláda k ní vyjádřila indiferentní stanovisko. Bez určení ano či ne odejde tento materiál do parlamentu. Tam se jedná především o odstranění povinnosti ředitelů škol přiznávat majetek atd. podle dotazníku, který musí vyplňovat v tuto chvíli všichni, kdo jsou zákone dotčeni. Tento zákon v zásadě vláda propustila k projednání a nezdá se, že má velkou šanci, aby prošel v parlamentu.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

ČTK: Vláda také měla projednávat vyhodnocení plnění maastrichtských kriterií. Projednala tento bod? S jakým výsledkem?

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Tento bod se projednával na vládě dlouhou dobu. Ty výsledky jsou v zásadě takové, že ČR plní téměř všechna maastrichtská kriteria. Co se týká toho bodu, kde bylo stanoveno, že vláda nestanoví cílový datum přijetí eura, tak tento bod byl vypuštěn a takovým signálem budiž to, že vláda rozhodla, že další tento materiál, který musí být předkládán, vyhodnocení maastrichtských kriterií, tak další termín nebude za rok, ale bude zkrácen tento termín na 31.10.2009. Vláda se bude dříve než v tomto roce zabývat tím, zda plníme tato kriteria.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Mohu-li doplnit. O tom byla docela vitální debata. My jsme konstatovali, že vláda činí konkrétní kroky, které nás přibližují tomu, že v podstatě vyjma kriteria inflace, kde předpokládáme, že to kriterium budeme také brzy splňovat. Ta kriteria splňujeme a bez pochyby se vláda přibližuje k termínu stanovení přijetí eura a zároveň budiž pro vás určitou informací a signálem, že poté velmi podrobné debatě jsme se rozhodli na vládě, proto, aby ten materiál prošel, že vypustíme bod, který podle návrhu předkladatele konstatoval, že vláda souhlasí s doporučením nestanovit zatím cílové datum přijet Eura a v roce 2009 neusilovat o vstup do kursového mechanismu ERM2. Tento text jsme z návrhu usnesení ministerstva financí vypustili a poté byl tento návrh přijat celou vládou. Myslím, že tady není až tak obtížné číst mezi řádky.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

ČTK: Já bych měl dva dotazy k dnešní agendě vlády. Pak jeden, který se jí netýká. Jak dopadl bod 24, příprava protikorupčního zákona? Schválila vláda návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR?

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: K protikorupčnímu zákonu bych asi uměl něco říci, protože jsme tam dával pozměňovací návrh, který ovšem nemám k dispozici, protože jsem ho věnoval panu ministrovi Kalouskovi, aby mohl ten materiál být pozměněný a schválen. To podstatné je v tom, že nám jde o transparentnost především u poskytování informací a transparentnost poskytování dotací z operačních programů. Tam jsme se dohodli na zkrácení toho původně navrhovaného plánu postupného rozšiřování povinností poskytovat údaje o žadatelích, o pořadí ve kterém žadatelé se přihlásili v tom kterém programu. Měly by se poskytovat i údaje které specifikují toho konkrétního žadatele. Výše oprávněných nákladů, částka o kterou žádá v dotaci. Měla by se zveřejňovat kriteria na základě kterých se posuzují žadatelé. Je tu celkově tendence sjednotit tu míru transparentnosti a hloubku poskytování informací. My jsme zkrátili ten program s tím, že ještě vyhodnotíme do konce roku 2009, jestli chceme další informace, které by měly být poskytovány. Co je nejdůležitější, je to, že panovala shoda, naprostá, že v momentě, kdy jakýkoliv subjekt žádá o nějakou výhodu, žádá o dotaci, která je z veřejných prostředků, tak v tu chvíli je naprosto ne místě transparentnost a v tu chvíli se musí i ten subjekt obnažit a tento typ vztahu nepodléhá obchodnímu tajemství. Nějaké argumenty, které by vlastně vedli k tomu, že některé informace nejsou k dispozici, protože by to mohlo poškodit ten subjekt ve vztahu ke konkurenci na trhu. Potom má subjekt svaté právo o žádnou podporu a zvýhodnění nežádat a poté také nebude poškozen. Tomto vláda byla absolutně ve shodě a v tomto směru také ten materiál, který předkládalo ministerstvo financí bude dále rozpracováván a především je ukládáno ministerstvu či jednotlivým správcům programů, aby zajistili v několika etapách větší transparentnost rozhodování a poskytování dotačních prostředků.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: On nebyl doposud schválen právě pro ty důvody, která jednotlivá ministerstva uváděla a zvažovala. Do jaké míry se má odkrýt ten subjekt.Oni jistě nemusí dávat rodné číslo a podobně, ale všechny ostatní záležitosti toho subjektu budou zveřejněny. Ony jsou ale už teď, protože programy EU, které máme a které jsou navedeny, tak teď jsou již veřejně přístupné, takže vidíte, kdo a jakou podporu dostal, jak s jmenuje jednotlivý subjekt a tak dále. To už je teď navedeno. Diskutovali jsme o tm, zda je takto přísně navedeno také dotace, které jsou z národních zdrojů. Tak tam ještě musí právě díky tomuto zákonu některá ministerstva hodně udělat. Co říkal pan kolega se vlastně týkalo té velké diskuse a mluvilo se o tom, jak daleko máme jít dopředu. Že bychom v čase online zveřejňovali informace, kolik, kromě toho, co už je teď, kolik žadatelů, kdo se přihlásil, v jakém čase se přihlásil, oč žádá, kdo o tom rozhoduje, kdy o to rozhodl, jaká komise je stanovena, jaká má kriteria. To už bylo řečeno. To znamená, že ten antikorupční program má smysl jen tehdy, kdy všichni ti, kteří mají zájem, tak se přímo v aktuálním čase dostanou k informacím jak se v daných případech rozhoduje. Toto je úmysl vlády a ten musí být zpracován podrobně v těchto materiálech.

ČTK: Jen technická. Jak dopadl bod 47? Jestli vláda schválila návrh rozpočtu Pozemkového fondu?

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Ten byl schválen.

ČTK: A pak by mne zajímalo, jestli vláda, to nebyla dnešní agenda, ale souvisí to s dnešním datem, jestli vláda zaujala nějaké stanovisko k ultimatu dopravních odborů, které žádaly ujištění, že vláda nebude rušit daňové výjimky u některých zaměstnaneckých benefitů? A to ujištění chtěli k dnešnímu a v opačném případě hrozí stávkou.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Vláda nejednala o ultimatech a nejedná o ultimatech. Ještě jsem zapomněl v tom úvodu ještě jedno téma. Analýza možnosti zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště vyhořelého jaderného odpadu. Tento bod jsme přerušili, ale v té debatě jsme se výrazně posunuli dopředu. Týká se to možnosti zajištění účasti na správním řízení podle atomového zákona, kdy doposud jediným účastníkem řízení je žadatel, tj. Správa úložišť jaderného odpadu a rozhoduje ministerstvo průmyslu. My jsme ten bod přerušili, nicméně, zdá se, že bychom mohli v termínu do konce ledna v této věci se konečně dobrat nějakého všeobecně uspokojivého řešení.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Tam podle tohoto zákona obce neměly oprávnění. Pokud se ale takové dílo rozhoduje, existuje stavební zákon a tam určitá oprávnění mají. Shodli jsme se, že i na základě tohoto zákona, co se týká úložišť, tak ta oprávnění budou rozšířena. Určitě to pro obce je dobrá zpráva.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Nás to tedy vyčerpalo za ten den.Nevím, jak vás, ale snad už také, ne?

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Ještě ČTK.

ČTK: Jen technický dotaz, zda jste souhlasili se jmenováním pana Pelce do té inspekce Policie, která vznikne nově místo Inspekce ministerstva vnitra. Nevím číslo bodu, to se omlouvám. A pak jedna věc, co je mimo vládu, zda by páni vicepremiéři neměli nějaký komentář k výrokům francouzského prezidenta, který byl velmi raněn tím, že na pražském hradě nevisí vlajka EU. Děkuji.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Co se týká pana Pelce, tam myslím ten materiál byl schválen. My jsme, přiznám se, tyto záležitosti byly schvalovány standardně. Co se týká vlajky nad Pražským hradem. Jak znám pana prezidenta Sarkozyho, tak nevím, jestli byl tak raněn, že ho tom hluboce zasáhlo, ale určitě to byl výrok, který možná u nás je i trošku jinak interpretován než byl vysloven.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: My jsme o tom vážně nejednali. Spíše tak v uvolněné atmosféře. A je potřebné k tomu říci, že se cítíme velmi dobře připraveni na české předsednictví a zároveň je také pravdou, že nad Pražským hradem vlajka nevlaje. Byly tam různé názory, probírali jsme v neformální části debaty různé varianty.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Třeba, že by vlála vlajka unie, když pan prezident nebude doma.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Právě. Tou jednou možností bylo, že tak, jak je tam standarta, kterou všichni známe, když pan prezident je přítomen, tak tam vlaje, takže v momentě, kdy by byl nepřítomen, tak by mohla být vystřídána tou vlajkou EU. Ale je to tak, že věřím, že drtivá většina vlády s tím problém nemá. Ale co si s tím tak asi můžeme počnout? Místa je tam dost. Nemýlím-li se, tak Pražský hrad je největším komplexem hradním v Evropě. Asi se budeme muset věnovat nějakým podstatnějším věcem, protože v tomto asi pana prezidenta stěží nějak ovlivníme. Nebo vymyslet něco jiného. Budeme o tom přemýšlet.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Jenom tak tiše doufáme všichni, že přijde doba, kdy nebudeme na každé jednání s našimi 26 kolegy zahajovat vysvětlováním, co pan prezident. Není to vždycky úplně příjemné, protože nás to zdržuje.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Další dotaz, prosím.

Televize Z1: Chtěl jsem se zeptat, jak je to s těmi příspěvky na bydlení? Jestli budou vyšší než vloni? Jaké budou podmínky pro udělení těch příspěvků? Jestli to bude stejné jako letos nebo tam bude nějaký rozdíl?

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Ty příspěvky na bydlení jsou vážnou věcí, na těch spolupracuje ministerstvo pro místní rozvoj s ministerstvem práce a sociálních věcí. A to tak, že ministerstvo pro místní rozvoj dodává data aktuální do komplikovaného vzorce, na základě kterého se vypočítává zvýšení toho příspěvku. Zaprvé, ten příspěvek bude zvýšen na základě těch dat, která máme. Bude se poskytovat na základě stejných principů, které platili tento rok i minulý rok. Faktem ale je, že s ohledem na řekněme zvýšení nájemného v roce 2009 zřejmě přistoupíme k tomu, že nebudeme ten příspěvek další vypočítávat až v roce 2010, či před rokem 2010, ale zřejmě budeme muset rozpůlit toto období a vypočítat ho z půlroční periodou a to na základě toho, jak se budou vyvíjet ceny. Tady je nutno říci, že chceme přistoupit k tomu výpočtu nově, aby ten výpočet zahrnoval i ty občany, kteří bydlí v privátních domech. Aby se to netýkalo jen těch regulovaných nájmů.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz. Reuters.

Reuters: Dobrý večer, já možná pro upřesnění. Děkuji za tu nápovědu ohledně Eura, že tedy tam vypadl ten paragraf, že vláda nerozhodne o případném vstupu. Nicméně, u takto citlivých věcí než číst mezi řádky, rádi bychom reportovali přesně ty věci, jak se mají. Já bych se tedy pro upřesnění zeptal, jestli tedy na základě toho se dá usuzovat, že je pravděpodobné, že by v příštím říjnu bylo rozhodnuto o tomto termínu vstupu? Jak se to tedy má?

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Určitě, tím, že jsme jasně vyřadili ten bod, který říká o tom, že nestanovíme termín a že jsem naopak předřadili ty ukončení zpracování materiálu o tom, jak plníme konvergenční kriteria, tak tím jsme, myslím, dali naprosto jasný signál, kterým směrem vláda jde a kterým uvažuje.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Já vám na to ještě odpovím. Po právu máte tento požadavek. Já vám na to odpovím ještě možná přesněji. Asi nebudete překvapeni, když řeknu, že jsou na to rozdílné názory ve vládě a sic vycházíme ze shodných analýz a doporučení ČNB a jsme účastni diskuse, která se vede v České republice poměrně široce a otevřeně, tak máme na termín zavedení Eura rozdílné názory a to, že jsme, myslím si, že to usnesení v koalici bude různými stranami interpretováno různě. Každý se na něj bude dívat trochu z jiného úhlu. Ale to, co je podstatné, že tam byl vypuštěn text, který explicitně vyjadřuje a vylučuje možnost rozhodování o cílovém termínu přijetí Eura v následujícím roce. Tento text byl vypuštěn z návrhu usnesení a proto, dá se říci, vše je otevřeno a bude předmětem dalších politických jednání mezi koaličními partnery. Pan místopředseda vlády Čunek vám tady k tomu ještě doplnil informaci, že u nás dvou menších koaličních stran v téhle věci není rozpor. To mohu potvrdit.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji oběma vicepremiérům, vám za pozornost. Mějte se hezky, nashledanou.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Nashledanou.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Nashledanou, mějte se pěkně a děkujeme trpělivost.