Záznamy z jednání

21. 1. 200316:50

Záznam z 5. schůze BRS konané dne 21. 1. 2003


            (přijata usnesení č. 30 - 37)


Z á z n a m


z 5. schůze Bezpečnostní rady státu

konané dne 21. ledna 2003

 

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídil předseda vlády a předseda BRS PhDr. Vladimír Špidla.


 

1. Materiál pro schůzi vlády „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů“

BRS projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


u s n e s e n í č. 30.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

 

2. Informace o účinnosti přijatých opatření v souvislosti s novelizací trestního řádu

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 31.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

 

3. Informace o činnosti odborných pracovních skupin při Ministerstvu vnitra, ustavených k řešení problematiky organizovaného zločinu a finanční kriminality – aktualizace ke dni 31. 12. 2002

BRS projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a přijala


u s n e s e n í č. 32.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


 
4. Pojištění námořních lodí od válečných rizik v rámci plnění úkolů NATO (Dohoda o odškodnění členských států NATO nesoucích námořní válečná rizika lodí, zabývajících se plněním přiděleného úkolu NATO)

BRS projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


u s n e s e n í č. 33.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


 

5. Informace o stavu příprav České národní banky na krizové situace

BRS projednala materiál předložený guvernérem České národní banky a  přijala


u s n e s e n í č. 34.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


 

6. Návrh na ustavení Komise pro udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2003

BRS projednala materiál předložený předsedou Bezpečnostní rady státu a přijala


u s n e s e n í č. 35.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.

 

 

7. Ústní informace o materiálu „Prognóza vývoje lidských zdrojů v ČR z hlediska zabezpečení obrany státu na léta 2003 až 2013“

Informace byla stažena z programu schůze.8. Ústní informace o nasazení 6. polní nemocnice do Afghánistánu v rámci mise ISAF

Informace byla stažena z programu schůze.


 

9. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 2002

BRS projednala materiál předložený předsedou Bezpečnostní rady státu a přijala


u s n e s e n í č. 36.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


10. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2003 s výhledem na 2. pololetí 2003

BRS projednala materiál předložený předsedou Bezpečnostní rady státu a přijala


u s n e s e n í č. 37.


Ze 7 přítomných členů BRS hlasovalo 7 pro.


11. Různé


a) Ústní informace o oficiální návštěvě ministra obrany v Kuvajtu ve dnech
19. a 20. ledna 2003

BRS vyslechla informaci přednesenou ministrem obrany.Pro informaci:


1. Informace o opatřeních MDS v oblasti BESIP.