Zápisy ze schůzí

18. 8. 200711:56

30. května 2005

Zápis ze společné schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony a Výboru RNNO pro spolupráci s EU dne 30. května 2005
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Společnou schůzi Výboru RNNO pro spolupráci s regiony a Výboru RNNO pro spolupráci s  Evropskou unií řídili jejich předsedové PhDr. J. Wenigerová a RNDr. M. Kundrata.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Diskuse o úkolu uloženém RNNO – Analýza státní dotační politiky vůči NNO
  3. Informace o účasti NNO na využívání strukturálních fondů EU a o zastoupení NNO v monitorovacích výborech k operačním programům, jednotným programovým dokumentům a k Rámci podpory Společenství
  4. Analýza dopadu členství ČR v EU pro NNO
  5. Různé

AD 1) Zahájení

Na úvod společné schůze PhDr. J. Wenigerová zrekapitulovala plnění úkolů z minulé schůze Výboru RNNO pro spolupráci s regiony. Tajemník RNNO P. Bidlo poté informoval přítomné o posledním zasedání RNNO, které se konalo dne 17. května 2005, zejména o usneseních, které RNNO přijala.

AD 2) Diskuse o úkolu uloženém RNNO – Analýza státní dotační politiky vůči NNO

PhDr. J. Wenigerová na úvod shrnula celou problematiku decentralizace finančních prostředků státní dotační politiky na úroveň krajů. Oproti původním proklamacím v roce 2004 nakonec finanční prostředky decentralizovalo pouze jediné ministerstvo – Ministerstvo práce a sociálních věcí. V letošním roce je tomu stejně, navíc ve srovnání s rokem 2004 došlo k poklesu částky převáděné na kraje o 88 mil. Kč. PhDr. J. Wenigerová zdůraznila, že se o této problematice na zasedání RNNO hodně diskutovalo. Navrhla sestavit pracovní skupinu, která by se decentralizací státní dotační politiky na úroveň krajů zabývala. R. Haken navrhl, aby tato pracovní skupina zpracovala analýzu, která by odpověděla na základní otázku: proč není (nebylo) možné finanční prostředky převést na kraje. Členy pracovní skupiny by měli být zástupci NNO a dotujících ministerstev.

Závěr:

  • Sekretariát RNNO sestaví a svolá pracovní skupinu, která se bude zabývat analýzou decentralizace státní dotační politiky vůči NNO na úroveň krajů.

AD 3) Informace o účasti NNO na využívání strukturálních fondů EU a o zastoupení NNO v monitorovacích výborech k operačním programům, jednotným programovým dokumentům a k Rámci podpory Společenství

P. Bidlo představil přítomným materiál, který byl připraven na základě usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232. Vysvětlil, že původně byl tento materiál určen pouze pro informaci vlády, ale členové RNNO na jejím zasedání dne 17. května 2005 rozhodli, že součástí tohoto materiálu bude i návrh usnesení vlády, který pro příští Programovací období 2007 – 2013 zajistí pro NNO zálohové platby z evropských fondů. Z tohoto důvodu je nutné předložení materiálu odložit, protože se musí připravit návrh usnesení a celý materiál rozeslat do připomínkového řízení.

V diskusi konstatoval RNDr. M. Kundrata, že Informace o účasti NNO na využívání strukturálních fondů EU a o zastoupení NNO v monitorovacích výborech k operačním programům, jednotným programovým dokumentům a k Rámci podpory Společenství (dále jen “Informace”) je převážně faktografickým materiálem a neobsahuje praktické problémy NNO s administrací strukturálních fondů. P. Bidlo uvedl, že se nejedná o žádnou analýzu, ale že by se Informace mohla stát podkladem pro analýzu budoucí. PhDr. O. Čepelka poznamenal, že v Informaci chybí tři důležité problémy: nezajištěnost předfinancování projektů NNO, problematiky uznatelných nákladů a problematika dobrovolné práce. Dále PhDr. O. Čepelka upozornil na nedostatečné informování o schválených žádostech. Většinou jsou zveřejňovány pouze úspěšné žádosti o podporu.

K problematice předfinancování projektů NNO uvedla Ing. R. Soukupová, že na základě usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1232 měl být zpracován systém zálohových plateb pro NNO. Vzhledem ke značným komplikacím zvolilo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen “MMR”) variantu tzv. předfinancování projektů NNO. Metodika předfinancování byla připomínkována kraji. MMR má pro tyto účely vyhrazenou částku 50 mil. Kč, která bude využita především v 2. a 3. výzvě pro předkládání projektů v rámci opatření 3.2 Společného regionálního operačního programu (dále jen “SROP”). Dosud bylo pro 1. výzvu přijeto celkem 132 akcí. Ze všech krajů pouze Jihomoravský kraj hlásil převis projektů. V rámci tohoto opatření předkládají žádosti především NNO.

V diskusi uvedla H. Vlčková. že jak MMR, tak kraje chtějí částku 50 mil. Kč administrovat samy. Ing. R. Soukupová doporučila zvát na schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU Mgr. Jonákovou, která má na starosti účast NNO ve všech operačních programech. RNDr. Y. Gaillyová, CSc. upozornila, že Informace neobsahuje žádné informace o opatření 3.2 SROP. Ing. R. Soukupová odpověděla, že v době zpracování Informace (tj. ke dni 1. dubna 2005) nebyly k opatření 3.2 SROP dostupné relevantní údaje. V té době se pouze schvalovala grantová schémata krajů. Teprve na přelomu dubna a května 2005 byla vyhlášena 1. výzva. H. Vlčková vznesla dotaz, zda MMR skutečně považuje “partnera” projektu za “dodavatele”? Ing. R. Soukupová vysvětlila, že je to z toho důvodu, že český právní řád pojem “partner” nezná. Vzhledem k tomu, že při administraci se musí postupovat podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, byl “partner” definován jako “dodavatel”. Pokud jsou partneři známi dopředu, je možné poskytovat finanční prostředky tzv. konsorciu. Tímto způsobem byl vyřešen Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Jestliže se však jedná o částky nad 2 mil. Kč, což je případ SROP, musí se partneři vybírat podle zákona o veřejných zakázkách. Pro příští programovací období 2007 – 2013 by proto bylo vhodné zahrnout pojem “partner” do našeho právního řádu.

Závěr:

  • Sekretariát RNNO připraví návrh usnesení, které bude zohledňovat problematiku zálohových plateb, popř. předfinancování projektů NNO v Programovacím období 2007 – 2013.

AD 4) Analýza dopadu členství ČR v EU pro NNO

Ing. J. Svobodová jako zástupkyně NNO v Řídícím a koordinačním výboru (dále jen “ŘKV”) informovala o událostech souvisejících s přípravou na další programovací období 2007 – 2013. ŘKV se skládá ze zástupců ministerstev, NNO, krajů atd. V současné době již započaly práce na přípravě nového Národního rozvojového programu (dále jen “NRP”). NRP připravuje konsorcium vysokých škol pod vedením Doc. RNDr. R. Wokouna, CSc., které zvítězilo ve výběrovém řízení. NRP bude mít pět částí. První část, situační analýza, má být hotová do konce července 2005, a druhá, nejdůležitější část, tj. cíle, má být hotová do konce srpna 2005! Přitom na připomínky bude minimum času, zejména z důvodu dovolených. Konečná verze NRP má být hotová do 26. září 2005.

Ing. L. Lefnerová z Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí informovala přítomné o stavu přípravy na implementaci Finančních mechanismů EHP a Norska. V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na zprostředkovatele blokového grantu pro NNO. Administrativní náklady budou tvořit maximálně 7 % roční alokace. Roční alokace pro NNO je 2 mil. Eur. Na dotaz PhDr. O. Čepelky odpověděla Ing. L. Lefnerová, že v současné době je dokončována česká verze Fondu pro přípravu projektů. Termín pro předložení žádostí kraji je 15. srpna 2005.

Závěr:

  • Sekretariát RNNO s předsedou Výboru RNNO pro spolupráci s EU vypracuje osnovu analýzy.

AD 5) Různé

P. Bidlo uvedl, že před časem vláda schválila materiál o komunikační strategii ke kampani o referendu o evropské ústavě. Metodiku pro tuto kampaň a pro výběr subjektů spolupracujících na ní připravuje Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády. Dále informoval přítomné o nedávné konferenci Transparency International o certifikaci NNO.

Závěr:

  • Členové Výborů RNNO pro spolupráci s regiony a pro spolupráci s EU vzali informaci P. Bidla na vědomí.

PhDr. J. Wenigerová, v.r.,
předsedkyně Výboru RNNO pro spolupráci s regiony

RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda Výboru RNNO pro spolupráci s EU

V Praze dne 15. června 2005

Zpracoval: Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace