Zápisy ze schůzí

17. 8. 200712:12

20. listopadu 2003

Zápis ze schůze Výboru RNNO pro spolupráci s EU ze dne 20. listopadu 2003
Přítomni/Omluveni: viz. prezenční listina

Hosté: Mgr. P. Černohous, Ateliér pro životní prostředí

J. Knight, Nadace Naše dítě

Ing. D. Sekáč, Ministerstvo zemědělství

JUDr. M. Rozumek, OPU

Ing. H. Smolková, koordinátorka projekt "Dokončení struktur a opatření za účelem

zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni"

Ing. D. Stulík, Nadace rozvoje občanské společnosti

Ing. J. Svobodová, CpKP - Střední Čechy

I. Šatavová, Nadace Naše dítě

Ing. I. Šašek, CSc., Úhlava, o.p.s.

PhDr. J. Šťastná, Nadace Open Society Fund Praha


Zástupci: J. Sklenářová, Centrum pro zahraniční pomoc


Přítomno bylo 9 členů (z toho 1 zástupce) Výboru Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro spolupráci s Evropskou unií (dále jen "Výbor pro EU") z 24 členů. Schůzi Výboru pro EU vedla jeho členka PhDr. H. Šilhánová, protože předseda Výboru pro EU RNDr. M. Kundrata se pro nemoc omluvil.


Program:
  1. Informace o projednání návrhu materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU a Zpráva o NNO v procesu integrace ČR do EU" vládou ČR.

  2. Informace o stavu příprav OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

  3. Informace o Projektu PHARE 2001 "Dokončení struktur a opatření za účelem zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni"

  4. Seznámení se členy monitorovacích výborů zastupujících neziskový sektor k jednotlivým operačním programům.

  5. Různé:

  1. Informace o procesu nominací NNO do Evropského ekonomického a sociálního

výboru při EK.

  1. Informace o aktivitách Organizace pro pomoc uprchlíkům.

  2. Informace o semináři Český neziskový sektor před vstupem do EU v České Skalici.


AD 1

Informace o projednání návrhu materiálu "Návrh podpory NNO k využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU a Zpráva o NNO v procesu integrace ČR do EU" vládou ČR

JUDr. H. Frištenská informovala přítomné, že materiál měl být vládě (podle usnesení č. 17/2003) předložen k projednání do 30. září 2003. Vzhledem k nutnosti vypořádání zásadní připomínky Ministerstva financí, týkající se jeho nesouhlasu s řešením zálohových plateb, bylo předložení materiálu odloženo o jeden měsíc. Protože se v uvedené době připomínku nepodařilo vyrovnat, materiál předložil místopředseda vlády PhDr. P. Mareš vládě s rozporem. Ta by jej měla projednat (poté co byl již dvakrát stažen z programu schůze vlády) dne 26. listopadu 2003 v závislosti na jednání místopředsedy vlády PhDr. P. Mareše s ministrem financí.

AD 2
Informace o stavu příprav OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Ing. D. Sekáč, ředitel odboru řídícího orgánu Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“), informoval o stavu příprav SROP a OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Uvedl, že v září a v říjnu letošního roku proběhly technické konzultace k operačnímu programu, na základě požadavku EK byly rozšířeny priority na tři (1. investice, lesy atd., 2. venkov, vzdávání, ryby atd., 3. technická pomoc). Do konce listopadu 2003 hodlá MZe dopracovat programový doplněk. Předpokládá se, že první jednání monitorovacího výboru se uskuteční dne 10. prosince 2003. Dokumentace a podmínky pro žadatele budou zpracovány do konce roku 2003. Začátkem roku 2004 hodlá MZe zahájit mediální kampaň určenou pro žadatele a připravuje se školení pro zpracovatele projektů. Počítá se s tím, že finanční prostředky budou moci být rozdělovány až od doby, kdy vstoupí v platnost nový zákon o veřejných zakázkách, který mimo jiné odstraňuje diskriminační opatření týkající se účasti zahraničních subjektů a stanovuje minimální hranici pro vyhlášení veřejné zakázky na 200 tis. EUR.

AD 3
Informace o Projektu PHARE 2001 "Dokončení struktur a opatření za účelem zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni"


Ing. H. Smolková, národní koordinátorka výše uvedeného projektu pro Prahu, informovala přítomné, že projekt je realizován v oblastech rozvoje lidských zdrojů, podpory podnikatelské infrastruktury, podpory výrobního sektoru a podpory regionálního rozvoje konsorciem firem ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Klíčovými partnery jsou regionální pracovní skupiny jmenované z jednotlivých regionů soudržnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj 15. listopadu 2003 ukončilo dotazníkové šetření předběžného zájmu o realizaci projektu s cílem zmapovat projektové kapacity v regionech soudržnosti. V současné době probíhá konečný výběr projektů pro přímou technickou asistenci při jejich dopracování. Dne 5. prosince 2003 se uskuteční jednání řídícího výboru projektu, který také projedná možnosti realizace skupinové asistence (workshopy pro NNO).

Bližší informace jsou uvedeny v příloze, kterou zpracovala Ing. H. Smolková.


AD 4
Seznámení se členy monitorovacích výborů zastupujících neziskový sektor k jednotlivým operačním programům

Na schůzi Výboru pro EU byli pozváni zástupci NNO, navržení do monitorovacích výborů k jednotlivým operačním programům:

Dále se schůze Výboru pro EU zúčastnil jeho stálý člen PhDr. O. Čepelka, navržený do monitorovacího výboru k OP Společný regionální operační program, který nebyl dosud jmenován. Členka Výboru pro EU H. Vlčková, navržená do monitorovacího výboru OP Rozvoj lidských zdrojů, se z pracovních důvodů ze schůze Výboru pro EU omluvila.

Závěr:


AD 5

a) Informace o procesu nominací NNO do Evropského ekonomického a sociálního výboru při EK


JUDr. H. Frištenská informovala o jednání místopředsedy vlády PhDr. P. Mareše s předsedou Společného poradního výboru EU - ČR Pavlem Priorem ze Svazu průmyslu ČR dne 29. října 2003 ohledně možnosti nominací NNO do Evropského ekonomického a sociálního výboru při EK. Na základě tohoto jednání se dne 10. listopadu 2003 konal kulatý stůl zájemců o členství v Evropském ekonomickém a sociálním výboru při EK z řad III. skupiny organizací občanské společnosti, kde NNO předložily předem dohodnuté nominace za neziskový sektor. Do konce listopadu 2003 by měl předat Společný poradní výbor EU - ČR nominace Ministerstvu zahraničních věcí a ministr zahraničních věcí je předloží jednání vlády ČR. Ing. D. Stulík uvedl, že nominováni byli:

jako náhradník - Ing. J. Adamec (Společnost mladých agrárníků ČR)

jako náhradník - PhDr. B. Markovičová, CSc. (Svaz českých a moravských spotřebních družstev)

jako náhradník - M. Haisová, M.B.A. (Agentura GAIA)

jako náhradník - J. Knight (Nadace Naše dítě)


b) Informace o aktivitách Organizace pro pomoc uprchlíkům


JUDr. M. Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, informoval přítomné, že cílem této NNO je pomáhat uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR, kteří jsou ve své vlasti pronásledováni, nebo pomáhat těm, kteří požívají v ČR azyl. V projektech, zaměřených na právní a sociální poradenství, vzdělávání apod., věnuje OPU pozornost především ohroženým skupinám mezi uprchlíky, tj. dětem, ženám, osobám nemocným a postiženým. Realizuje také vzdělávací programy pro studenty vysokých a středních škol v uvedené oblasti.


c) Informace o semináři Český neziskový sektor před vstupem do EU v České Skalici

Ing. D. Stulík informoval o setkání zástupců NNO v České Skalici v srpnu 2003, které se zaměřilo na hledání praktických řešení vybraných oblastí souvisejících s problematikou NNO a EU - viz zápis z jednání, který členové Výboru obdrželi před začátkem schůze.
Závěr:
RNDr. M. Kundrata, v.r.
předseda Výboru