Archiv dotačních řízení

29. 6. 200715:45

Dotační výběrové řízení - poskytování dotací RVKPP na projekty protidrogové politiky na rok 2008

Vyhlášení dotačního výběrového řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2008. Formuláře a pokyny pro žadatele.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vyhlašuje dotační výběrové řízení k poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu na projekty protidrogové politiky na rok 2008.

Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů služeb a projektů v oblasti protidrogové politiky:
a) primární prevence, tj. projektů specifické dlouhodobé primární protidrogové prevence,
b) kontaktní a poradenské služby,
c) terénní programy,
d) ambulantní léčba,
e) substituční léčba,
f) detoxifikace,
g) stacionární programy,
h) rezidenční péče v terapeutických komunitách,
i) ambulantní doléčovací programy,
j) služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě,
k) mezinárodní projekty,
l) projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb,
m) projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti moderními telekomunikačními prostředky (mobilní telefony, internet) či prostřednictvím odborných publikací, seminářů a konferencí.

Žadateli o dotaci na služby podle odst. 1 písm. a) až i) může být poskytnuta dotace pouze za podmínky, že žadatel obdržel certifikát odborné způsobilosti pro poskytování daného typu služby. Výjimky viz Metodika, část III, odst. 2.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na rok 2008 se podávají nejpozději do 20.9.2007 v listinné formě na adresu Úřadu vlády ČR (viz Metodika, část II) a prostřednictvím internetové aplikace pro elektronické vkládání žádostí CADROS 2008. Aplikace byla zpřístupněna v 17.7.2007 a do 31.7.2007 probíhá testovací provoz, v rámci kterého si mohou žadatelé vyzkoušet práci s aplikací. Poté bude zahájen "ostrý" provoz. Pokyny pro práci s aplikací jsou přímo v ní.

Pro správné a úplné zpracování a podání žádosti o dotaci čtěte, prosím, pozorně dokument "Metodika pro předkladatele žádostí o poskytnutí státních dotací na programy protidrogové politiky u RVKPP pro rok 2008". Oproti r. 2007 v něm naleznete několik novinek:

1. Organizace podává jednu žádost, do níž zařazuje všechny své projekty.
2. Metodika na rok 2008 umožňuje organizaci v jisté míře funkční výběr, jak bude „projekt“ definovat:
- princip 2007 - „jeden certifikát = jeden projekt
- projekt může zahrnout více typů certifikovaných služeb (2-3), pokud spolu souvisejí a jsou prováděny jedním týmem na jednom pracovišti (příklad: ambulantní péče + substituční program, nebo denní stacionář + ambulantní péče, případně kontaktní centrum + terénní program, pokud nejsou organizačně odděleny). Nelze spojovat primární prevenci s ostatními; na necertifikovanou službu musí být samostatný projekt.
3. Je možné předložit víceletý projekt (na 2-3 roky), sice bez nároku na garanci prostředků v dalších letech, ale s předpokladem jistého zjednodušení agendy ve druhém, případně třetím roce projektu.
4. Kraj podává souhrnné vyjádření k projektům realizovaným na jeho území – doporučený obsah a strukturu, projednanou s krajskými protidrogovými koordinátory, uvádíme mezi připojenými dokumenty.

Žádosti se podávají výhradně na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy protidrogové politiky v roce 2008".

Věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům k vyplnění a podání žádosti:

1. Žádosti o dotace na rok 2008 se budou podávat v listinné formě a v elektronické podobě. Žádosti v elektronické podobě se budou vkládat prostřednictvím internetové aplikace CADROS 2008, v níž se budou vkládat vyplněné formuláře ve formátu Word nebo Excel. Internetová aplikace byla zpřístupněna v červenci 2007. Žadatelům se doporučuje registrovat se v aplikaci CADROS 2008 co nejdříve - vstup je přes odkaz CADROS - registr žadatelů o dotace.

2. Žádost má jednotnou formu jak v listinné, tak elektronické verzi. Žádosti v listinné podobě musí obsahovat všechny povinné části a přílohy. Elektronické verze žádosti a vybraných příloh budou podávány výhradně prostřednictvím internetové aplikace. Podrobnosti stanoví návod.

3. Pokud je zveřejněn dokument Word nebo Excel, jedná se o formulář k vyplnění v elektronické podobě. Formuláře jsou zveřejněny také ve formátu PDF - znění je shodné, jako u formulářů k vyplnění. Program Adobe Acrobat Reader, potřebný pro čtení dokumentů ve formátu PDF, je možno si zdarma stáhnout na stránkách české společnosti Amos Software, nebo přímo ze stránek výrobce - firmy Adobe. Pro snazší orientaci zveřejňujeme rovněž kompletní žádost a kompletní průběžnou zprávu ve formátu PDF a dále kompletní formuláře k vyplnění a komplet pravidel, metodiky a dalších informací ke stažení a následnému vyplnění ve formátu *zip (ve dvou verzích: textové formuláře jsou buďto ve formátu *doc nebo *rtf, tabulkové ve formátu *xls).

Pro korektní tisk si tabulkovou část (Excel) nejprve uložte do svého počítače (ve Windows: pravé tlačítko myši - uložit cíl jako); listy jsou formátovány na šířku. V PDF lze tisknout přímo z internetového prohlížeče, pokud si dokument zobrazíte a zvolíte ikonu tiskárny programu Acrobat (nikoliv ikonu tiskárny v liště prohlížeče či menu Soubor - tisk).

4. Žádost obsahuje následující části a přílohy:

1) Titulní stranu s částí A žádosti.
2) Část B žádosti (Údaje o žadateli) – tato část se vyplňuje ke každé žádosti pouze jednou.
3) Část(i) C žádosti (Údaje o projektu) – tato část se vyplňuje ke každému projektu. Přikládá se tedy tolikrát, kolik obsahuje žádost projektů. Např. je-li podávána žádost na projet kontaktního centra a projekt terénního programu, část C se vyplňuje a přikládá pro každý projekt zvlášť.
4) Přílohy D1 až D7 se vyplňují a přikládají ke každému projektu obsaženému v žádosti.

5) Ke každému projektu v žádosti se dále přikládají:
a) Průběžná zpráva o realizaci projektu za 1.pololetí 2007 (pokud byl projekt v roce 2007 realizován).
b) Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2006 (pokud byl projekt v roce 2006 realizován).
c) Kopie certifikátu nebo certifikátů odborné způsobilosti služby (jedná-li se o žádost na podporu certifikované služby).

6) Ke každé žádosti se dále přikládají:
a) doklad o přidělení IČ,
b) doklad o právní subjektivitě žadatele, tj. úředně ověřenou kopii dokladu potvrzujícího vznik nebo oprávnění k činnosti ne starší 6 měsíců:
- občanská sdružení předloží kopii stanov s registrací u Ministerstva vnitra ČR,
- právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží ověřený výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti,
- obecně prospěšné společnosti předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u rejstříkového soudu,
- příspěvkové organizace zřizované obcemi nebo kraji – právní subjektivita bude doložena zřizovací listinou a usnesením orgánu obce nebo kraje o zřízení příspěvkové organizace,
c) čestné prohlášení o bezdlužnosti,
d) účetní závěrka za rok 2006 podepsaná statutárním zástupcem žadatele,
e) výroční zpráva žadatele nebo její ekvivalent za rok 2006,
f) bankovní identifikace účtu, na který by měla být dotace převedena.

Velkým organizacím doporučujeme přiložit k žádosti též informace o zaměstnancích managementu, jejichž osobní náklady jsou součástí nákladů všech předkládaných projektů (lze využít tabulku Díl 6 ze standardizované „Žádosti o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na programy protidrogové politiky v roce 2008“) a přehled rozdělení nákladů na jednotlivé zaměstnance managementu do konkrétních projektů.

Dále zveřejníme:

- Pravidla financování protidrogové politiky
- Disponibilní objem finančních prostředků (po schválení státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou).
- Klíč k rozdělení disponibilních finančních prostředků – do 30.11.2007.
- Metodiku pro vyúčtování dotací za rok 2007 – do 30.11.2007.

Na přelomu srpna a září hodláme uspořádat seminář k výběrovému dotačnímu řízení na rok 2008, termín včas zveřejníme.

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
ředitel sekretariátu RVKPP a sekce protidrogové politiky
národní protidrogový koordinátor
Úřad vlády České republiky

Pracoviště: Vladislavova 4, Praha 1 (na tuto adresu neposílejte ani osobně nedodávejte žádnou poštu, prosím!)
Tel. 296 153 282, 606 718 113
E-mail: kalina.kamil@vlada.cz

Poštovní adresa a sídlo podatelny (pro zasílání a osobní předání žádostí):
Úřad vlády České republiky
nábřeží E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Seznam aktualizací po zveřejnění vyhlášení výběrového řízení (tj. po dni 29.6.2007):
11.7.2007 - zveřejněn definitivní formulář textové části průběžné zprávy
13.7.2007 - zveřejněn odkaz na vstup do aplikace CADROS 2008
27.7.2007 - aktualizován očekávaný termín projednání Pravidel financování protidrogové politiky vládou.
28.8.2007 - odstraněn termín, kdy je plánováno zveřejnění nových Pravidel financování.
4.9.2008 - stažen komplet metodických a dalších informací a nahrazen kompletem, který neobsahuje nová Pravidla financování. Aktualizováno vysvětlující záhlaví u Pravidel financování, která podléhají schválení vládou a dosud přijata nebyla. Další informace k Pravidlům financování budou zveřejňovány v sekci Financování - Pravidla financování protidrogové politiky.
19.9.2007 - zveřejněn Aktualizovaný přehled dotačních systémů resortů; původní přehled stažen jako samostatná příloha, ale ponechán v kompletu všech příloh (vzhledem k tomu, že uzávěrka příjmu žádostí je již další den.
19.9.2007 - zveřejněna Pravidla financování protidrogové politiky, pouze samostatně (ne v kompletech dokumentů).