Tiskové konference

1. 6. 200715:50

Tisková konference při příležitosti Mezinárodního dne dětí v pátek 1.6.2007

Terezka Šálová: Dobrý den, vítám vás na tiskové konferenci vlády ke dnu dětí, slovo předávám předsedovi vlády panu Mirku Topolánkovi.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já děkuji za slovo. Ten netradiční úvod patří k tomu, co bychom chtěli zavést, a to je na Mezinárodní den dětí něco dětem přinést. Ne se s nimi nechat fotit v náručí na dětských hřištích a na dětských dnech, ale přinést něco konkrétního. My jsme přesvědčeni, že šťastný život dětí závisí především na rodině a lásce, kterou jim dávají rodiče. V tom případě, že ty rodiče mají, samozřejmě. Proto vláda v první řadě posiluje postavení rodiny, a to jak ekonomické, tak sociální, tak právní. Fakticky jen fungující rodiny zajistí zdravý vývoj nové generace. Na rodičích záleží, zda se rozhodnou děti mít, jak je vychovají, jaké jim poskytnou vzdělání. A na nás, na státu, na reprezentantech státu, je dát jim k tomu podmínky. Netrestat je daňově za to, že mají děti, posílit postavení rodiny, vytvářet podmínky pro vzdělávání. A teprve, když ta rodina zklame nebo není, teprve potom nastupuje stát. Samozřejmě, že případy týraných a zneužívaných dětí jsou nejvíce vidět, křičí na nás z médií. V takových případech musí stát také umět zasáhnout. Nám ale nemůže jít pouze o to řešit důsledky, musíme vyřešit příčiny. Ještě více než to, aby stát v takových případech vždy účinně zasáhl, nám musí jít o to, aby jich bylo co nejméně. My si myslíme, že stále platí, že rodina je základ státu. Na podpoře rodiny se shodují všechny tři koaliční strany. To je ta instituce, na které nám záleží, a kterou budeme podporovat. K dnešnímu svátku všech dětí přeji všem dětem, svým dětem, dětem svých blízkým, dětem z celé země, i dětem ještě nenarozeným, aby se jim plnily jejich sny, aby své dětství prožívaly v bezpečí, aby cítily ve svém okolí lásku a starostlivost. A slibuji, že ty méně šťastné děti nenecháme na holičkách. A nyní bych poprosil své kolegy, nejdříve Danu Kuchtovou, potom Džamilu Stehlíkovou, potom Jiřího Pospíšila, a pak zastoupím Petra Nečase, aby konkrétně prezentovali to, co přineseme dnes, v den Mezinárodního dne dětí našim dětem.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády, i malé Terezce za zahájení tiskové konference a slovo má ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Dana Kuchtová.

Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem dnes u příležitosti tohoto Mezinárodního dne dětí navštívila Základní školu, jazykovou školu Horáčkova na Praze 4 a zúčastnila jsem se tam velmi pěkné soutěže, školních her, které si myslím, že jsou velmi dobrou náplní toho dne dětí. Je to tedy neformální oslava dne dětí. Děti tam, viděla jsem, byly velmi šťastné a spokojené. Doporučila jsem i ostatním ředitelům, aby ten dnešní den ve škole strávili, pokud možno, netradičně, aby děti na ten svůj svátek se měly skutečně dobře. Tolik na úvod. Já bych si velmi přála, aby všechny děti byly šťastné, aby vyrůstaly v podmínkách, které jsou pro ně důstojné, a aby tyto děti dostaly takové podmínky, především ve vzdělávání a výchově, abychom se nikdy nemuseli dívat na tváře těch trpících dětí, takových, jako byla tvář v poslední době Ondry z Kuřimy. Dovolte mi, abych navázala na tento případ, tragický případ konstatováním, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připraví takovou úpravu podmínek, za nichž může probíhat výuka na 1. stupni základní školy doma, tedy individuální výuka, aby byla zvýrazněna komunikace mezi rodiči a školou. Prosím, neznamená to v žádném případě zvýšení počtu zkoušek. Znamená to spíše to, že ředitel školy, kam je dítě zapsáno k individuálnímu vzdělávání, bude mít právo po dohodě s rodiči nebo zákonnými zástupci, stanovit konzultační hodiny v takové míře, která se mu bude jevit jako potřebná. Takové opatření bude užitečné nejen z hlediska zajištění úrovně vzdělávání, ale především jako nástroj prevence sociálně-patologických jevů, v případě, kdy vzniknou jakékoliv pochybnosti ohledně té momentální situace dítěte. Připravujeme toto jako změnu zákona a já tady mám konkrétní návrh, pokud by vás to zajímalo, druhou cestou je možnost přípravy vyhlášky. Ale já se zatím přikláním ke změně zákona. Celkově mi ještě dovolte zmínit to, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zabývá vlastně primární prevencí sociálně-patologických jevů a věnujeme tomuto tématu velkou pozornost, ať se to týká otázek šikany, protidrogové prevence a dalších. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministryni školství a slovo má ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny paní Džamila Stehlíková.

Džamila Stehlíková, ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, stávající systém ochrany práv dítěte je zastaralý. Případ týraného Ondřeje a neexistující Aničky ukázal, jaké má mezery, jaké má chyby v systému, který v podstatě nebyl transformován již od dob socialismu a staví na kolektivní výchově a převýchově. V současné době vláda připravuje komplexní transformaci systému sociálně-právní ochrany dítěte, ochrany jeho práv s tím, že v centru péče o dítě má být rodina. Právě náš resort, který dbá na dodržování Ústavy a deklarace o právech dítěte, chce se podílet na přípravě reformy ústavní výchovy, aby péče o dítě neprobíhala v ústavech, ale dítě bylo co nejdříve vráceno do rodiny, buď původní nebo náhradní. K tomuto jsme vytvořili interdisciplinární tým odborníků, především českých, ale spolupracuje i s odborníky z jiných zemí, a tento tým připraví standardy, které umožní účinnou ochranu práv dítěte, a to meziresortně, průřezově, a také připraví možnost, aby v průběhu nadcházejícího roku, dvou, počet dětí v ústavech klesl. Nyní máme jeden z nejvyšších počtů dětí v ústavech, to je 20 000. Jsme na první příčce všech mezinárodních žebříčků. A úlohou tohoto státu je zabezpečit ústavní právo dítěte výchovou v rodině. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministryni vlády pro lidská práva a národnostní menšiny a nyní má slovo ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Dobrý den, dámy a pánové, já chci říci, že ministerstvo spravedlnosti při přípravě nových právních předpisů, které upravují soudní řízení v ČR, velmi výrazně dbá na ochranu práv dětí a mládeže. Nechci zde zmiňovat všechny přípravy právních předpisů, které v tuto chvíli připravujeme. Dovolte mi tři příklady. Na ministerstvu spravedlnosti pracuje tým expertů, který řeší právní úpravu mezinárodních únosů dětí. Všichni znáte již mediálně známou kauzu Barao, která zrychlila přípravu nové právní úpravy v občanském soudním řádu, která bude obsahovat efektivnější a pružnější pravidla, jak rozhodovat v případě, že jeden z rodičů unese dítě do jiného státu. Ten právní předpis je v tuto chvíli v zásadě připraven. Vláda jej bude projednávat v rámci novely občanského soudního řádu. Ministerstvo spravedlnosti vedle tohoto slíbilo, a již připravilo, rozsáhlou informační brožuru, chcete-li leták, právě pro mladé lidi, kteří hodlají vstoupit do manželství s cizincem a potenciálně tak mohou být účastníky takovýchto krizových chvílí. Ten leták je připraven, v tuto chvíli je v tisku. Předpokládám, že veřejnost s ním bude seznámena již v průběhu měsíce června. Tento leták by měl být na všech ambasádách, na všech zastupitelských úřadech ČR, a vedle toho též bude k mání na matrikách. Povede k větší osvětě našich lidí, kteří vstupují do svazku s cizinci. Chci zdůraznit, že mimo to připravujeme, a už jsme realizovali, celou řadu školení našich soudců, aby uměli aplikovat Haagskou úmluvu o mezinárodních únosech. Má asistentka vám rozdala, mimo jiné, pozvánku na pondělní konferenci, která se koná na ministerstvu spravedlnosti, kde chce právě školit soudce a chceme sjednotit aplikaci občanského soudního řádu v této oblasti. Cílem je zajistit rychlý a profesionální způsob rozhodování v případě, že je dítě uneseno do ČR. A nebo naopak, rychlou reakci českého státu v případě, že dítě je uneseno z ČR do jiné země. Mohu vás podrobně seznamovat s obsahem té úpravy, protože je již napsaná, ale v tuto chvíli nechci vás tím obtěžovat. Druhá věc, kterou chci zmínit, je tým expertů na ministerstvu spravedlnosti, který se zabývá rozsáhlými změnami v oblasti úpravy výkonu rozhodnutí, jímž jsou stanoveny podmínky výchovy a výživy nezletilého dítěte. Všichni víme, že takovéto způsoby výkonu v ČR jsou občas konány drasticky, nepříliš v prospěch dítěte. Takže, proto tým expertů, proto další novela, která je v zásadě připravena. Cílem je chránit práva dítěte, odstranit to, co často je, bohužel, realitou, že výkon rozhodnutí, jehož subjektem je nezletilé dítě, se příliš neliší od exekuce, kde je objektem nějaká movitá či nemovitá věc. Opět mohu případně vám rozdat materiály, kde už jsou jasné podmínky, jak zhumanizovat takováto řízení a více ochránit práva dítěte. Například tím, že povinnou součástí takovéhoto řízení bude psycholog, že bude možno přerušit takovéto řízení, když se ukáže, že to není v prospěch dítěte, že bude možno i v průběhu takovéhoto výkonu rozhodnutí umístit dítě do speciální péče, speciálního zařízení, pokud se ukáže, že rodiče, kteří se o dítě v uvozovkách přetahují, se je snaží ovlivnit, vnuknout mu myšlenku, že druhý rodič má na ně negativní vliv atd. Ovšem, my nepřipravujeme pouze novely soudního řízení, poslední je připravena též novela trestního řádu, která má chránit oběti trestného činu, je-li dítě obětí trestného činu, má zabránit tomu, aby byly veřejnosti sdělovány interní informace o takovéto oběti trestného činu. Děkuji vám.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministru spravedlnosti a nyní má opět slovo pan premiér Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já se pokusím uzavřít v zastoupení Petra Nečase, který nemohl být přítomen. To, o čem tady všichni hovoříme, a snad z toho je jasné, že ty věci máme promyšlené a děláme je dohromady, týmově, je vzájemná provázanost všech složek pečujících o dítě, ať se jedná o sociální pracovníky, přes lékaře, učitele až k soudcům, kteří případně o osudu dítěte rozhodují. Tak, aby případy, které dnes plní stránky novin, se neopakovaly. Musím říci, že to souvisí s vytvořením specializovaného státního úřadu, Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu, který by měl od ledna roku 2009 fungovat, který by měl sjednotit, mimo jiné, tu roztříštěnou péči mezi obce, kraje a stát, a i v této oblasti by měl přispět ke kvalitě ochrany dětí. My jsme, samozřejmě, schválili v loňském roce i koncepci, kde je zakotven individuální plán péče o dítě, a už o tom mluvila Džamila Stehlíková, tak, aby byl v případě už jednou zanedbaného či týrané dítěte, za pomoci odborníků vypracován plán, jak v případě tohoto konkrétního dítěte postupovat tak, aby se zamezilo dalšímu ohrožení. I ty případy se v minulosti stávaly poměrně často. Jiří Pospíšil hovořil o mezinárodně-právní ochraně dětí, ať už se to týká adopcí nebo únosů a podobných věcí. Chci říci, že v té brožurce, kterou vám teď ukáži, která se jmenuje Pro bezstarostný život dětí, která má podtitul rodinná politika vlády a kroky pro ochranu práv dítěte, najdete i texty Ivana Langera i Tomáše Julínka a dalších ministrů tak, abychom jasně demonstrovali, že nestačí jenom sedět na obrubníku dětského pískoviště při Mezinárodním dni dětí anebo se s ním fotit, že je třeba přinést konkrétní, zcela konkrétní, body, pro ochranu dětí, pro jejich normální vývoj, pro ochranu rodiny, která zabezpečuje vývoj dětí, a toto všechno máte v této brožurce, kterou vám dnes poskytneme. Já vám děkuji za pozornost. Jsem rád, že jste přišli na tuto trochu netradiční tiskovou konferenci a chtěli jsme vás přesvědčit, že s ochranou dětí to myslíme vážně a že právě Mezinárodní den dětí je vhodný pro takovouto prezentaci. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády i všem členům vlády a nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím.

Štěpánka Martanová, televize Prima: Pane premiére, já bych potřebovala vaši reakci na výrok předsedy ČSSD Paroubka o tom, že to, co bylo v Kubiceho zprávě se nepotvrdilo a vlastně to označil za váš předvolební tah a potom bych poprosila i reakci pan Pospíšila. Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vy přece musíte vědět, že já na ty paskvily, které předvádí Jiří Paroubek, nereaguji a reagovat nebudu.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Já také nebudu reagovat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Další dotaz. Poprosím nějaký dotaz, který se týká dětí.

Lenka Nejezchlebová, MfDnes: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, ten úřad, který plánujete, ten Národní úřad, který má sjednotit roztříštěnou péči o děti, v jakém horizontu by mohl vzniknout a v jaké fázi je jeho vznik?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem to v té své řeči řekl.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Od 1. ledna 2009 se plánuje. Další dotaz.

Lucie Alexová, televize Nova: Já to taky ještě zkusím, musím pro kolegu aspoň. Ukazuje se, že jeden z údajně ovlivněných svědků v kauze pana Čunka byl i náměstek ministra pro místní rozvoj, který rozhoduje o penězích z EU. Co tomu říkáte?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nic. Mně nepřísluší hodnotit to vyšetřování a myslím, že svůj názor na tu věc jsem řekl jasně včera a nemíním se opakovat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Ještě nějaký dotaz k dětem, prosím? Ne, takže děkujeme, že jste přišli a nashledanou.