Tiskové konference

18. 4. 200717:16

Tisková konference po zasedání vlády ČR ve středu 18.4.2007

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci po skončení jednání vlády. Omlouvám nepřítomnost premiéra vlády ČR Mirka Topolánka, který je na oficiální návštěvě ve Švédsku. Vítám mezi námi 1. vicepremiéra vlády ČR pana Jiřího Čunka, ministra vnitra pana Ivana Langera a ministra životního prostředí pana Martina Bursíka. Poprosím vás, abyste se ptali především na body, které se dotýkají jednání vlády a odevzdávám slovo panu vicepremiérovi Čunkovi.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Dobrý den, vám všem. Největší diskusní bod na jednání vlády byl bod 4, což byl senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Ústava, a šlo v zásadě o omezení imunity zákonodárců. Pak to byl další návrh zákona, kterým je zákon o střetu zájmů. To byly asi největší diskusní body té dnešní vlády. Samozřejmě, vláda projednávala stanovisko NKÚ u jednotlivých ministerstev, což byly další body. Také diskusním bodem byl zákon o ochraně státních hranic, a proto je tady také pan ministr, protože body, které máme my před sebou, máte vy, tak bych nechal spíše pro dotazy a pro diskusi. Máte slovo.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Prosím, televize Nova, pan Houska. Promiňte, ještě dáme slovo panu ministru Langerovi.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Já jsem takto utlačovaný nejen na tiskové konferenci, ale i na jednání vlády. Já bych se rád vyjádřil ke dvěma bodům, které souvisejí s jedním z nejdůležitějších zahraničně-politických rozhodnutí, která stojí před touto vládou, a to je vstup ČR do schengenského prostoru. Jak víte, tak vláda před časem schválila ucelenou strategii postupu při realizaci tohoto velkého projektu, jehož význam přesahuje význam standardních rozhodnutí na úrovni vlády. A znamená jedno jediné, a to je zrušení kontrol na hranicích ČR pro občany ČR. V souvislosti s tím vláda dnes projednala další dva konkrétní body týkající se plnění té strategie. První je bod, který souvisí s Národním plánem řízení ochrany státních hranic ČR. Významný na tom bodu je fakt, že pojímá ochranu hranic ve čtyřech pásmech a nesouvisí jen se samotnou státní hranicí. Tím prvním pásmem jsou země původu a transitu, tzn. že ČR aktivně vysílá do oblastí, u kterých by mohlo existovat riziko zvýšeného počtu nelegálních migrantů do ČR, své osoby, styčné důstojníky. Pro vaši informaci – máme takové osoby na Slovensku, na Ukrajině, v Rusku a rozšiřujeme je o Rumunsko, s působností Rumunsko, Bulharsko a Turecko. Druhým pásmem ochrany nynějších hranic jsou bilaterální dohody, které máme, a spolupráce se sousedícími členskými zeměmi. Třetí pásmo je ta samotná fyzická hranice a čtvrté pásmo, možná to zní paradoxně, je vnitrozemí ČR, kde jednotlivé orgány státu – policie, celní správa, ochrana Inspektorátu práce, které se spolupodílejí na odhalování nelegálních migrantů a zaměstnanců, nebo pracovníků. Tento Národní plán byl schválen. Jako druhý bod, který souvisí se Schengenem, je bod velmi praktický a velmi viditelný, který symbolizuje vlastně samotné rozhodnutí o zrušení kontrol na hranicích, a to je úprava hraničních přechodů. V této souvislosti zmiňuji jednu z povinností, kterou má každá členská země Schengenu – zprůchodnit a zprůjezdnit ty hraniční přechody takovým způsobem, aby nebyl narušen volný pohyb osob. Vedle toho, ale také platí povinnost pro případ těch jednorázových bezpečnostních opatření, mít jednotlivé hraniční přechody upraveny tak, aby ten zpřísněný režim mohl být zaveden. Ve všech těch opatřeních, která jsem zde zmiňoval, mohu jednoznačně prohlásit, že ČR jde přesně podle stanoveného harmonogramu, který byl určen vládou, že v tuto chvíli neexistují na straně ČR žádné překážky, které by měly bránit úspěšnému splnění všech podmínek, které musí ČR splnit v souvislosti se svojí ambicí vstoupit do schengenského prostoru. Já věřím, že zejména to opatření, týkající se hraničních přechodů, které je sice spojeno s jednorázovými náklady ve výši zhruba 150 milionů Kč, bude výrazným způsobem kompenzováno prodejem toho nepotřebného majetku v souvislosti s opuštěním hraničních přechodů a celnic.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji panu ministrovi a ještě jednou se omlouvám, že jsem ho skoro připravila o tak komplexní a vyčerpávající úvodní slovo. A nyní bych dala ještě slovo ministru životního prostředí panu Bursíkovi.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Dobrý den, dámy a pánové, mě těší, že jsem se mohl pana ministra vnitra zastat. Já bych se rád rychle vyjádřil ke třem bodům, které, myslím si, vás budou zajímat. To první je senátní návrh ústavního zákona, který se týká imunity poslanců a senátorů. Vláda, jak vám řekl místopředseda vlády Čunek, jednala o tomto bodu poměrně dlouhou dobu. Vyjádřila podporu tomuto senátnímu návrhu zákona s tím, že jsme to ještě doprovodili usnesením, které se týká naší vůle vyvážit vlastně postavení soudů Ústavního soudu a soudců obecné soustavy soudů s tím, že jsou tam ještě další možné nuance, o kterých možná budeme jednat v koalici před projednáváním toho senátního návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. Ale to, co je na tom důležité je, to, že vláda vyjádřila souhlas se zúžením imunity poslanců. To za prvé. Druhý bod se týká zákona o místním referendu, který předkládala skupina poslanců, které navrhovalo snížit povinnou účast oprávněných voličů z dnešních 50 % u místního referenda na 35 % s tím, že také jsme to diskutovali velmi podrobně. Je to součást našeho koaličního ujednání, že budeme hledat způsoby, jak upravit podmínky pro referenda, a konkrétně místní referenda, s tím, že závěr toho našeho jednání je to, že vláda vyjádřila ve shodě s Legislativní radou vlády nesouhlas s tímto poslaneckým návrhem, ale zároveň uložila panu ministru vnitra, aby ve zkrácené lhůtě připravil vládní návrh zákona, který bude měnit podmínky pro vypsání místního referenda. Ty podmínky jsme diskutovali, a myslím si, že je na dobré cestě nalézt shodu, doplňujeme vlastně ten princip, který navrhují poslanci, o další princip, který sníží to kvórum, tzn. podmínku účasti podílu oprávněných voličů, ale zároveň stanoví minimální procento hlasů, které je potřebné k tomu, aby výsledek referenda byl pro obecní zastupitelstva závazný. Čili, toto já považuji za velmi dobrý výsledek jednání vlády a věřím, že naplnění jednoho z bodů naší koaliční smlouvy.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Potvrzuji úkol, který jsem dostal a s radostí splním.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Já jsem chtěl zrychlit tuto tiskovou konferenci, protože jsme se dlouho zdrželi, nicméně, jestli provázíme slovem ty návrhy, tak tady byl ještě jeden návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o střetu zájmů, tzn. rozšiřuje ten okruh osob, které by měly podávat majetková přiznání nebo údaje na osoby blízké. Tento návrh jsme nepodpořili, to především proto, že v tomto návrhu jsou některé povinnosti, např. čestné prohlášení, které má za někoho jiného podávat ten povinný, tzn. ten, kdo podává své majetkové přiznání. Musel by dávat čestné prohlášení za tu osobu blízkou, která by mu ale ze zákona nemusela poskytnout ty informace. Takže, on by dával čestné prohlášení, aniž by si mohl být jist, zda dostal či nedostal informaci, která je validní. To byl jeden z důvodů, pro který jsme tento zákon nepodpořili.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Ten návrh zákona má řadu definičních a výkladových slabin. Navíc tady máme návrh zákona o střetu zájmů, který platí, nemýlím-li se, tři měsíce, tzn. že jsme tady skutečně po rozsáhlé diskusi nenalezli důvody, proč bychom měli, jako vláda, tento poslanecký návrh novely podpořit.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji pánům ministrům. A teď je prostor na vaše dotazy. Pan Houska, televize Nova.

Kamil Houska, televize Nova: Dobrý den. Já bych měl dvě otázky, jestli dovolíte. Tu první na pana ministra vnitra. Když dnes ráno přicházel váš kolega Petr Nečas sem, na Úřad vlády, tak v souvislosti se zákonem o omezení imunity novinářům řekl, že on osobně s tím zákonem má, pod dojmem kauz jako je ta pana Čunka a pana Doležala, problém. A doslova řekl, že má pochybnosti o tom, že některé složky policie pracují politicky nezávisle. Mě by zajímalo, vy jako ministr vnitra, jestli důvěřujete policii, nebo i vy máte třeba takovéto pochybnosti? A ta druhá otázka je na pana Čunka. Vy jste sám ráno říkal, že máte také s tím zákonem problém, jste tedy zklamaný, že ho vláda podpořila?

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Na vaši první otázku odpovím možná způsobem obdobným, jako jsem odpověděl svým kolegům ve vládě při projednávání tohoto bodu. Policie ČR čítá zhruba 46 tisíc policistů a policistek. V jejich řadách je, podle mého názoru, drtivá většina poctivých, slušných a profesionálních lidí. Vedle toho nemohu garantovat, že každý z těch 46 tisíc lidí bere svoji práci skutečně poctivě, přistupuje k ní profesionálně, přistupuje k ní objektivně, bez jakýchkoliv vnějších tlaků.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Já jsem dodal, že vláda přijala jednomyslně, protože také jinak neříkám, jak kdo hlasoval, ale tady jsme se v zásadě na tom shodli, tento návrh zákona, byť k němu každý měl nějaké připomínky, které se ještě diskutovat budou. Já jsem hlasoval proto, že já jsem zrovna jeden z těch zákonodárců, kterému to v zásadě vůbec nemusí, v uvozovkách, vadit. Nejednám z pohledu nějakých svých vlastních zkušeností a představ, já sám jsem v zásadě rád, že i na mém příkladu se může dokončit ta kauza. Můžeme se poučit. Ale očekávám diskusi ještě v Poslanecké sněmovně na toto téma, abychom, pokud to půjde, odstranili všechny problémy, které většina zákonodárců s tímto zákonem bude mít. Samozřejmě, shodli jsme se na tom, že by neměla existovat přestupková imunita, neměla by existovat doživotní imunita atd., na mnoha oblastech. Ale jsou tam některé věci, které se jistě diskutovat budou, jako je např. zadržení zákonodárce, což skutečně se může stát, byť by to mohla být jenom náhoda, že povede k tomu, že se sníží kvórum v Poslanecké sněmovně atd. To jsou věci vážné, nad kterými určitě se bude muset diskutovat.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji. Pan Kopecký, Mladá Fronta Dnes.

Josef Kopecký, MfD: Dobrý den. Já bych se chtěl ještě zeptat k tomu návrhu na omezení imunity. Přece jenom, ten výrok vašeho vládního kolegy Nečase byl poměrně takový zajímavý pro občany, když člen vlády říká, že nemá důvěru v policii. Když to říká člen vlády, který v podstatě je kryt imunitou, co byste poradili těm lidem, kteří imunitu nemají? Jak se mají bránit před tou policií?

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Víte, ten problém je poměrně širší než jenom policie, protože policie tvoří pouze část tzv. orgánů činných v trestním řízení a existují jiné případy, které dokumentují, že ne vždy, v celé soustavě orgánů činných v trestním řízení, tedy policie, státního zastupitelství a soudů, každý dělá to, co má a každý přistupuje ke své práci zodpovědně. Myslím si, že já bych mohl připomínat zde případ 46 odposlechů, které vedou k vážným pochybnostem o tom, zda ten systém pravomocí, odpovědností, kontroly, je nastaven dobře. A zda ten problém se skutečně týká jenom Policie ČR. Ale každý z nás přece ví, že mám-li já hovořit o policii, tak platí ono číslo 46 tisíc policistů a policistek, a každý z nás ví, že v takovémto počtu se určitě vedle těch, kteří jsou slušní a poctiví, nacházejí ti, kteří jsou úplně jiné povahy a přistupují ke své práci úplně jinak. Mojí povinností, jako ministra vnitra, je stanovit jasná, nekompromisní pravidla pro každého jednoho z nich bez rozdílu. Dělá-li svoji práci dobře, potom má za ni nárok na solidní odměnu, pokud selže, třeba sebeméně, potom přichází nekompromisní trest. A myslím si, že tento princip, za prvé padni, komu padni a cukru a biče, jednoznačně aplikuji ve své dosavadní práci ministra vnitra.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Já doplním jednu věc. K tomuto bodu se postupně diskutovalo asi 36krát, tzn. ta diskuse byla velmi široká, tzn. mnozí ministři diskutovali opakovaně a tady tento námět, který pan Kopecký zrovna zmínil, že se týká to všech, kdy podnikatelé např. mohou být ohroženi ve firmách konáním orgánů činných v trestních řízeních atd., ta diskuse na vládě byla skutečně široká a trvala možná hodinu.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Ještě pan ministr Bursík před další otázkou.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Tou odpovědí občanům, jak jste se ptal, tou odpovědí je jednomyslné rozhodnutí vlády, že nahrazujeme rozsáhlou, jednu z nejširších imunit v Evropě, principem rovnosti občanů před zákonem. To je naše odpověď na vaši otázku.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji. Prosím.

Naďa Adamičková, deník Právo: Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, vy jste minulý týden odložili rozhodnutí o dohodě s Ruskem o modernizaci vrtulníků na dnešek. Čili, jestli jste tento bod dnes projednali, s jakým výsledkem. A potom, jestli jste se dnes náhodou, byť okrajově, nedotkli škodovácké stávky, případně, že ne, tak jaké je vaše stanovisko k ní? Děkuji.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Škodovácké stávky ani jakýchkoliv bodů, které se týkají odborů, jsme se dnes nedotkli.A materiál, který souvisí s cestou pana prezidenta do Ruska, tzn. podepsání mezivládní dohody, a tím také podepsání té dohody o opravách vrtulníků atd., související s touto mezivládní dohodou, byly schváleny.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: K té stávce, paní redaktorko. Nám nepřísluší, jako členům vlády, zasahovat mezi vyjednávání zaměstnavatele a odborů. Na druhé straně, samozřejmě, je v zájmu vlády ČR, aby tento fenomén, který se teď projevuje v jedné z nejvýznamnějších firem v ČR, aby byl vyřešen dohodou, aby se minimalizovalo riziko, že by to mohlo způsobit nějaký lavinový efekt. To je, samozřejmě, v zájmu stability ČR a podnikání.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Můj pohled, jestli po tom tak moc toužíte, tak je poměrně jasný. Myslím si, že každý člověk by měl být schopen uvažovat nejenom optikou jednoho, dvou dnů, nebo let, ale dlouhodobě a jakékoli vyjednávání tohoto typu by nemělo být krátkozraké a mělo by být činěno nejen optikou měsíční výplaty, ale perspektivou svého zaměstnání na dlouhá léta do budoucnosti.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím.

Radek Bartoníček, iDnes: Já bych se s dovolením vrátil k imunitě. Zeptal bych se pana ministra Langera, já jsem měl pocit, že to přešel trošku diplomaticky. To asi je logické, že nemůžete ručit za všechny policisty, možná ty dotazy k tomu směřovaly. Spíše systémově, zda si nemyslíte, že u policie jsou určité útvary nebo určité skupiny lidí, kterým by nebylo možné důvěřovat a které by pracovaly nepříliš, řekněme, objektivně. A druhá otázka na pana vicepremiéra Čunka, jestli by ještě mohl blíže specifikovat tu debatu ve vládě k imunitě, protože jestliže říkáte, že ta debata byla dlouhá, byla řada příspěvků, jestli byste mohl ještě více přiblížit, jaké třeba byly připomínky k tomu návrhu. Děkuji.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Já nechci svalovat vinu na někoho jiného, ale víte, že policie a bezpečnostní sbory z mého pohledu připomínají něco jako ledoborec. Abyste mohl otočit ledoborec, tak vám to nějakou dobu trvá. Bohužel, ten ledoborec se v minulých letech vydal špatným směrem a nejlepší odpovědí na stále existující vysokou míru nedůvěry veřejnosti v policii, jako takovou, je reforma policie. V jednotlivých deseti pilířích odpovídáme přesně na ty otázky, které trápí nejen vás, ale také veřejnost, a i v těch jednotlivých deseti pilířích jsou také konkrétní opatření k tomu, jak vůbec změnit přístup policistů k výkonu své práce, jak mít větší motivaci pro tu svoji práci, jak lépe využít potenciál, jak donutit ty lidi, aby na sobě pracovali, aby se vzdělávali, aby měli pocit sounáležitosti s dobrou firmou, moderní firmou, ale také, aby cítili jasnou odpovědnost za to, když selžou. Nejlepší odpovědí na nedůvěru občanů v policii je reforma policie, kterou jsme připravili.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Asi nebudu komentovat věrně tu hodinovou diskusi, ale ta diskuse skutečně byla od pojmenování všech rizik na jedné či druhé straně, byly tam příspěvky, které skutečně mířily až k tomu, co se stane, když se úplně zbavíme imunity. Jestli to v současném českém systému jde, kdy na jedné straně máme, jak řekl pan místopředseda Bursík, zřejmě jednu z největších imunit v Evropě, možná ve světě, na druhé straně bychom se jí měli zcela zbavit, co by to mělo generovat. To znamená, to bych asi popsal, to byla celkem zajímavá diskuse, jestli maximálně omezíme imunitu, nebo kdybychom se jí zcela zbavili, zda to nepovede k větší aktivitě všech zákonodárců. Tady pozor, i ústavních soudů, a jak se jich to může dotknout. Takže, to nebyla rozprava o nás, jistě vnímáte, že já sám zrovna, mně se diskutovalo v zásadě nejlehčeji, protože to je také diskuse o někom jiném, o tom, jak jsou ohroženi soudci, jaká omezení bychom jim připravili, kdybychom je zbavili imunity apod., až, samozřejmě, po ten názor zůstat u té imunity, jaká je, a co z toho vyplývá. Skutečně, v celém tom spektru se ta diskuse pohybovala, ale směřovala vždycky k jednomu. Směřovala k tomu, jak jí nalézt nejlepší systém, aby byla rovnost mezi občany. Určitě jsme nediskutovali, a to jsem zmínil a pan kolega Bursík také, i kolega Langer, že jsme nediskutovali jen ty, kterých se imunita týká, ale také o těch, kterých se netýká. Proto ta diskuse byla tak dlouhá. To hledání té správné vyváženosti, a to možná cítí i občané sami, když máme Parlament, který rozhoduje o vládě jedním hlasem nebo dvěma hlasy, o důležitých reformních zákonech jedním hlasem, co by se mohlo stát, když by do této hry náhodou vstoupila, řekněme, náhoda, kdy jeden poslanec bude na den zadržen atd. V těch našich podmínkách žijeme a my jsme diskutovali, jaké omezení imunity by bylo nejlepší, ale pro všechny ty formy, nejenom pro zákonodárce.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Já bych to jen rozšířil, abychom si vyjasnili ten rámec. My hovoříme o imunitě ústavních činitelů, kterých v ČR je zhruba 2500, neboť mezi ně patří poslanci, senátoři, soudci Ústavního soudu a soudci obecných soudů. A byl bych velmi rád, abychom to vnímali doopravdy vcelku, protože ústavní činitel má jakési postavení, má jakási práva, jakési povinnosti, a pokud chceme do něj zasáhnout, tak potom bychom měli zasáhnout rovnocenně, bez ohledu na to, o kterého z těch 2500 ústavních činitelů se jedná. Zákonodárci představují něco přes 10 % z celkového počtu. A vládě v té diskusi šlo o to, aby se přijalo řešení, které jde rovnocenně do celého spektra ústavních činitelů.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji. Doplňující ještě pan redaktor Houska.

Kamil Houska, televize Nova: Já bych měl dvě otázky, jestli dovolíte. Pane Čunku, vy osobně jste nakonec omezení imunity, nebo ten zákon, podpořil? Já se ptám s ohledem na to, že jste to byl vy, kdo se v Senátu za ní schovával. Nejdříve jste chtěl být vydán, pak už jste o to nepožádal, proto se ptám, jak jste se k tomu teď postavil vy. Ještě otázku, omlouvám se, jestli jste to říkal a já jsem to nepostřehl, pokud jde o tu dílčí novelu silničního zákona. Jestli jste ji schválili, jak to dopadlo. Děkuji.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Já jsem se za ni neschoval, ale to už nebudu diskutovat. Tento návrh jsem podpořil.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Novela prošla také. Poslanecká novela byla podpořena s tím, že vláda chystá v průběhu tohoto roku komplexní vládní novelu této zákonné normy.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji, televize Prima, paní Šulcová.

Helena Šulcová, televize Prima: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Pane vicepremiére, dnes odpoledne bude před Úřadem vlády demonstrace na vaši podporu. Mě by zajímalo, jestli půjdete mezi ty demonstranty, jestli vám to třeba i lichotí, že také přijede pár lidí Vás podpořit, a jestli jste náhodou nezměnil názor od těch posledních dnů, tzn. jestli stále trváte na tom, že zůstanete ve vládě.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Na tu poslední otázku nebudu odpovídat, jak už jsem avizoval mnohokrát. Na to, jestli mě pár lidí přijede podpořit, tak když přijdou dva, tak určitě se s nimi budu muset setkat, protože tu není pan premiér. Asi někdy ve čtyři hodiny se budu snažit mezi ně přijít, stejně tak, jak jsem přišel k těm, kteří stáli proti mně. Tak bych asi měl přijít mezi ty, kteří mají stát za mnou. Asi by to bylo slušné.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Doplňující.

Helena Šulcová, televize Prima: Vy na to nechcete odpovídat, jestli jste změnil názor, protože jste ten názor změnil nebo proto, že vás nebaví na ty otázky odpovídat. Nezměnil jste názor, máme tomu tak rozumět?

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Já myslím, že budu bez komentáře a vy dobře znáte tu moji odpověď. Ještě bych rád, když jsme otevřeli tak tu tiskovou konferenci, tak bych se rád zmínil o jedné věci, kterou jsem předkládal vládě, a to v prvních bodech, které se týkají EU. Já bych vás rád informoval o tom, stejně jako vládu, že mnou jmenovaný a vládou schválený celý vyjednávací tým včera vyjednával v Bruselu s Evropskou komisí. A mohu vám sdělit, že Evropská komise konstatovala, že Národní strategický referenční rámec je připraven, takže bude do konce května jistě schválen, že jsou tam problémy, které se musí diskutovat, ale ty jistě diskutovány budou. A už nebude o tomto základním dokumentu, jehož schválení podmiňuje schválení všech operačních programů, už nebude třeba toho velkého jednání za účasti všech vyjednávačů, ale už to budou jenom partikulární jednání. To je dobrá zpráva. A pak bylo konstatováno, že je potřeba zahájit vyjednávání jednotlivých operačních programů už začátkem května, což musím říci, že nás překvapilo, protože jsme počítali s vyjednáváním operačních programů asi o měsíc později. Pak byla v minulých týdnech diskutována otázka, zda Integrovaný operační program, a s ním související ROPY, nejsou ohroženy, tak tady musím říci, že došlo k dohodě, že existence Integrovaného operačního programu a jednotlivých ROPŮ, je nutné vyjednávat a schválit zhruba v té podobě, ve které byly předloženy. Ty jednotlivé velké obavy o to, že bychom nepokročili, že by se nevyjednávalo, tak ty naplněny nebyly. Navíc, ještě byly pochváleny některé resorty. A to tady musím říci.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Já jsem na to čekal, až pan místopředseda se skromností sobě vlastní, uvede, že ministerstvo vnitra bylo pochváleno za dobrou práci.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Program - Smart administration - je ve velmi dobré kondici, za to děkuji panu ministrovi. Dobře byly také zvládnuty programy ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu. Ta zpráva je pro nás a pro vládu dobrá.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Na životní prostředí také dojde.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, ještě paní Šulcová, doplňující. A pak Česká televize.

Helena Šulcová, televize Prima: Ještě jednu věc. Vy jste se tady tak hezky pochválili, ale ještě trochu nepříjemnou věc. Už jste si dohodli, kdy budete mít tu koaliční schůzku k té vaší kauze, pane Čunku? Nebo ještě nemáte informace.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Tak vidíte, že k té dohodě tady někdo chybí.

Helena Šulcová, televize Prima: Jestli máte představu, jestli to bude třeba zítra nebo v pátek?

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Říkám, abychom se mohli dohodnout, tak tady chybí pan premiér.

Helena Šulcová, televize Prima: To je mi jasné, ale jsou nějaké možnosti si napsat SMS apod. Máte už nějakou informaci, kdy by ta schůzka mohla být?

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: My jsme nerušili pana premiéra při vyjednávání ve Švédsku.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Česká televize, paní Čermáková.

Jana Čermáková, ČT: Dobrý den, já bych se ráda zeptala k tomu zmírnění tzv. silničního zákona. Zda-li můžete říci, vláda souhlasila, chystá se, jak řekl pan ministr Langer, ještě jistá změna do budoucna. Nemohou to podle vás třeba lidi vnímat tak, že ten zákon už pro ně nemusí být tolik závazný, když politici ho kritizují a chtějí ho mírnit? Děkuji.

Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky: Jestli mohu odpovědět já. Zákon je zákon a zákon platí pro všechny bez jakéhokoliv rozdílu. Pan ministr dopravy nás informoval, že cesta poslaneckou novelou je z jeho pohledu nejschůdnější a nejrychlejší tak, aby odstranila ty nejkřiklavější problémy, které v zákoně jsou. Vedle toho také platí strategické koncepční vyhodnocení zákona jako celku a z toho plynoucí vládní novely komplexního charakteru. Nicméně, platí zákon pro všechny, zákon je třeba dodržovat.

Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Jestli mohu k tomu ještě doplnit. Ta otázka je naprosto legitimní, protože tady došlo ke zlomovému momentu při uplatňování zákona, kdy ten zákon byl významnými politiky a tehdejším předsedou vlády zpochybněn. A je to pozorovatelné ve statistikách a ve způsobu jednání a chování se řidičů na komunikacích, vedlo to ke snížení disciplíny účastníků silničního provozu. Tato novela je pouze technickou novelou, a to, co myslím, že je možná nejdůležitější z politického pohledu, je to, že existuje dohoda koalice na tom, že my nepřipustíme žádné další pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně. To znamená, jestliže tam padnou, toto nelze nazývat změkčením zákona, toto je odstranění nevhodných definic anebo chyb v zákoně, které se ukázaly při jeho aplikaci, a kde jsme se shodli v koalici na tom, že jde skutečně o opravu, o malou opravu zákona. V žádném případě nejde o změkčení, a my máme dohodu v koalici, že zabráníme tomu, aby z vůle poslanců tam došlo případně ke skutečnému změkčení zákona v tom smyslu, že by byly některé sankce za přestupky snižovány anebo samotné ty limity pro jednotlivé přestupky kdyby byly změkčovány. Čili, myslím si, že toto je důležité doprovození toho usnesení vlády.

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj: Jestli dovolíte, já bych jen zmínil ten křiklavý příklad, který musí být opraven. A to například, když cyklista, neopilý cyklista, se zraní, tak pak má být postižen mnohatisícovou pokutou. To byl nesmysl, který v zákoně byl, a ten musí být např. odstraněn. Takovéto věci se v zákoně opravují.

Viera Júdtová, tiskový odbor Úřadu vlády ČR: Děkuji. Dámy a pánové, jsou ještě nějaké dotazy? Pravděpodobně ne, tak děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou.