Tiskové konference

4. 4. 200716:54

Tisková konference po zasedání vlády ČR ve středu 4. 4. 2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády ČR. Vítám zde vicepremiéra Alexandra Vondru, vítám zde ministra zemědělství Petra Gandaloviče a vítám zde ministra a předsedu Legislativní rady vlády pana Cyrila Svobodu. Do úvodu dám slovo vicepremiéru Alexandru Vondrovi, který vás stručně seznámí s tím, co vláda projednala. Poté, zde přítomní ministři vás podrobně seznámí s body, které oni předkládali, nebo o kterých více vědí.
Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti: Dobrý den, dámy a pánové, k programu jednání nejprve stručná informace. Za prvé, v rámci toho prvního bloku evropských záležitostí, předseda vlády informoval členy vlády o včerejším úspěšném jednání koaliční devítky o vytvoření české pozice pro nadcházející jednání o institucionální reformě EU. Ta jednání, jak asi víte, se odehrála pozdě večer v Kramářově vile a dospěla ke společné pozici. K tomu vlastnímu programu jednání, pak, myslím, z těch schválených materiálů stojí za zmínku čtyři. Dva z nich byly předmětem obšírnější diskuse a budou tady o nich informovat oba páni ministři Petr Gandalovič a Cyril Svoboda. Ten jeden je návrh novely zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých navazujících zákonů. Ten druhý, o kterém bude informovat kolega Gandalovič, je návrhem novely zákona o ochraně zvířat proti týrání. Obě ty novely jsou transpozicemi evropské legislativy do našeho právního řádu, ale zároveň to jsou věci, které byly předmětem i politických diskusí. Dále pak vláda schválila bez problémů i návrh novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. To byl ten bod pět. A bod šest – návrh novely zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a o změně s tím souvisejících zákonů. Některé další materiály, které byly na programu, byly buď staženy nebo odloženy. Čili, toť na úvod. A teď začneme asi problematikou těch řidičských průkazů pro řidiče nákladních automobilů.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já děkuji vicepremiéru Alexandru Vondrovi a tak, jak on naznačil, půjdeme po těch bodech, jak šly popořadě. První slovo dostane Cyril Svoboda k těm řidičským průkazům.
Cyril Svoboda, ministr vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, jde o zákon, který se týká získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Především jde o řidiče nákladních automobilů a autobusů. Jde o zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích. Celý problém se týká otázky, jak se má zvyšovat kvalifikace řidičů. Práva, která vyplývají z práv evropských společenství, říkají, že jsou dvě možnosti. Buď je možnost, že všichni řidiči podstoupí školení. To školení stojí nějaké peníze a výsledkem toho školení je vyšší kvalifikace řidičů. Nebo druhá alternativa, že by řidiči museli složit speciální zkoušku. Ta zkouška by byla komplikovaná, trvala by asi 5 a půl hodiny a k tomu ještě by se muselo provést přezkoušení v jízdách 100 hodin. A obce s rozšířenou působností by musely zajistit automobily, které by byly vybaveny právě na přezkušování jako jsou v autoškolách. Vláda vedla debatu mezi tím, která z těchto dvou variant je přijatelnější. Žádná z nich není vítaná. Ale která je přijatelnější? Zda zavést princip povinného školení nebo jít cestou toho jednorázového přezkoušení. Stávající zákon umožňuje vlastně jenom jednu alternativu, a to je to školení, protože kdybychom šli cestou toho, že by stačilo jenom jedno přezkoušení, znamenalo by to celý systém toho zákona předělat. Takže, po dlouhé debatě se vláda přiklonila k tomuto řešení, tzn. že bude zavedena povinnost řidičů autobusů, náklaďáků mít toto speciální školení. Cíl, kterého musíme dosáhnout je to, aby řidiči mohli v roce 2008, respektive v roce 2009, po celém prostoru EU řídit jako kvalifikovaní řidiči autobusů a nákladních automobilů. To je, myslím, podstata té novely. Je to, samozřejmě, téma těžké. Vláda se tím zabývala velmi dlouho, velmi důsledně jsme studovali práva evropských společenství, protože nám jde o to, abychom neomezovali podnikání, abychom nezatěžovali nad míru nutnou provozovatele autodopravy apod., ale šli jsme na hranu možného. Děkuji.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já děkuji panu ministru Cyrilu Svobodovi a nyní má slovo ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Dámy a pánové, jednání o novele zákona na ochranu zvířat proti týrání již bylo zahájeno minulý týden. Tam dokonce došlo k té mylné informaci, že ho vláda schválila. Tehdy jsme ho přerušili a to proto, že ministerstvo životního prostředí vzneslo ještě některé další připomínky nad rámec toho původního připomínkového řízení. Jedná se v podstatě o takové ty hodnotové věci, které jsou vždycky vznášeny v případě, že se tato otázka začne projednávat. Proč jsme vůbec začali projednávat novelu zákona o ochraně zvířat proti týrání? My jsme za prvé museli zapracovat nové nařízení Rady evropských společenství o dopravě zvířat, o podmínkách pro přepravu zvířat. Jako druhý důvod byl ten, že jsme museli zpřesnit právní postavení ústřední komise na ochranu zvířat proto, aby byla v souladu s novým správním řádem. A jako třetí byly, řekněme, takové vyvolané otázky, týkající se správních deliktů různých nových majetkových nebo jiných otázek právě vzhledem k propadnutí zvířete apod. V novém zákoně teď již bude možné právě nařídit propadnutí zvířete tím, že vlastně vlastnictví v té chvíli přechází na obec. Tím se vlastně zpřesňuje ten právní režim toho odebraného zvířete, protože doposud to vlastně bylo pouze ve vlastnictví toho, komu to zvíře bylo odebráno. Obec se o něj musela starat.V současné chvíli právě ta sankce propadnutí zvířete v případě týrání umožňuje obci dále s tím zvířetem nakládat podle toho, jak usoudí. Ta debata nebyla jednoduchá, vláda si je vědoma toho, že především ty hodnotové otázky budou diskutovány dále na půdě Parlamentu, nicméně, je potřebné, aby právě ty otázky transpozice evropské legislativy byly řešeny co nejdříve. Proto zákon je předkládán v Parlamentu k projednání.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše dotazy. Prosím, televize Prima.
Martin Erva, televize Prima: Já bych se chtěl zeptat, jestli bude vláda vyjednávat s opozicí o programu reforem, které včera představila na Fóru Hospodářských novin, a jestli bude nějakým způsobem vláda vyjednávat s poslanci Hovorkou a Tlustým, kteří už vyjádřili své výhrady vůči tomu programu reforem. Děkuji.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já se obávám, že tady nebude asi nikdo, kdo by byl schopen, protože to je otázka na premiéra. Nicméně, se zeptám, jestli dobrovolně se někdo k ní nehlásí?
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Jestli mohu, jako místopředseda ODS. Samozřejmě, že budeme jednat jak s opozicí, tak se všemi poslanci ODS. Víte, že včera proběhl společný klub všech tří koaličních stran, nebo společné zasedání tří klubů. To jednání bude dále pokračovat, v úterý je znovu jednání Poslaneckého klubu ODS. Jsem přesvědčen, že dokážeme získat pro tyto reformy všechny poslance koalice.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Doplňující dotaz.
Martin Erva, televize Prima: Doplňující otázka je, jestli byste byli ochotni ten tlustý balík reforem nějak změnit, abyste získali podporu poslanců nebo části opozice. Děkuji.
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: Já v této věci nejsem oprávněn hovořit za vládu. Řeknu jenom fakt, že vláda se rozhodla naopak předložit ten návrh zákona, což je vlastně návrh mnoha novel, mnoha zákonů dohromady, a bude se snažit, aby to takto dohromady zůstalo.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, Český rozhlas.
Lucie Husárová, Český rozhlas: Já bych se chtěla zeptat někoho z pánů ministrů na osud novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, byl to poslanecký návrh. Jestli jste to nějak projednávali, a s jakým výsledkem?
Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti: To nebylo dnes na programu.
Lucie Husárová, Český rozhlas: Bylo to napsáno na webových stránkách, že se tím budete zabývat.
Cyril Svoboda, ministr vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády ČR: To je to, o čem jsem já teď mluvil. To je návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti.
Alexandr Vondra, místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti: Ne, my jsme to neměli na programu. Nevíme o tom nic, tak se stala asi někde chyba, ale na programu vlády to dnes nebylo.
Lucie Husárová, Český rozhlas: Já jsem to zjišťovala na Úřadu vlády na Legislativním výboru, že to bude.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Já o tom také nic nevím. Prosím, další dotaz.
Lenka Vodvárková, ČT: Dobrý den. Já mám otázku na pana Gandaloviče. Evropská komise vlastně dala Česku pokutu 350 milionů Kč, je to aktuální věc, za nadměrné zásoby zemědělských produktů. Můžete vysvětlit, co to vlastně znamená, a jak na to budete reagovat?
Petr Gandalovič, ministr zemědělství: To je otázka, kterou se zabýváme dlouhodobě. Při vstupu ČR do EU byl v rámci těch vstupních dokumentů sjednán i mechanismus, že nesmějí být tzv. nahromaděny zásoby některého citlivého zboží nad míru obvyklou tak, aby po vstupu ČR do EU a odstranění veškerých obchodních bariér tímto způsobem nebyl narušen vnitřní trh EU. Po několika letech, já přesně nevím, kdy to šetření začalo, začala EU úroveň těch zásob před a po vstupu ČR šetřit, a došla k názoru, že v ČR byly těsně před vstupem do EU, tzn. 1.5.2004, nahromaděny zásoby některého zboží tak, že to neodpovídalo normálnímu průběhu. Od té doby česká vláda, samozřejmě, dělala to i předchozí vláda, s Evropskou komisí vede spor o tom, zda fakticky došlo k jakémukoliv za a/ nadměrnému hromadění těchto zásob. Pro vaši informaci, jde na jedné straně o věci, jako je rýže, kuřecí maso, ale na druhé straně jsou to i tak relativně specializované, specifické položky, jako žampiony nebo mandarinkové kompoty. Tak, v těchto všech věcech se EU probírala a zjistila, že jsme hromadili právě např. ty mandarinkové kompoty, a tím jsme mohli po vstupu narušit vnitřní trh EU. Postupem času se podařilo vyargumentovat celou řadu těchto položek tak, že Evropská komise uznala, že nešlo o nadměrné zásoby a ohrožení vnitřního trhu EU. Nicméně, u celé řady položek tento spor trvá. Evropská komise právě na základě těch přístupových dokumentů a na základě těch posledních svých jednání, víte, že jsem dokonce se snažil zvrátit ty věci na svém posledním rozhovoru s paní komisařkou Fischer Boel, tak teď rozhodla o udělení této pokuty. My jsme měli předtím ještě šanci přijmout, řekněme, jakési narovnání s pokutou o něco menší. My jsme se rozhodli, že to nepřijmeme, protože se cítíme v tomto směru v právu a budeme tuto pokutu rozporovat u Evropského soudního dvora.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Děkuji panu ministrovi. Jsou další dotazy? Televize Prima.
Martin Erva, televize Prima: Já bych se zeptal ještě pana ministra Svobody k tomu večernímu jednání širšího lidoveckého vedení, zda myslíte, že dnes budete odvolávat nebo, jakým způsobem budete domlouvat panu Čunkovi, nebo co se tam bude dít, co vy sám předpokládáte a s jakým postojem tam vy sám jdete po včerejším jednání trojkoalice? Děkuji.
Cyril Svoboda, ministr vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády ČR: Dnes je svolána celostátní konference KDU-ČSL, což je nejvyšší orgán mezi sjezdy a dlouhodobě má pouze jediný bod jednání, a to je návrh reforem. To znamená, že na agendě není žádný jiný bod. Bude-li zařazen, tak se bude projednávat, ale žádný jiný bod na agendě není, jenom jeden jediný, takto je to dlouhodobě domluveno ve strategii - rozhodne vláda, bude informována veřejnost, poslanecké kluby a poté celostátní konference. To je všechno, co vám k tomu mohu říci. Nebudu teď říkat o spekulacích k něčemu, co možná nebude vůbec zařazeno jako bod jednání.
Martin Erva, televize Prima: Včera vaše vedení slíbilo Zeleným a ODS, že to bude nějak řešit, takže to nejsou úplně spekulace. Chci se zeptat, jestli nějakým způsobem to dnes budete řešit a zařadíte to tam? Děkuji.
Cyril Svoboda, ministr vlády ČR a předseda Legislativní rady vlády ČR: Mám-li být přesný, tak to snad byli vyjednavači v rámci předsednictva KDU-ČSL. Já ten výsledek neznám a není to alibismus. To téma je velmi citlivé. Samozřejmě, na celostátní konferenci jdu, jsem jejím členem, budu, samozřejmě, se zabývat všemi body agendy, které budou zařazeny. Sám nebudu navrhovat zařazení žádného bodu. Ale nechme vývoj té konferenci. Znova říkám, konference je svolána jen s jedním jediným účelem, a to je reforma. To, jestli vývoj povede k tomu, zda nebude zařazen další bod, to uvidíme až tam.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, jsou další dotazy? Není-li tomu tak, tak vám děkuji.