Aktuálně

13. 9. 202319:39

Výsledky jednání vlády 13. září 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

1. Rámcová pozice k návrhu střednědobé revize Víceletého finančního rámce 2021–2027
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: schváleno.

2. Rámcová pozice k upravenému návrhu nových vlastních zdrojů (NOR2)
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 779/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 778/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 733/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Obnova a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov
čj. 783/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona o správě voleb (sněmovní tisk č. 530)
čj. 793/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb (sněmovní tisk č. 531)
čj. 794/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

11. Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
čj. 790/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
čj. 789/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Posílení dávek důchodového pojištění v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2023
čj. 801/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na programové období 2021-2027
čj. 802/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Informace o možném vývoji ceny elektřiny v roce 2024 s dopady na jednotlivé kategorie zákazníků a doporučení k dalšímu postupu
čj. 804/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

17. Informace pro vládu České republiky o vzniku, fungování a financování Dopravního a energetického stavebního úřadu
čj. 803/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Změna hlavního gestora Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku z Ministerstva zdravotnictví na Úřad vlády
čj. 788/23
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh řešení záměru prezentace České republiky jako hlavní hostující země na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2026
čj. 781/23
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2023 kapitoly 345 – Český statistický úřad podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čj. 768/23
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce červenec a srpen 2023
čj. 795/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2023)
čj. 785/23
Předkládá: ministr financí

2. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2022
čj. 773/23
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

3. Výroční zpráva o stavu otevřených dat v České republice za rok 2022
čj. 771/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a ředitel Digitální a informační agentury

4. Zpráva o pracovní návštěvě ministra průmyslu a obchodu v Tádžikistánu a Uzbekistánu ve dnech 16. až 18. července 2023
čj. 777/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Informace o čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti v období 2014–2020 a 2021–2027
čj. 798/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

6. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022
čj. 786/23
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí