Tiskové zprávy

25. 10. 20228:29

LRV se zabývala lustračním zákonem a problematikou požadavků na přístupnost služeb a posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávaní na trh

Legislativní rada vlády se sešla ve čtvrtek 6. října 2022 v budově Úřadu vlády ČR, aby na svém 272. zasedání projednala návrh novely tzv. lustračního zákona a prodiskutovala návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb a upravené znění návrhu novely zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Nejprve Legislativní rada vlády projednávala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který vládě předložilo Ministerstvo vnitra.

Cílem návrhu zákona je zejména rozšíření působnosti lustračního zákona na funkci člena vlády a náměstka člena vlády (tzv. politického náměstka). Dále se zavádí možnost podat žádost o vydání tzv. lustračního osvědčení elektronicky a možnost provést úhradu správního poplatku libovolnou formou podle obecné úpravy placení správních poplatků a přesunuje se právní úprava správního poplatku v souvislosti s podáním žádosti o vydání osvědčení z lustračního zákona do zákona o správních poplatcích. Diskuze Legislativní rady vlády k návrhu zákona se vedla například nad stávající osobní působností lustračního zákona a výběrem dalších veřejných činitelů, na něž se má návrh zákona vztahovat, zdůvodněním navrhované změny lustračního zákona, otázkou souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem, mezinárodními závazky České republiky a také s právem Evropské unie nebo možností individuálního posuzování případů a soudního přezkumu. S ohledem na charakter připomínek, které k návrhu zákona členové Legislativní rady vlády vznesli, vyústila tato diskuze v závěr přerušit jeho projednávání.

Poté Legislativní rada vlády společně projednávala dva svou úpravou bezprostředně věcně související návrhy zákonů, které vládě předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to návrh zákona o požadavcích na přístupnost služeb a upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, je zajištění transpozice části směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb. Účelem uvedené směrnice je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu harmonizací právních předpisů členských států Evropské unie, pokud jde o požadavky na přístupnost u určitých výrobků a služeb, s cílem zajistit, aby tyto výrobky byly použitelné pro osoby se zdravotním postižením nebo jiným funkčním omezením, ať už trvalým, nebo dočasným. Rozdílná úprava v jednotlivých členských státech by mohla vytvářet překážku obchodu. Takovými výrobky v působnosti směrnice jsou zejména počítačové systémy, komunikační a mediální koncová zařízení a některé samoobslužné terminály. Jedná se o výrobky, jejichž dodání na trh je regulováno tzv. Novým legislativním rámcem pro dodávání výrobků na trh (New legislative framework), který byl do českého právního řádu implementován převážně zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. Technické požadavky na konkrétní výrobky jsou pak obsaženy v nařízeních vlády vydávaných k provedení tohoto zákona.

Legislativní rada vlády předmětný návrh zákona projednávala již na svém zasedání dne 10. března 2022 a projednávání přerušila za účelem dopracování jeho textu podle jejích připomínek a doporučení, a to zejména s ohledem na nezbytnost jeho společného projednání s návrhem nového zákona o požadavcích na přístupnost služeb, ke kterému v té době probíhalo vypořádání meziresortního připomínkového řízení.

Hlavním cílem návrhu zákona o požadavcích na přístupnost služeb je zajištění transpozice druhé části úpravy již zmíněné směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb, přičemž předloženým návrhem zákona má být transponována ta část její úpravy, která se dotýká problematiky služeb. Účelem uvedené směrnice a tedy i předloženého návrhu zákona je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu harmonizací právních předpisů členských států Evropské unie, pokud jde o požadavky na přístupnost u určitých výrobků a služeb, s cílem zajistit, aby tyto služby byly využitelné pro osoby se zdravotním postižením nebo jiným funkčním omezením, ať už trvalým nebo dočasným.

Při společném projednávání obou výše uvedených návrhů zákonů na zasedání Legislativní rady vlády byly diskutovány především jejich transpoziční nedostatky, otázka vhodnosti jejich spojení do jednoho společného návrhu zákona, v případě návrhu zákona o požadavcích na přístupnost služeb pak rovněž chybějící mantinely pro vydání nařízení vlády a konstrukce osobní a věcné působnosti návrhu zákona. S ohledem na povahu připomínek, které k oběma návrhům zákonů členové Legislativní rady vlády vznesli, nebylo přistoupeno k podrobné rozpravě a diskuze Legislativní rady vlády vyústila v závěr přerušit jejich projednávání za účelem jejich dopracování, a to případně ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů Legislativní rady vlády.