Tiskové konference

15. 11. 200616:16

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po jednání vlády ve středu 15.11.2006

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám pana premiéra Mirka Topolánka, ministryni zemědělství paní Milenu Vicenovou, ministra průmyslu a obchodu pana Martina Římana a ministra pro místní rozvoj pana Petra Gandaloviče. Panu premiérovi předávám úvodní slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Žijeme v zemi, kde vláda vládne, parlament zasedá, politické strany žijí ve vzácné symbióze, takže já vás dnes seznámím s hlavními body jednání dnešní vlády. Já myslím, že jako první informaci, první vstup, si zaslouží rozhodnutí vlády o exekuci ve věci pohledávky státu, nebo spíše PGRLF, vůči společnosti Setuza a.s.. Vláda volila ze čtyř variant, nebyla to první vláda, která o tom jednala a nakonec se rozhodla jít cestou exekuce, protože žádná další metoda nezajišťovala ošetření pohledávky a samozřejmě výhodného využití pohledávky pro stát. Zvolili jsme standardní řešení, které je v zájmu státu, zemědělských producentů, dodavatelů, odběratelů a mimo jiné také zaměstnanců společnosti. Ta hlediska, která nakonec nám pomáhala při tom rozhodnutí, byla hlediska ekonomická, hlediska mezinárodní, protože na ministerstvu zemědělství leží dopis a žádost Evropské komise o vysvětlení ve věci nedovolené podpory právě Setuze a.s., na který musíme reagovat. A byl to jeden z argumentů podpůrných pro to rozhodnutí. Ale ta hlediska byla také bezpečnostní. Řešení je transparentní a stát, v tomto případě zastupován PGRLF, se může domoci svých oprávněných zájmů a pohledávek. Chtěl bych tím zároveň říci, že vláda ČR, ať tato nebo ta další, bude i nadále hájit své oprávněné ekonomické zájmy ku prospěchu občanů, a v tomto případě musím říci, že náš postup byl konzultován s opozicí. Potom, samozřejmě, bližší informace k tomu podá paní ministryně Vicenová. My jsme dnes projednali rovněž materiál, který byl signalizován, a který znamená, že vláda pozastavuje přeložení vrtulníkové základny z Přerova do Náměště nad Oslavou, aniž by tím postihovala jakkoli investice v Náměšti. To rozhodnutí je posunuto o rok. V tom roce se musí prokázat proveditelnost a návratnost investicí smíšeného vojensko-civilního letiště. Vláda ukládá příslušným ministrům, ve spolupráci s krajem Zlínským, krajem Olomouckým a statutárním městem Přerov, vypracování studie proveditelnosti, i z hlediska financování, takového smíšeného vojensko-civilního provozu. Schválili jsme rovněž návrh zákona, který by měl stanovovat požadavky na banky, spořitelní a úvěrní družstva a vláda by si přála, ve spolupráci s centrální bankou, aby tento návrh zákona byl platný od 1. 1. Budeme žádat Poslaneckou sněmovnu o zrychlené schvalování v prvním čtení, což je velmi odvážné, ale ta norma si to zaslouží. Mám pocit, že si zaslouží komentář čtyři kontrolní závěry NKÚ, mám pocit, že i v té krátké době, co vládneme, se nám podařilo právě těmto materiálům dát patřičnou váhu a každý ten materiál, pokud není vládou projednán a vláda nevidí opatření směřující k nápravě, včetně hmotné, personální a jiné odpovědnosti, tak ten materiál vracíme. Dnešní čtyři materiály, ať už se týkaly ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva vnitra ve věci publikační činnosti jednotlivých správců kapitol, ve věci ministerstva životního prostředí, ministerstva školství, proběhly s velkou diskusí, ale bez připomínek a byly schváleny. Já jenom pro pobavení musím říci, že v rámci publikační činnosti na ministerstvu obrany byly schváleny a vyšly publikace typu nymfomanka – 500 výtisků, které byly dislokovány na vojenském gymnáziu v Moravské Třebové. To jenom, abychom věděli, že je co nalézt při těchto kontrolách. Další bod přenechám ke komentáři a vysvětlení ministrovi pro místní rozvoj. Týká se dvou materiálů, které jsou dlouhodobě očekávané. Vláda, řekl bych, zrychleným úsilím a velkým úsilím nahradila ten výpadek ve věci projednávání strategického referenčního rámce pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. V souběhu s tím byl dnes schválený materiál návrhy operačních programů pro období 2007-2013. Nechám panu ministrovi. Schválili jsme náhradu starých ekologických škod v Tatře Kopřivnice, schválili jsme celou řadu jiných materiálů, nicméně, jeden materiál, který nese, aspoň v našem pojetí, velkou důležitost, je materiál, který vám teď právě představí Martin Říman.

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu: Dobrý den. Vláda schválila program realizace postupného snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem. Jde o to, že ministerstvo průmyslu a obchodu vytipovalo více než 150 nejrůznějších norem, od zákonů až po různé prováděcí vyhlášky, které významným způsobem administrativním, i jiným, zatěžují činnost, zejména těch drobných živnostníků, a uložila ministrovi průmyslu a obchodu, aby koordinoval s ostatními resorty práce na jejich analýze a zjednodušování. Takovým typickým příkladem, který už proběhl v rámci jakéhosi pilotního projektu přípravy na tento velký projekt, komplexní, bylo zjednodušení vyhlášky o hygienických požadavcích na restaurační zařízení, což jste možná v uplynulých týdnech požadovali. Je to takový typický příklad, a zhruba tímto způsobem chceme postupovat i nadále. Jedná se o normy z celého spektra činností, počínaje resortem životního prostředí a konče např. resortem financí. Druhým materiálem, který s tím také souvisí, je analýza systematiky kontrolní činnosti vůči živnostníkům, kde mapováním situace jsme zjistili, že některé věci jsou kontrolovány duplicitně až pětkrát. Např. prodej lihovin a tabákových výrobků kontroluje pět různých institucí bez toho, že by byly na sebe provázány a tzn., že ministerstvo průmyslu a obchodu na základě dneska projednávaného materiálu a schválení vládou, připraví nový systém, zjednodušující systém provádění kontrol v podnikatelské sféře. Tolik stručně.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu ministrovi a nyní bych poprosil paní ministryni Vicenovou.

Milena Vicenová, ministryně zemědělství: Děkuji za slovo. Já bych jen ráda tady upřesnila, že rozhodnutí vlády navazovalo na usnesení předchozí vlády už z 16. 11. 2005, kde bylo jasně stanoveno, že jsme povinni dořešit pohledávku za firmou Setuza. Také bych ráda připomenula, že v létě bylo vyhlášeno výběrové řízení, kam se přihlásili čtyři zájemci. Toto výběrové řízení však bylo nutné zrušit po zvážení všech možností, zejména však té skutečnosti, že PGRLF platí vysoké daně, které zatěžují státní rozpočet a ubírají finanční prostředky zemědělcům. Vzhledem k tomu, že další možnosti řešení, které byly diskutovány, by zadávaly oprávněné pochyby o tom, že byla uplatněna státní pomoc, vzhledem k tomu, že jsme povinni jednat s péčí řádného hospodáře, situaci musíme řešit bezodkladně, bylo rozhodnuto, že se bude postupovat formou exekuce. Tolik asi k Setuze.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji paní ministryni a na závěr prvního kolečka poprosím také ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče.

Petr Gandalovič, ministr pro místní rozvoj: Dobrý den, dámy a pánové. Dneškem byla vlastně uzavřena etapa diskusí o tom, do jakých oblastí, a na jaké věcné účely, budou zaměřeny evropské peníze v tom období 2007 – 2013, kdy, jak víte, budeme mít k dispozici řádově 100 mld. Kč ročně. Začíná projednávání těchto věcí s Evropskou komisí a já jsem optimista, že by to mohlo dopadnout dobře, protože už jsme samozřejmě tyto věci průběžně s pracovníky komise projednávali a děláme vše pro to, abychom to měli schválené tak, aby to mohlo být spuštěno k 1. lednu 2007. Chci ještě dodat, že nás čekají další tři velké úkoly, a to sice zpracovat prováděcí předpisy pro všechny tyto operační programy. Zde bych chtěl zdůraznit slovo zjednodušení. Potom se musíme shodnout na mechanismu finančních toků. Zde bych chtěl zdůraznit pojem průběžné financování. Všichni víme, o co se jedná, protože doposud se ty evropské peníze dávaly žadatelům až nakonec, a to řadu žadatelů odradilo. A poslední úkol je monitoring a důsledná kontrola využívání finančních prostředků EU. A zde bych chtěl zdůraznit slovo transparentnost. Takže, toto jsou zhruba úkoly, které nás ještě čekají a znovu opakuji – uděláme vše pro to, aby celý systém byl připraven k 1. 1. 2007 k použití. Děkuji za pozornost.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji panu ministrovi a nyní je čas pro vaše dotazy. Prosím.

Jana Klímová, MfDnes: Já bych se chtěla zeptat na tu Setuzu. Já předpokládám, že ta státní pomoc, nebo obava z té státní pomoci, pramení z té stížnosti Agroodbytu Evropské komise, ale přece jenom bych chtěla, jestli byste to mohla blíže vysvětlit, jako v čem hrozilo nějaké šetření o státní pomoci. Potom bych se chtěla zeptat – ještě včera vaše ministerstvo zemědělství říkalo, že se ten materiál dnes určitě projednávat nebude, jestli můžete říci, proč se změnil váš názor. A třetí otázku na pana premiéra. Vy jste zmínil, že jeden z důvodů bylo i bezpečnostní hledisko. Jestli to můžete vysvětlit, proč jste se rozhodli jednat.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tak už z toho, že zasedání vlády v této věci bylo v režimu uzavřené, ta odpověď na tu vaši poslední otázku je celkem jasná. Já vám nemohu říci, jaké důvody vedly k tomu, že i z bezpečnostních důvodů bylo navrženo nakonec řešení exekuce. A já myslím, že tomu rozumíte. K té otázce materiálu, já myslím, že se mýlíte. Bylo pouze řečeno, že ten materiál není zařazen v té dané chvíli na jednání vlády, a on byl zařazen ráno, což je samozřejmě přípustné. A na tu třetí otázku ponechám slovo paní ministryni Vicenové.

Milena Vicenová, ministryně zemědělství: Ano, ráda doplním. Jakékoliv řešení, kde by byla pohledávka prodána tak, že může teoreticky dojít k původnímu vlastníkovi za cenu nižší než je cena skutečná, může být považováno za neoprávněnou státní pomoc. To je první věc. Druhá věc je, že se vždy porovnává, jak by se choval řádný hospodář. To je takové klasické hledisko. Pokud stát postupuje jinak než by konal soukromý majitel a řádný hospodář, je tady vždycky podezření z uplatnění státní pomoci.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já možná jenom dodatek, proč se tím vlastně vláda zabývala, jestliže PGRLF je akciovou společností. Je to dáno za prvé tím, že stát je 100% vlastníkem PGRLF a za druhé, usnesení minulé vlády, která rozhodla, že ve věci pohledávky PGRLF vůči Setuze a.s. bude rozhodovat vláda.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz, prosím.

Miluše Hlinovská, ČTK: Chtěla bych se zeptat pana ministra Gandaloviče, jestli by mohl říci, do jakých oblastí půjdou peníze z EU především v tom příštím programovacím období? Děkuji.

Petr Gandalovič, ministr pro místní rozvoj: Tak, jak už jsem řekl, je to zhruba 100 mld. Kč ročně a tento koláč jsme samozřejmě ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy a kraji rozdělili zhruba tak, teď nebudu možná říkat přesná procenta, ale je to k dispozici, 19 % na oblast životního prostředí, 22 % na oblast dopravy, 18 % pro regiony, tzn. pro takzvané regionální operační programy a pak tam jsou oblasti jako je školství, lidské zdroje a menší programy v oblasti zdravotnictví, kultury a např. integrovaného záchranného systému. Celý ten rámec vlastně opatření, do kterých se Evropské fondy mohou investovat, vychází z tzv. národního strategického referenčního rámce, což je dokument, který je připravován ve spolupráci s Evropskou komisí a vychází jak z národních priorit, tak i z priorit EU, tzn. takových těch priorit, jakým způsobem by se měly posilovat konkurenceschopnost, rozvoj lidských zdrojů, ale i, řekněme, rovnoměrný rozvoj jednotlivých regionů. Tak, zhruba toto jsou zdroje, řekněme, takové ty ideové zdroje, ze kterých se vychází a na konci jsou potom samozřejmě konkrétní čísla pro konkrétní oblasti ekonomiky a veřejného života.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jenom, jestli mohu, tak dodám, že my jsme samozřejmě do toho procesu vstoupili po velkém zpoždění, které jsme nabrali v průběhu letošního roku, myslím tím jako ČR. Nicméně, přesto se nám podařily některé přesuny a možná, že ministr pro místní rozvoj by měl říci, že ten přesun právě na regionální operační programy činil o 4 % více, což mimochodem znamená výraznou decentralizaci celého toho systému. Což sice komplikuje množství těch titulů, do kterých budou strukturální fondy poskytovány, nicméně, zabezpečuje to, co si myslíme, že je správné, a to je rozhodování na té krajské úrovni, o tom, kam ty peníze mají být alokovány.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji, další dotaz, prosím

Redaktorka: Já bych se chtěla zeptat pana premiéra. Vy říkáte, že z bezpečnostních důvodů nemůžete uvést, proč vlastně jste se rozhodl teď pro konkurs, pro exekuci,. Nicméně, aktualne.cz uvádí např. že je to kvůli tomu, že ten celý prodej vám přijde jako fiktivní, a že v podstatě lidé kolem Tomáše Pitra pořád ovládají ten podnik. Jestli to můžete alespoň potvrdit či vyvrátit?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jsem uvedl na prvním místě hlediska ekonomická, na druhém místě hlediska mezinárodní, z hlediska nedovolené veřejné nebo státní podpory, a teprve na třetím místě také bezpečnostní. To mohu potvrdit.

Redaktorka: Můžete ještě říci, co třeba z toho může teoreticky vzejít, co třeba bude se zaměstnanci, jaké mohou být dopady tohoto vašeho kroku?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vzhledem k tomu, že už vy jste použila nesprávně termín konkurs, musím říci, že exekuce neznamená, že by stávající management z firmy odcházel, pouze celá řada úkonů podléhá schválení a kontrasignaci správce, kterého exekutor v takovém případě určuje a neznamená to nic jiného, naopak zabezpečení výroby. A analýzy ukazují, že tímto může být dokonce pohledávka státu zhodnocena.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz, prosím.

Jan Hloch, televize24.cz: Já bych měl technický dotaz. Proč, když je avizováno, že tisková konference začíná ve 13 hodin, proč začne se čtvrthodinovým předstihem, aniž by to bylo upřesněno pro novináře?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Tisková konference je tehdy, když skončí vláda, a jestli vás uklidní to, že jsem tak rozhodl já, tak se omlouvám, já jsem nevěděl, že je ve 13,00.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz, prosím.

Marta Nová, televize Prima: Já bych se chtěla zeptat, ta exekuce, od kdy by to mělo být konkrétně? A pak bych se chtěla ještě zeptat, pane Topolánku, už se spekuluje o některých jménech na ministerstvech, jestli byste nám mohl říci, jestli už nějaká jména konkrétně znáte, případně, kdy je tedy budete vědět konkrétně? Děkuji.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Vláda může pouze rozhodnout o metodě exekuce, ale veškeré kroky má v rukou soud. I o tom, jestli exekuce může být provedena, rozhoduje v těchto hodinách, dnech, soud v Ústí nad Labem. To znamená, vláda nic dalšího neumí a nemůže. To je na tu první otázku. Ta druhá, pokládám ji za bezpředmětnou, pokládám to za nemístné spekulace a vůbec to nemíním komentovat.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Ano, další dotaz, prosím.

Veronika Kračáková, televize Nova: Já bych se ráda zeptala pana premiéra, s čím jde dnes na Hrad za panem Klausem? A další otázka by byla na pana Římana, jestli by chtěl být ministrem financí místo pana Tlustého, a jak vy byste komentoval tyto dnešní spekulace?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nesu panu prezidentovi švestičky z naší zahrádky. Myslím si, že bude spokojen.

Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu: Já na tu druhou část otázky odpovím tím, že odkáži na odpověď pana premiéra při předešlém dotazu. Asi jste nečekali nic jiného.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Přece jenom se ale sluší, ty otázky mají nějaké své jádro, a ta odpověď, aby byla korektní – veškerá další jednání započnou příští pondělí, příští týden. Ten důvod je celkem logický, to je konání kongresu ODS. Pokud dojde k nějaké dohodě, tak to musí být dohoda širší, více demokratických stran a o jménech, postech, sestavení vlády, jaká vláda, které strany v ní budou působit přímo, o tom vůbec ještě nebyla řeč. Já vás uklidním, o žádných jménech diskuse nebyla.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Další dotaz, prosím

Aleš Sosnovský, ČTK: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli dneska náhodou vláda např. i v souvislosti s tím snižováním zátěže podnikatelů, neprojednávala návrh nebo plán ministra financí na sloučení toho výběru daní a sociálního a zdravotního pojištění?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Neprojednávala, toto patří mezi, já bych řekl, krátkodobé priority. Ministr financí, ať už tento, nebo doufám, že jakýkoliv příští, předloží ten materiál, doufám, ještě v tomto roce. Ta norma bude poměrně velmi složitá, nebude to nic jednoduchého, takže jsme to neprojednávali dnes. Je to záměr, který tato vláda má.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Prosím, další dotaz.

Ondřej Černý, Radiožurnál: Pane premiére, ještě jednu poslední otázku. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to vaše dnešní rozhodnutí, týkající se Setuzy, nějakým způsobem souvisí také s vyjednáváním s ČSSD, protože ta časová souvislost je docela nabíledni. A bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek Tomáše Pitra označil za nepřítele státu. Tak, jestliže nevycházíte nějak v ústrety při vyjednávání s ČSSD tímto krokem?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Pokládám tuto spekulaci za nepodloženou. Nemá to žádnou souvislost, jediná souvislost, která tady je, že to řešila už minulá vláda a z časových důvodů nerealizovala stejný záměr, který realizuje dnes tato vláda.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády: Děkuji. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Pokud ne, tak děkuji a hezký den.