Ze zasedání Výboru

16. 2. 202213:30

Zasedání Výboru dne 16. února 2022

Dne 16. února se Výbor pro práva dítěte poprvé sešel v roce 2022. Zasedání proběhlo online a Výbor na něm navázal na svá předchozí zasedání a podrobněji prodiskutoval Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte z října 2021 a konkrétní opatření z nich vyplývající v již projednané oblasti průřezových témat.

Konkrétně byl Výboru představen návrh Metodiky hodnocení dopadu regulace na dětská práva (CRIA) z dílny MPSV a projekt téhož rezortu k systematickému zajištění účasti dětí ve všech řízeních a aktivitách, které se jich týkají. Byla rovněž představena Metodika pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech a projednána možnost spolupráce s dotčeným odborem Úřadu vlády za účelem vyššího zapojení organizací občanského sektoru působících v oblasti dětských práv. Z mezinárodního pole byly představeny možnosti zapojení se do evropských grantů a shrnuty informace k aktivitám souvisejícím s dětskými právy v rámci Předsednictví ČR v Radě EU, které proběhne v druhé polovině roku 2022. 

V neposlední řadě byl na žádost mnohých členů a členek Výboru vypracován návrh podnětu k ochraně dětí před všemi formami násilí včetně tělesného trestání a duševního strádání, který byl na zasedání rovněž schválen. Jeho znění je k dispozici v příloze. 

Program zasedání byl následující:
9:30 - 10:00 - MPSV - představení Metodiky CRIA a její posouzení i s ohledem na hodnocení nejlepšího zájmu dítěte (hosté z ÚV RRP a LRV-RIA)
10:00 -10:30 - MPSV - představení projektu CP4Europe k participaci dětí v ČR
10:30 -11:00 - Metodika pro účast zástupců občanské společnosti v participativních procesech (ÚV RVNNO)
11:00 -11:15 – Představení Evropských výzev CERV 
11:15 -11:20 – Informace k CZ PRES 
---přestávka---
11:30 – 12:00 - Představení projektu PRACTICE k právu dítěte na individuální posouzení – Forum pro lidská práva
12:00 – 13:00 - Zbylá závěrečná doporučení v rezortu MPSV
· Násilí na dětech
· Tělesné tresty (krátká prezentace E. Petrová, návrh podnětu Výboru)
· Sexuální násilí na dětech