Aktuálně

20. 9. 202114:55

Výsledky jednání vlády 20. září 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.
čj. 941/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. Zn. Pl. ÚS 31/21 o návrhu Nejvyššího soudu na zrušení části ustanovení § 41 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1019/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno vstoupit.

3. Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele státního podniku Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p., do státního rozpočtu podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1013/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1062/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
čj. 1030/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Navýšení prostředků na filmové pobídky pro rok 2021
čj. 914/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o finální potřebě finančních prostředků na realizaci programu COVID – Nepokryté náklady
čj. 1064/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Žádost o udělení souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v letech 2021 a 2022 na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – od r. 2021
čj. 1011/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh na změnu programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
čj. 1027/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Technologické agentury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Aktualizovaný harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021–2025
čj. 1012/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026
čj. 1005/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a srpen 2021
čj. 1035/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na darování vojenského materiálu Maďarsku
čj. 1063/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh humanitární odezvy na vývoj v Afghánistánu a na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 19. července 2021 č. 662, o souhlasu s poskytnutím peněžního daru České republiky na podporu fungování Afghánských národních obranných a bezpečnostních sil a na podporu udržitelného rozvoje Afghánistánu v letech 2021 až 2024
čj. 1050/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2020
čj. 1014/21
Předkládá: ministr zemědělství

2. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2020
čj. 1034/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Datové a informační zajištění Digitální technické mapy železnic“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1008/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

4. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Majetkoprávní aplikace pro přípravu staveb v prostředí Správy železnic“ realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1009/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Informace k připravované veřejné zakázce SÚRAO: Využití projektu EURAD pro přípravu hlubinného úložiště – 2. vlna
čj. 1016/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „Aktualizace dat pro zařízení INISS pro GVD 2021 a zajištění hlášení v polském jazyce na základě žádosti ministerstva dopravy ze dne 14. července 2020 č. j. 29/2019-130-PRP/2“  realizované Správou železnic, státní organizací
čj. 1017/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, Resort Ministerstva vnitra (57)
čj. 1032/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

8. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Služební dopravní prostředky pro specializovaná pracoviště PČR“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b), bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1033/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií
čj. 1007/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

10. Třetí fáze komunikační kampaně na podporu očkování proti Covid-19
čj. 1056/21
Předkládá: ministr zdravotnictví