Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

5. 8. 202111:13

Dotační řízení 2022

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2022 v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením.

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2022, čj. 24065/2021-UVCR.
 

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v níže uvedených oblastech.  

Z programu lze podpořit aktivity:

a) mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možné poskytnout dotaci na náklady/výdaje, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možné poskytnout na náklady/výdaje na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích;

b) účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření pro potřeby spolku, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.;

c) vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

Dotaci je možné poskytnout na:

V případě pořádání konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků, délku trvání akce). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o tiskovině, např. počet kusů, náklad na 1 ks, způsob distribuce, rozsah tiskoviny, periodicita. U dokumentů v elektronické podobě musí projekt obsahovat informace o obsahu dokumentu, rozsahu a periodicitě.

d) organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady/výdaje spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady/výdaje na nájmy, energie, služby a osobní náklady/výdaje.

Předkládané projekty by měly být také v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 20. 9. 2021.
Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického podání žádosti ve webové aplikaci. 

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2022 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace

Informace o programu podává Olga Vlastová MSc., email: vlastova.olga@vlada.cz; tel. +420 224 002 341, +420 720 063 776.

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2022, čj. 24065/2021-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2021
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehled výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 11. Vzor čestného prohlášení o členství v mezinárodní organizaci