Ze zasedání Výboru

8. 4. 202111:08

Výbor vyjádřil znepokojení nad revizí RVP ZV z ledna 2021

V lednu 2021 došlo ke změně Rámcového vzdělávacího programu Základní vzdělání. V rámci změn ze strany MŠMT byla odstraněna témata týkající se mezilidských a partnerských vztahů a sexuální výchovy z RVP. Současně došlo k rozšíření oblasti informatika, avšak nebylo zohledněno téma kyberšikany či kybernásilí. Výbor pro práva dítěte přijal k nastalé situaci stanovisko (usnesení), obdobně jako Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

Výbor pro práva dítěte

  1. vyjadřuje znepokojení nad revizí RVP ZV z ledna 2021, která je v rozporu s vládními strategiemi v oblasti práv dítěte a prevence a ochrany před násilím na dětech a
  2. doporučuje  ministrovi  školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  aby bez zbytečného odkladu provedl revizi RVP ZV tak, aby došlo k:

- zařazení  tématu  kybernásilí,  kyberšikany  a  sexuálního  násilí v kyberprostoru mezi učivo v RVP ZV;

- posílení důrazu na témata lidská práva včetně práv dítěte, respekt k rozmanitosti a sexuální výchova v RVP ZV,

a to až na úroveň očekávaných výstupů učiva.