Tiskové konference

29. 3. 202118:10

Tisková konference po jednání vlády, 29. března 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Nejprve bych o slovo chtěla požádat paní vicepremiérku Alenu Schillerovou.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, hezký den. Já bych začala bodem, který předložilo Ministerstvo financí v takzvané covidové vládě. Za mě to byl velice důležitý bod, už jsem ho včera avizovala, a to je návrh na nařízení vlády, které vláda dnes schválila jednomyslně, ke kompenzačnímu bonusu na měsíc duben.

Nový zákon o kompenzačním bonusu, který zavedl kompenzační období na únor a březen ve výši tisíc korun pro osoby samostatně výdělečně činné a pro společníky malých s. r. o. Dále zůstalo tam 500 korun pro takzvané dohodáře platící sociální pojištění a současně nově zavedl 500 korun kompenzací pro OSVČ, kteří jsou v karanténě, bez ohledu na to, jestli na ně dopadly restrikce, či nikoliv.

Tak on zavedl platnost bonusových období na únor a březen. Nicméně je v něm zmocnění v případě potřeby prolongovat tento čas formou nařízení vlády, což se stalo nyní a vláda schválila nařízení na měsíc duben. To znamená, od 1. dubna mohou požádat OSVČ případně společníci malých s. r. o., nebo dohodáři znovu o kompenzační bonus, který vyplácí Finanční správa.

Dopad je zhruba 9,2 miliardy, i když ono se to velmi těžko odhaduje vzhledem k tomu, že se jedná – nikdy neodhadnete přesně, kdo splní podmínky – dopad padesátiprocentní propad tržeb a samozřejmě týká se to těch, kteří mají většinu příjmů či nad padesát procent z podnikaní. Těžko se dohaduje, nicméně odhadli jsme to při maximálních možnostech žádostí na 9,9 miliardy dopad na veřejné rozpočty, přičemž půl miliardy dopadá na obce a 200 milionů na kraje. A podle zákona 80 procent podle skutečného čerpání bude kompenzováno krajům, městům a obcím ze státního rozpočtu.

Domnívám se, že to je dobrý signál. Ještě bych možná dodala, že se bude zase porovnávat ten propad příjmů vůči březnu 2021 a ten bude porovnán buď s obdobím leden, únor, březen 2020, nebo leden, únor, březen 2019 – průměr, a pokud tam bude propad padesát procent, tak má nárok OSVČ nebo společník malého s. r. o. na tisíc korun denně. Dohodář potom, pokud ztratil práci a také tam došlo k propadu, tak samozřejmě na 500 korun denně.

Děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Vicepremiér pan Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych zahájil nejdříve body, které nejsou takzvaně covidové. Jedná se o bod, který je spjat s výstavbou pátého jaderného bloku v Dukovanech.

S ohledem na to, co jsme už prohlásili nebo dali na vědomí na konci minulého týdne, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu umožnilo a dalo povolení společnosti ČEZ, která vyzvala Ministerstvo průmyslu a obchodu dopisem k tomu, aby byla zahájena tzv. bezpečnostní prověrka, nebo chceme-li bezpečnostní posouzení, tak dnes na základě jednání Bezpečnostní rady státu, na základě usnesení Bezpečnostní rady státu a dále na základě přijetí vládou České republiky jsme rozhodli o následujícím.

Vláda bere na vědomí to, že bude zahájeno bezpečnostní posouzení čtyř uchazečů, a to uchazečů, budu říkat jenom, z jakých jsou zemí, z Francie, Jižní Koreje, Ruska a ze Spojených států, respektive z Kanady, a to pro výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje. Opakuji, jedná se o bezpečnostní posouzení, nikoliv zahájení tendru.

Současně bere na vědomí informaci, že na přípravě a vyhodnocení tohoto bezpečnostního posouzení se budou podílet zpravodajské služby České republiky. Současně bere na vědomí informaci, že je právně zaručeno, že účast v bezpečnostním posouzení nezakládá nárok na případné odškodnění uchazeče, a konstatuje, že bezpečnostní posouzení neznamená zahájení výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje.

Současně ukládá místopředsedovi vlády a ministru vnitra a současně místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a dopravy doplnění požadavků na poskytnutí informací od uchazečů v rámci bezpečnostního posouzení, a to pracovní skupinou složenou z Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Současně místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu bezodkladně předá případné doplnění těchto požadavků od těchto aktérů bezpečnostní sféry podle výše uvedeného bodu investorovi, čili společnosti ČEZ, konkrétně Elektrárna Dukovany 2, akciová společnost, a společnosti ČEZ, a oni musí toto zakomponovat do požadavku. A doplnili jsme ještě na vládě to, že předtím ještě bude tato informace poskytnuta všem členům stálého výboru pro jádro.

Současně jsme dnes řešili ještě jeden bod spjatý s výstavbou nového jaderného bloku, protože se ukazuje, že současný personální stav, který je v rámci přípravy nového jaderného bloku, je s ohledem na chybějící bezpečnostní prověrky komplikovaný ve smyslu určité komunikace, kdy se prokázalo, že bez bezpečnostní prověrky je velmi složitá příprava jakéhokoliv dokumentu, jakéhokoliv výstupu, vzájemné komunikace.

Proto jsme začali v posledních dnech postupně převádět agendu vládního zmocněnce pro jádro, a to pod úřad Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu posílení MPO, a to tak, že za klíčová jednání budou lidé, kteří mají bezpečnostní prověrku, což bohužel pan Míl neměl, respektive nemá. Současně připravujeme vytvoření sekce, která bude mít svého náměstka a která bude odpovědná za přípravu jádra.

Chci tím říct, že fakticky komunikace v těch posledních dnech tím, že byl zvláštní výbor, respektive zvláštní skupina pod vládním zmocněncem Mílem, a současně speciální skupina pod Ministerstva průmyslu a obchodu, nefungovala dobře ta komunikace. My jsme několikrát upozorňovali na to, že ta situace není dobrá ve smyslu toho, že se nepotkávaly informace tak, jak by měly, a současně se to projevilo velmi patrně v těch posledních dnech, tak jsme se rozhodli, že skupinu vládního zmocněnce postupně naintegrujeme pod úřad Ministerstva průmyslu a obchodu, a současně jsme i dnes pana vládního zmocněnce rozhodnutím vlády odvolali z jeho pozice.

Já jsem mu chtěl poděkovat tímto, protože vládní výbor pro jádro, respektive tato skupina pracovníků odvedla za dobu dvou let z mého pohledu dobrou práci. Nicméně jsme v situaci, kdy se začíná skutečně už připravovat velmi detailně celý proces výstavby, musí se nutně posílit personálně, a současně paralelní vlastní skupiny, skupina ministerstva průmyslu a současně skupina pod vládním zmocněncem v danou chvíli už jsou a byly přežité.

Takže myslíme si, že čas dozrál na to, aby se to začalo řešit na klasické úřední cestě, a to pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to vytvořením samostatné sekce. Takže ještě jednou jsem chtěl panu Mílovi poděkovat touto cestou a jsem přesvědčen, že bude šance spolupracovat na jiných projektech. A to je tedy k té dukovanské agendě.

Co se týká agendy covidové, přece jen mám zde ještě jedno důležité sdělení, a to je program Covid 2021, program, který je plošného charakteru a který patří mezi ty dva nové, které nahrazují ty současné programy, které se redukují.

Program Covid 2021 bude dnes zveřejněn v rámci výzvy. Tato výzva bude tím pádem otevřena pro kohokoliv, kdo bude chtít žádat v tomto programu. Podotýkám jenom, že se jedná o program, v rámci kterého budou moci podnikatelé získat 500 korun na hlavu na každého zaměstnance, ať už se jedná o firmu, která je dotčena covidem ve smyslu zavřená provozovna, nebo provozovna, která je dotčená jakožto dodavatel, nebo jakožto producent nebo výrobce.

Současně je třeba říct, že firmy, které jsou malé a mají do tří zaměstnanců, tak budou moci čerpat částku vždy na tři zaměstnance, ať má tedy jednoho, dva nebo tři. To znamená, minimální obnos dotační bude 45 000 korun.

Tento program se bude moct zvolit souběžně s programem Covid – Náklady a tento program bude tak, že si vybere buď Covid 21, nebo Covid –  Nepokryté náklady, přičemž program Covid –  Nepokryté náklady bude vypsán pravděpodobně tento čtvrtek. Tam jenom čekáme na konec měsíce.

Fakticky tím říkáme, že tyhle plošné programy budou moci čerpat úplně všechny firmy. Program Nepokryté náklady bude založen na jiném principu, a to šedesát procent úhrady z tzv. tedy nepokrytých nákladů. Můžeme to přetáhnout, že to je de facto ztráta nebo náklad po odečtení bonusů nebo kompenzace mezd.

Oba tyto programy jsou kombinovatelné s programem Antivirus. Nejsou kombinovatelné vzájemně a není možné je kombinovat s programem, který zde představila paní místopředsedkyně vlády, a to s kompenzačním bonusem. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zahraničních věcí pan Tomáš Petříček.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych krátce ještě navázal na pana vicepremiéra Havlíčka. My jsme rádi, že dnešním rozhodnutím vlády a ranním jednáním Bezpečnostní rady státu se proces přípravy výstavby jaderné elektrárny Dukovany dostal zpět na tu správnou kolej a že bylo jasně deklarováno, že kroky, které se nyní činí, nepředstavují vypsání tendru na dodavatele tohoto projektu. Že se potvrdilo, že na vypracování dotazníku možným uchazečům se bude podílet pracovní skupina, která je složena z bezpečnostních expertů České republiky, a to jak v případě definování těch požadavků, tak jeho vyhodnocování. A v neposlední řadě to, že Bezpečnostní rada státu bude následně seznámena s obsahem tohoto dotazníku a následně také koncem dubna bude toto předloženo Stálému výboru pro výstavbu nového jaderného zdroje.

Pro nás je samozřejmě důležité, aby stát měl kontrolu nad bezpečnostními riziky tohoto zcela velmi důležitého projektu pro energetickou bezpečnost a energetiku v Česku.

Krátce bych ještě doplnil, že dnes vláda také dílčím způsobem změnila opatření týkající se cestování. Vzhledem k vývoji epidemie v Peru a v Kolumbii byly tyto dvě země zařazeny na seznam zemí s extrémním rizikem a od 12. dubna do 31. května bude zakázán všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky vstup do těchto zemí. Tudíž, přidávají se k těm stávajícím státům, zejména africkým, další dvě země.

Vláda dnes také, tedy jménem pana vicepremiéra Hamáčka krátce informuji, že projednala situace ohledně infrastruktury registrů, kde se shodla, že je třeba tuto situaci urychleně řešit, a také schválila materiál Ministerstva vnitra ke svobodnému přístupu k informacím. Jedná se především transpozici evropské směrnice z 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Dobrý den. Já jsem dnes vládě předložila ke schválení čtyři body. Dva body se týkají strategie RE:START. Je to vlastně strategie pro ty tři postižené regiony po těžbě uhlí, tzv. transformační regiony. První byla tedy aktualizovaná strategie, kde i na základě Zelené dohody pro Evropu z prosince 2019 jsme doplnili prioritní osu, která se týká energetiky. Jde tedy zejména o investice podporující změnu struktury hospodářství, nízkouhlíková energetika nebo investice do lidí, kteří samozřejmě se budou v rámci transformace energetiky orientovat do jiných druhů průmyslu.

Druhým bodem na vládu byl akční plán této strategie RE:START. Pro nás bylo velmi důležité i se všemi regiony, to znamená s Moravskoslezským krajem, Ústeckým a Karlovarským krajem připravit aktivity, které jim k té transformaci pomohou. Je to určitá absorpční kapacita nebo takový vlastně předvoj Fondu pro spravedlivou transformaci.

To znamená, budeme se snažit maximálně využít právě toho fondu, který je pouze pro tyto tři kraje, kde se jedná z evropských zdrojů zhruba o 42 miliard. K tomu samozřejmě tady máme kohezní politiků nebo máme Modernizační fond. Ta opatření kraje specifikovaly, ať už jako strategická opatření nebo podpůrná opatření právě pro transformaci svých regionů, a zhruba jde o 72 miliard do roku 2030 s tím, že skutečně prioritně to míří na čerpání evropských fondů. Nejsou tam nárokovány zdroje na státní rozpočet.

Ta nová opatření se týkají například podpory komunální energetiky, podpory začínajícím podnikatelům, podpora digitalizace, robotizace nebo samozřejmě vznik energetických center a tak dále. Těch opatření je opravdu celá řada. Jenom pro zajímavost. Zatím v rámci strategie RE:START za období 2017 až 2019 bylo čerpáno 9,3 miliardy korun.

 Třetím materiálem je takzvaná metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Je to na základě dohody s Evropskou komisí, protože pokud chceme úspěšně řešit sociálně vyloučené lokality, tak musíme koordinovat několik operačních programů a několik aktivit několika ministerstev. Zejména tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj. Aktivity sociálně vyloučených lokalit tedy budou směřovat do operačního programu Zaměstnanost, operačního programu IROP, tzv. Integrovaný regionální operační program, a potom do operačního programu věnujícího se vzdělávání.

Čtvrtým materiálem je změna pravidel nebo změna nastavení programu Covid – Ubytování II. Na základě debaty právě s ubytovacími zařízeními jsme upřesnili kategorie. Nově tedy budou moci čerpat kempy, chatové osady nebo apartmánové hotely. Dále jsme zvýšili ten limit veřejné podpory na základě Dočasného rámce až na částku 1,8 milionů eur a výzvu prodlužujeme do 29. dubna. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A ministr obrany, pan Lubomír Metnar.

Lubomír Metnar, ministr obrany: Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl na úvod poděkovat panu premiérovi za dlouhodobou podporu vojáků Armády České republiky a za schválení, předložení materiálu dnes k navrácení pěti miliard. Rovněž tak bych chtěl poděkovat ministryni financí Aleně Schillerové a dalším členům vlády, protože tento materiál byl jednohlasně schválen.

Vojáci tak nepřijdou o nutné finanční prostředky k dalšímu dlouhodobě plánovanému rozvoji armády. V letošním roce tedy bude rozpočet Ministerstva obrany činit, vládou schváleném v roce 2020, rozpočet, který tak vláda schválila, 85,4 miliardy korun.

Prostředky z dnes schválených pěti miliard korun budou využity v rámci mandatorních výdajů a běžných výdajů. Konkrétně budou použity na platy a zákonem stanovené příplatky pro vojáky, jako jsou stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a příplatek za službu v misích.

Co se týče běžných výdajů, tak na opravy techniky, náhradní díly, pohonné hmoty, posílení rozpočtu vojenských nemocnic, což je velice důležité, které v současné době jsou plně zapojeny do boje s covid-19. Vrácené peníze tedy budou z velké míry využity v rámci probíhajícího nasazení armády v boji s covidem.

Vzhledem k tomu, kdyby nedošlo k navrácení, a to si myslím, že je velmi nutné říci, museli bychom jako obrana tyto výdaje přesunout z prostředků na investice, což by znamenalo odložení, nebo dokonce zastavení některých plánovaných modernizačních projektů. Toto případné omezení těchto investic by rovněž znamenalo i snížení plateb pro české firmy v této těžké době.

Dále bych chtěl říci, že uvolnění peněz a vrácení zpět je naprosto v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, plně v kompetenci vlády.

Boj s koronavirem ukazuje, jak je armáda v současné době důležitá. Denně je v akci přes 4 000 vojáků ve stovce nemocnic a sociálních zařízení, na testovacích místech nebo posiluje Policii České republiky. Dále bych ještě zmínil pro zajímavost, od počátku pandemie už takto bylo nasazeno více než 20 000 vojáků z celkového počtu.

Na závěr mi dovolte ještě poděkovat vojákům za tuto odváděnou práci. A tak jak já ze všech stran slyším chválu, tak bych to zakončil tím, že, určitě se mnou budete souhlasit, nebylo by fér šetřit v současné době právě na armádě. Děkuji vám.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a dotazy. Česká televize.

Nikola Reindlová, Česká televize: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat asi buď pana Havlíčka, nebo paní ministryně Schillerové, co se týká toho testování ve firmách. Jestli jste mluvili o tom zkrácení frekvence, jestli to prošlo, jestli jste o tom debatovali, jestli by se případně zvyšoval ten příspěvek 60 korun, pokud by ty testy byly častější. Další věc, jestli se dnes připojil na jednání vlády také předseda Českého statistického úřadu tak, jak avizoval pan premiér. Co jste s ním probírali? Jestli vám stačilo to jeho vysvětlení kolapsu webu, jestli třeba někdo požadoval rezignaci pana Rojíčka. A potom třetí věc týkající se toho rozpočtu Ministerstva obrany. Pan Metnar několikrát uvedl, že konec března je ten mezní termín. Tak proč se čekalo tak dlouho? A neobáváte se, že teď ztratíte podporu komunistů? Protože předseda KSČM uvedl, že pokud to bude schváleno, těch zbylých pět miliard, znamená to pro KSČM ztrátu důvěry ve vládu.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak já bych s dovolením tedy začal tím testováním. Dnes se to neprobíralo na vládě, nicméně řešili jsme to před vládou ještě krátce s panem ministrem Blatným a s panem premiérem s tím, že tento týden je krátký, příští týden je taky krátký.

To znamená, v dané chvíli by nedávalo smysl najet na režim třeba testování jednou za pět dnů. Ty firmy by to nezvládly. S tím, že ještě vyhodnocujeme teď ty první dvě a částečně už třetí vlnu. Možná jste zaregistrovali, že Svaz průmyslu dnes zveřejnil pozitivitu testů, která v té první vlně se blížila 0,8, v té druhé 0,6 a v té třetí už to bylo, tuším, 0,44 procenta. Ale tohle chceme ještě definitivně dovyhodnotit.

Zítra se to s největší pravděpodobností otevře na zdravotním výboru nebo výboru pro zdraví a tam domluvíme další postup. To znamená, jestli by se něco takového zavádělo, tak určitě ne dříve než 12. a dále, protože už bude normální režim. Nicméně ještě si chceme skutečně ověřit ta čísla.

My jsme měli možnost jednat se zástupci podniků v pátek. Byly tam v zásadě všechny asociace, svazy a jejich představitelé. Je tam určitá komplikace, to nezastíráme. To je v tom, že některé firmy to prostě nezvládnou dělat dvakrát týdně nebo jednou za pět dní z procesních důvodů. Zejména ty, které mají třísměnné provozy a tak dále. Takže hledáme nějakou cestu, pokud bychom skutečně takhle stoupali, jak jim vyjít vstříc.

Současně tím pádem ani nezvedáme tu kompenzaci 60 korun za jeden test. Mimo jiné i z toho důvodu, že na trhu je skutečně dneska velký převis nabídky nad poptávkou a ty ceny se skutečně už blíží někde 70 korunám.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Co se týče Českého statistického úřadu, pan předseda Rojíček byl přítomen. Byl přizván panem premiérem na jednání. Zodpověděl vůbec celou genezi toho problému se sčítáním lidu. To znamená, vlastně co se stalo, že se Český statistický úřad za to omluvil. Že prodloužil lhůtu pro – vlastně tu konečnou lhůtu, do kdy musí být formulář odevzdán, tuším, že do 11. května s tím, že tam došlo k nějaké technické závadě, která je jednoznačně na straně dodavatele. Že podle smlouvy má dodavatel poměrně velké sankce, které samozřejmě budou vůči němu uplatněny, že ten systém teď v tuto chvíli funguje.

Pak zodpovídal na dotazy převážně, myslím, že pana premiéra, kdy vysvětloval vlastně, proč se to muselo teď spustit, jak probíhalo výběrové řízení, že to bylo otevřené výběrové řízení, že se na to chystal Český statistický úřad asi dva roky, na sčítání lidu. Že prostě nebylo možné ho odložit, k čemu slouží všechny ty údaje.

Takže prostě podrobně tam vysvětloval všechny okolnosti. Znovu se za to omluvil. Těžko prostě – teď je důležité, aby to fungovalo, prostě neobtěžovalo lidi, protože tato vláda má za sebou celou řadu úspěšných IT projektů. Když jenom vezmu rezort Ministerstva financí, tak je to samozřejmě EET, pak jsme ho nově upgradovali, ale je to on-line finanční úřad, paušální daň, hazard, propojení na sociální systémy a vlastně jednotný dražební systém Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a další a další drobnější projekty. A samozřejmě takto bychom mohli mluvit i za další rezorty. A je škoda, že toto sčítání lidu trošku se stává takovou kaňkou na, myslím si, kusu práce v této oblasti odvedené.

Takže takto to bylo vysvětleno, poměrně ten vstup pana předsedy snad trval skoro hodinu. Já jsem to neměřila úplně přesně. Jeho rezignaci nikdo nepožadoval. Takže jestli takto to stačí.

A pak jste se ptala ještě na obranu. Tak on všechno řekl pan ministr obrany. My jsme byli takto domluveni, že jakmile armáda bude potřebovat ty peníze, tak je převedeme. Dostali v lednu pět miliard, teď jsme převedli, nastala ta doba. Předběžně jsme byli domluveni, že to bude do konce března. To se i dnes stalo.

Já bych nechtěla komentovat žádná vyjádření pana předsedy Filipa. Abych se přiznala, ani jsem je neslyšela, ale myslím si, že my jsme nebyli v rozporu. Je to přesně v souladu, jak řekl pan ministr obrany, s rozpočtovými pravidly. Ty peníze byly ve vládní rozpočtové rezervě. My jsme od počátku deklarovali, že se vrátí jednou armádě. Dispozici s vládní rozpočtovou rezervou v částce nad 50 milionů má vláda, do 50 milionů ministr financí. To znamená, že přesně tak bylo postupováno, jak ukládají rozpočtová pravidla.

A bylo to dáno do mandatorních výdajů. V podstatě to, že vojáci si to zaslouží, o tom asi nemusím nikoho přesvědčovat. Slyšeli jste tvrdá čísla. Oni jsou v první linii, pomáhají v nemocnicích, pomáhají v terénu, mají za sebou obrovský kus práce. A já se domnívám, že i komunisté, když tu podmínku tehdy měli, a já jsem několikrát s nimi o tom jednala, nakonec jsem vyjednávala s nimi sedm rozpočtů, tak ten poslední nebo předposlední, ten prosincový, v podstatě tam oni to skutečně vázali na tuto podmínku. Ale nikdy ani neříkali, že by nechtěli, aby se ty peníze vrátily armádě. Oni chtěli, aby se vrátili vojákům, kteří jsou v první linii. Takhle já jsem tu podmínku vnímala a takto byla v podstatě i naplněna. Takhle my jsme byli domluveni a je to tam, kde to má být, a tak je to v pořádku.

Lubomír Metnar, ministr obrany: Dovolte mi ještě krátké doplnění. Já bych navázal na slova ministryně financí, protože přesně tak to je. Ta první navrácená částka pěti miliard v lednu šla celá do mandatorních výdajů. Teď z těch posledních dneska schválených pěti miliard jdou necelé tři miliardy, jak jsem říkal, do těch mandatorů, do těch jednotlivých příplatků a něco přes dvě miliardy jde do běžných výdajů tak, jak jsem říka – pohonné hmoty a další náhradní díly, což je nezbytně nutné pro provoz armády. Dekuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, Český rozhlas.

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na farmářské trhy. Sněmovna minulý týden vyzvala vládu k obnovení jejich činnosti, tak jestli vláda plánuje vlastně povolit farmářské trhy přes Velikonoce, aby mohli farmáři prodat vypěstovanou zeleninu a sazenice. Je to důležitá část roku pro ně. Případně za jakých podmínek. A co mají ti farmáři, pokud se tak nestane, s těmi výpěstky a dalším dělat, tedy když to nemají kde prodat? A jestli jim stát třeba ty ztráty vykompenzuje? To je první dotaz a ten druhý položím až po zodpovězení.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak my se asi nějak doplníme. Samozřejmě to téma na vládě zdvihl dnes pan ministr zemědělství, to je logické. Všichni jsme tomu rozuměli, já určitě, protože rozumím tomu, že tito drobní farmáři prostě těžko nesou to, že se třeba v supermarketech to zboží prodává a oni ho prodávat nemohou.

Já tomu rozumím a skutečně mě to mrzí. Vždycky si vzpomenu na, v Brně mém rodném, na Zelný rynk, jak tam se sjíždí různí drobní zemědělci. Nicméně řeknu to úplně, bohužel tady není dnes pan ministr zdravotnictví, protože neměl nějakou konkrétní agendu, ale zdravotnictví se postavilo proti. Nechci to házet na pana ministra, ale my držíme už rok, nikdy se nestalo, že bychom přehlasovali ministra zdravotnictví nebo že bychom nerespektovali jeho názor. To prostě neexistuje.

On řekl, jak on, tak hlavní hygienička řekli, že v podstatě jakékoli opatření, které by zvedlo mobilitu, tak nechtějí přes Velikonoce v žádném případě dopustit. Tím pádem ta debata nebyla ani nebylo o tom hlasováno ani to řešeno.

Samozřejmě, to bude muset být nahrazeno. Já jsem už tehdy, nebo vláda to schválila, ale už tehdy, vlastně před časem jsme poskytovali Ministerstvu zemědělství poměrně značnou částku na kompenzace tehdy těch souvisejících provozů, když jsme zavřeli restaurace, náhle vlastně před Vánoci, a de facto tam byly poměrně velké ztráty.

Ty peníze se neutratily, zůstaly v nespotřebovaných nárocích a já jsem domluvená s panem ministrem, to jsme projednávali nakonec i na vládě, že ty peníze budou tam u něho v rezortu na tyto případné kompenzace. Takže ty samozřejmě budou muset být poskytnuty.

Případně je tady kompenzační bonus, pokud by byl výhodnější pro ty zemědělce. To samozřejmě také za předpokladu, že tam bude propad příjmů, také mohou uplatnit. Anebo také potom programy, o kterých mluvil pan vicepremiér Havlíček.

Samozřejmě tam si to potom oni musí spočítat, co je pro ně významnější. Samozřejmě, že to bude muset být kompenzováno, o tom není pochyb, ale prostě před Velikonocemi anebo během Velikonoc se nic otevřít dalšího neumožní.

Václav Štefan, Český rozhlas: Druhý dotaz by byl na pana vicepremiéra Havlíčka. Týká se Dukovan. Tajné služby vlastně dlouhodobě varují před bezpečnostními riziky spojenými s účastí Číny a Ruska na tom tendru. Tak proč jste, pane vicepremiére, původně chtěl vynechat tajné služby z přípravy toho dokumentu k Dukovanům? A nemohl jste případně tímto krokem ohrozit bezpečnost České republiky? Opozice vlastně vyzvala premiéra k vašemu odvolání, tak by mě zajímalo, jestli máte nadále důvěru a podporu předsedy vlády a jestli za tuto situaci cítíte nějakou osobní zodpovědnost.Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dovolím se zeptat, na základě čeho usuzujete, že jsme chtěli vynechat bezpečnostní služby?

Václav Štefan, Český rozhlas: Protože jste už minulý týden chtěl vlastně postoupit ty informace, jak informovaly některé zpravodajské servery.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Bohužel informovaly špatně. Já jsem toto projednával, projednával jsem to dopředu tak, že jsem o tom informoval šéfa BIS pana Koudelku, což dnes potvrdil, mimo jiné, na BRS. A jasně jsme řekli – zaprvé, že se nezahajuje žádný tendr, že to bude bezpečnostní posouzení. Že na bezpečnostním posouzení, od počátku jsme tvrdili, se budou podílet bezpečnostní složky. Konečně jinak to ani být nemůže. Že budeme dodržovat jejich bezpečnostní požadavky, které daly a které budeme dále přenášet na ČEZ.

Nikdy nepadlo, a pokud ano, řekněte mi, kdy kdo z našeho týmu to řekl, že by se měl nějaký dotazník posílat okamžitě. Zaprvé se nejedná o žádný dotazník. Jedná se o požadavky, které samy o sobě znamenají poměrně velké množství dokumentů typu jaderné bezpečnosti, kyberbezpečnosti, typu konsorcií, typu dodavatelských řetězců a samozřejmě i požadavky typu geopolitických bezpečnostních požadavků.

Dneska jsme to na BRS ještě zrekapitulovali. Jasně jsme to tam uvedli. Já jsem rád, že ta BRS proběhla. Původně jsme mysleli, že třeba bude později, ale ano, je pravda, že díky tomu pátečnímu jednání ve Sněmovně se to urychlilo, s tím souhlasím. To znamená, na BRS jsem zopakoval pouze to, co jsem říkal už panu řediteli Koudelkovi, respektive připravilo se to tak a tak to bylo schváleno. To znamená, nikdy nebyla diskuze o tom, že by se bezpečnostní požadavky na potenciální uchazeče dělaly bez bezpečnostních služeb.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK.

Radek Jozífek, ČTK: Dobrý den. Já bych měl podobný dotaz jako kolega o těch farmářských trzích, tak o těch obchodech, které jsou nyní otevřené. Na Vánoce jste tam na Štědrý den udělali tu výjimku, že i ve státní svátek mohlo být otevřeno. Tak zda jste jednali i o tom, že byste na Velký pátek povolili otevřít těm obchodům, které by jinak mít otevřeno mohly, ale brání jim v tom to opatření.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Samozřejmě, že o tom jsou diskuze trvalé a i toto se krátce diskutovalo. Ale my jsme v situaci, kdy, zaplať pánbůh, se ta situace lepší. Já myslím, že každý zjevně vidí, že ta opatření zabrala, že počet infikovaných na denní bázi zcela jednoznačně klesá. To si ještě k tomu připočtěme 2 000 infikovaných, které se odhalí díky testování ve firmách, případně v úřadech atd.

A je hrozně dobře, že tomu tak je, ale jsme prostě obezřetní. Máme strach. Protože když se podíváme do zemí okolo, tak vidíme, že Německo, jakkoliv bylo obezřetné, letí nahoru, Polsko letí nahoru, Maďarsko letí nahoru. Poslední zprávy z Rakouska velmi znepokojivé.

To není proto, že bychom teď chtěli říct: My jsme na tom lépe. Ne, nejsme na tom dobře, ale je to o tom, že máme prostě obavu, abychom se nedostali do úplně stejné situace. Takže v tomhle případě ano, je nám to hrozně líto. Taky bychom chtěli, aby lidé vyrazili o víkendu na chatu, aby vyrazili třeba na zahrádku atd.

Chodí nám stovky, možná tisíce mailů každému z nás ve vládě. A ve skrytu jsme třeba doufali, že by se mohlo toto změnit, ale na druhou stranu je jasné, že ten tzv. okresní lockdown funguje, že ta opatření, která jsou, nesou svoje výsledky, tak prosím ještě vydržme chvíli a poté bude větší šance, když se začne uvolňovat, že nebude opětovný lockdown, jako to, bohužel, dělají ty ostatní země.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, televize Prima.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Dobrý den, pane vicepremiére, já bych navázala na to, o čem vy už jste částečně mluvil, ale konkretizuji to. Zájezdoví dopravci volají po dalším programu Covid – Bus, protože ty nové programy, které vy jste zmínil, Covid – 2021 a Covid – Nepokryté náklady podle těch dopravců ten jejich problém neřeší, protože většina z nich se navíc nachází přímo před krachem. Tak jestli tomuto sektoru vláda nějakým způsobem pomůže. A pak mám ještě dva dotazy, tak položím potom. Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: My jednáme průběžně s ČESMAD a myslím, že jsme našli docela rozumné řešení. Zaprvé je třeba říci, že zájezdoví dopravci programem Covid – Bus dostali jednu miliardu korun. Tuto jednu miliardu korun čerpalo přibližně tisíc dopravců, jinými slovy bylo to přibližně milion na jednoho. Málokterý segment získal takovouto podporu a získali to prakticky všichni, kteří si zažádali.

Byla dohoda, byť to byla dohoda na gentlemanské bázi, která byla o tom, že tento program jim bude stačit a ty zdroje do března roku 2021. Rozumím tomu, že jim třeba ty peníze již došly dříve a že by potřebovali ty peníze už třeba od února nebo od ledna, někdo ještě dříve. Takže my jsme pro ně připravili a umožnili jsme to, že tito podnikatelé budou moci žádat v Covid – Nepokryté náklady, což znamená, že budou mít šedesát procent ze všech nákladů, a současně, kdo má samozřejmě zaměstnance, tak ještě stoprocentně vykryté zaměstnance nebo šedesát procent podle toho, jestli ten zaměstnanec třeba nepracuje částečně.

Fakticky tím říkáme, že ta náhrada kompenzace jejich nákladů, prokazatelných, které mají, bude víc než šedesát procent. Možná sedmdesát, pro někoho 75 procent. Ano, není to sto procent, jako měli tu možnost využít ten první program, ale současně my musíme být spravedliví vůči všem.

V dané chvíli jestliže prostě všechny firmy v České republice mohou čerpat šedesát procent svých nákladů plus kompenzace mezd, opakuji plus mzdy, tak si myslíme, že to je férové i pro zájezdové dopravce. Já znám jejich problém, já si vážím jejich práce, já vím, že jsou naštvaní, že by to mohlo být ještě lepší a že by to mohlo být ideálně, jako byl ten první program. Uvědomuji se to, píší mi, prostě ale musíme v tom hrát fér vůči všem. Takže ten program Covid – Nepokryté náklady jim umožní čerpat tyto zdroje.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Druhý dotaz vás poprosím, buď tedy zřejmě vás, nebo paní vicepremiérku. Pan premiér mluvil o tom, že v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče je osmdesát procent pacientů, kteří mají nadváhu. Ale vlastně od října jsou uzavřena téměř všechna sportoviště. Tak by mě zajímalo, kdy, za jakých podmínek by se mohla sportoviště pro ty běžné lidi otevřít. Jestli existuje nějaký plán. Zároveň Národní sportovní agentura poslala na vládu dokument Restart sportu, tak jestli už jste se jim zabývali, jestli se jim budete zabývat, jak moc se to řeší. Děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak my se asi doplníme. V tuto chvíli se vlastně ten plán rozvolňování zpracovává, pracuje na něm Ministerstvo zdravotnictví. Dnes jsme byli jenom rámcově informování panem ministrem, paní hlavní hygieničkou, že to bude. Já bych nerada, ono je to trošku zprofanované, ale bude to nějaká forma PES, ale trošku jinak upravená, vycházející z jiných podmínek, z jiných atributů.

Oni ho představí, já nechci slibovat datum, protože to datum tam, pokud se nemýlím, přesně nepadlo. A tam bude stanoveno, jak budeme pokračovat. Jenomže je potřeba si uvědomit: Absolutní prioritou jsou školy. To znamená, nejdřív se musí přistoupit k otevření škol. Pracovně jsem dneska slyšela, že se pracuje, on to nakonec pan ministr včera řekl, s termínem 12. To znamená po skončení nouzového stavu.

Pracuje se na tom, které ročníky by to byly, jak by šly, jaký by byl, prostě pracují na tom s ministerstvem školství. Samozřejmě vláda to ještě neviděla, nejednala o tom, ale ty práce… Takže to je priorita absolutní a vždy oni musí vážit, a dnes to tak vysvětlovali, na miskách vah, sledovat ten vývoj a počítat s tím, že když udělají toto opatření, tak se ta mobilita zvedne, a prostě pak postupně přidávat podle toho, jaká bude situace.

Takže skutečně teď vám nikdo neřekne: Sportoviště se otevřou tehdy a tehdy. My si vážíme toho a děkujeme, znova děkuji všem občanům, že to prostě dodržují. Moc je prosím, aby to vydrželi hlavně při tomto největším křesťanském svátku, jako jsou Velikonoce, který u nás je kontaktnější než možná Vánoce, a já prostě, my jsme přesvědčení o tom, že v té kombinaci všech těch opatření prostě už vidíme nějaký konec. Ale nesmíme to přehnat a my jsme velmi, velmi opatrní a velmi je samozřejmě opatrný i ministr zdravotnictví.

Takže teď Vám ten termín neřekneme. Je možné dělat pouze to, co vlastně ta opaření dovolují, nic dalšího. A co se týče toho programu, tak si nevzpomínám, že bychom ho řešili, programu Národní sportovní agentury.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí: Na vládě ještě tento program nebyl projednáván a samozřejmě dnes jsme se bavili o nějakých možnostech. Bude to ještě posuzováno včetně třeba možnosti právě využití covid pasu pro vnitrostátní potřeby. Nicméně to je zatím předčasné říkat, od kdy a za jakých podmínek by to bylo platné.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Děkuju vám. Ještě mám jeden dotaz: Pan vicepremiér Hamáček dnes mluvil o tom, že jistým způsobem on komunikoval s Petrem Kellnerem, když na jaře řešili ventilátory, plicní ventilátory, jejich nedostatek. Mě by zajímalo, jestli možná třeba vaším prostřednictvím, pane vicepremiére Havlíčku, stát, MPO komunikovalo s Petrem Kellnerem, jaké to jednání s ním bylo, jak často třeba ta komunikace probíhala, k jakým tématům? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak mně se samozřejmě špatně mluví, protože to je obrovská tragédie, která nastala, a chtěl bych tímto vyjádřit upřímnou soustrast celé jeho rodině. Já jsem pana Kellnera neznal detailně osobně, my jsme se skutečně potkali jenom párkrát a vím, že to byl člověk, který byl velmi kreativní. Byl to člověk, za kterým byly vidět výsledky. Bylo to člověk, který měl obrovský tah na branku.

Pokud si vzpomínám, tak to víceméně spíše byla nějaká menší setkání spíše společenského charakteru, ale ne nic velkého, to znamená, neprojednávali jsme žádné detaily, pokud si teď vybavuji v těch posledních dnech.

Vzpomínám si, že když jsme se potkali, to možná bylo naposledy, tak to byla to várka, jak se sem vlastně přivážely ty první materiály někde z Číny a on tenkrát umožnil nebo nabídl podporu, pokud se nepletu, sto milionů korun pro Českou republiku v různých produktech, tak tenkrát jsme projednávali, co to vlastně bude. Myslím, že tam tenkrát byly roušky, že tam byly nějaké další zdravotní přístroje a tak dále, takže to jsem měl možnost se s ním vidět.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A další dotaz prostřednictvím Webexu, nejprve pan Kopecký.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já bych měl dvě otázky. První souvisí, navázal bych na ty farmářské trhy. Ve Sněmovně bylo v pátek po schválení prodloužení nouzového stavu přijato několik usnesení směrem k vládě. Nepředpokládám, že vy se budete scházet ještě do Velikonoc, a vám Sněmovna uložila, abyste nejpozději v úterý 6. dubna, den po Velikonocích, zrušili kontroly na hranicích okresů, kontroly občanů na hranicích okresů a umožnili, aby vlastně ten okresní lockdown skončil nejpozději 6. dubna, uložila vám Sněmovna. Zároveň vám uložila, aby vláda zrušila povinné nošení roušek nebo respirátorů v zastavěné části obce, pokud je nějaký člověk na ulici sám nebo se svými blízkými. Těch přijatých usnesení tam byla celá série, nejen ty farmářské trhy, tak jsem se chtěl zeptat, jak se k tomu vláda postaví, zda bude respektovat to, co uložila vládě Sněmovna. Druhá otázka ještě k těm Dukovanům a já budu citovat dnešní vyjádření pana předsedy ČSSD na tiskové konferenci. Navážu na kolegu z Rozhlasu, který se na to ptal. Pan Hamáček řekl doslova, může to potvrdit pan Petříček, který na té tiskové konferenci stojí vedle vás: To co udělalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, byl pokus rovnou rozeslat jakýsi dotazník zpracovaný investorem, tedy ČEZ, víceméně to, o kom se rozhodnete, je investor. My jsme to ale vrátili zpět na vládní úroveň. Současně jsme řekli, že dotazník musí zpracovat i vyhodnotit bezpečnostní aparát České republiky, nikoliv investor, řekl doslova pan předseda Hamáček. Pane vicepremiére Havlíčku, vy necítíte rozdíl mezi tím, co vy jste oznámil minulý týden, a mezi tím, co jste vlastně dohodli dnes na Bezpečnostní radě státu a na vládě? Děkuji.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Tak já odpovím, pane Kopecký, na ten první dotaz. My bereme velmi vážně, a já už jsem to řekla tehdy po jednání Sněmovny o nouzovém stavu, velmi vážně každé usnesení Poslanecké sněmovny. To znamená, není to pro nás v žádném případě cár papíru. Nicméně musíme se jako vláda, která má exekutivní zodpovědnost za zdraví, za životy občanů, musíme se rozhodovat podle konkrétní epidemiologické situace a je to na ministrovi zdravotnictví, zda navrhne takovýto termín.

Zatím se k tomu nijak nevyjádřil, takže to z toho odvozuji, že to v plánu neměl. Vláda skutečně není tento týden už plánována, nicméně pokud by to bylo potřeba, tak se vláda sejde ad hoc. Zatím to není v plánu. A nejpozději vlastně ta uzávěra okresů skončí se skončením nouzového stavu, což je 12. dubna, pokud se nemýlím. To bylo nejzazší datum a zatím se tedy ministr zdravotnictví nevyjádřil, že by navrhoval zkrácení tohoto opatření.

Takže já nepředpokládám, že to v tuto chvíli je na pořadu dne. Ale není to neúcta k Sněmovně, v žádném případě, to si nikdo z nás nedovolí. Je to jenom vážení na miskách vah toho, kdo má prostě ve finále exekutivní zodpovědnost.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká toho minulého týdne ještě, tak prosím, ale je to stejné, co jsem říkal panu kolegovi z Českého rozhlasu, prosím, řekněte mi, kde jsem v minulém týdnu prohlásil, že bezpečnostní služby nebudou součástí toho posouzení. Vždyť to přece vyplývá ze smlouvy, kterou máme mezi ČEZ a mezi státem. Nikdo jiný to nemůže posuzovat.

To, že to média interpretovala tak, že někdo připravuje jakýsi dotazník, je chybně. Pusťte si, prosím, a teď to není pejorativní, můj rozhovor, tuším, že to bylo v pátek v Událostech, komentářích, který byl, kde jsem několikrát toto zopakoval. Jasně jsme řekli, že se budou dodržovat všechny bezpečnostní parametry. To znamená, on to ani nikdo jiný nemůže posuzovat

Rozlišujme dvě věci, a to je jaderná bezpečnost, já nevím bezpečnosti typu kybernetické atd., to jsou ty technické požadavky, a takto to bylo domluveno i s ředitelem BIS. Takto jsem s ním o tom mluvil. Pokud chcete, můžete se ho zeptat na to a vědělo se a on mě na to ještě upozorňoval, abychom si na to ještě dali pozor. To znamená, aby až to budeme komunikovat, tak jsme jasně říkali to, že to bezpečnostní složky budou revidovat.

To znamená, postupujeme zcela v souladu s tím, co vždycky jsme tvrdili. To znamená, nemůžeme ani bezpečnostní složky z toho vynechat, to prostě nejde technicky. Já si nedovedu představit, jak by to mělo jinak být.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Promiňte, pane vicepremiére, ten rozdíl pojmenoval dnes váš koaliční partner, vicepremiér Jan Hamáček. Bylo to veřejné prohlášení na tiskové konferenci ČSSD. Takhle popsal ten rozdíl mezi tím, co jste říkal minulý týden vy a co jste se dohodli dnes na Bezpečnostní radě státu. Není to, já nemám žádné prioritní informace, ale vycházím pouze z toho, co řekl pan vicepremiér Jan Hamáček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: V pořádku, já jsem vám na to jenom nereagoval a je docela možné, že i kolegové čerpali prostě z médií. Tak to prostě nemůžu vyloučit. Ale jinak myslím si, že i ta komunikace, která byla s ČEZ, tak je jasná a jsou na to i důkazy.

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí: Jestli mohu krátce ještě doplnit tento dotaz, tak já bych se soustředil na to, co je podstatné. Podstatné je, že dnes Bezpečnostní rada státu a vláda potvrdily několik základních věcí ohledně dalšího procesu při výběru dodavatele realizátora nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany.

Zaprvé teda, že ten dotazník, případně tedy ty požadavky na dodavatele budou definovat skutečně bezpečnostní experti. To možná z té komunikace minulý týden nebylo zřejmé, a dnes se to potvrdilo. Také se jasně vyvrátilo, že by se jednalo o vypsání tendru. A pro nás  je také důležité to, že jsme si vyjasnili na těch jednáních, že podmínkou převzetí dotazníku nebo těch požadavků bude i závazek potenciálního uchazeče-dodavatele, že nebude uplatňovat vůči České republice jakékoliv nároky. Tudíž z toho, že někdo bude osloven, aby vyplnil ten dotazník v uvozovkách, tak nevznikají pro Českou republiku žádné právní závazky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, pan Ťopek, Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den, dovolte dva dotazy. První na paní vicepremiérku Schillerovou, spíše technické upřesnění takové: Vy jste k prodloužení kompenzační bonusu uvedla, že dopad očekáváte 9,9 miliardy, a přiznám se, že mě to číslo trošku zaskočilo. To je za ten duben myšleno nebo celý kompenzační bonus? Protože když se podívám třeba na čísla z Finanční správy, tak teď jsou na nějakých, za první dvě bonusová období, někde na 1,6, 1,7 miliardy.

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Správný dotaz, pane Ťopku. Ne, je to jenom za duben. My jsme odhadovali únor a březen, ale berte to tak, že se začalo vyplácet 16. března. A za únor a březen jsme odhadovali dopad na veřejné rozpočty kolem 19 miliard, na veřejné rozpočty. Zatím, jak jste správně řekl, tak je zprocesováno 108 054 žádostí za 1 748 057 104, já mám přesně číslo z dneška.

Ono, víte, ta čísla jsou vždycky, zas budu slyšet, jak jsme to špatně odhadli, ale ono se to velmi špatně odhaduje, protože ta čísla dáváme vždycky spíš maximalistická, kdyby si požádali téměř všichni, ale samozřejmě oni si všichni nepožádají. Tentokrát kolegové vycházeli ze zkušeností jarní a podzimní vlny. Jednak si nepožádají, jednak z nich někteří nesplní podmínky toho padesátiprocentního propadu.

Takže toto je číslo pouze za duben. I proto, po těch zkušenostech z loňska, budeme kompenzovat krajům, městům a obcím až podle skutku. Až podle toho, kolik bude celkově vyplaceno z veřejných rozpočtů.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Rozumím odpovědi, děkuji. Druhý dotaz se týká ještě přesunu pěti miliard do rozpočtu armády, protože se chci zeptat ještě na jednu věc: Proč to vlastně trvalo takhle dlouho, dá se říct až na poslední chvíli, když po celou dobu nepadla jediná pochybnost o tom, že armáda tyto peníze potřebuje, že je má dostat. Pan ministr obrany by podle svého slibu vlastně už pozítří rezignoval, pokud by ty peníze tam nepřišly. Proč tedy armáda i vlastně veřejnost byly teda až do poslední chvíle ponechávány takto v napětí a neudělalo se to mnohem dříve, když tomu nestálo nic v cestě? Nebylo za tím třeba, já nevím, sondování, jaká bude reakce komunistů, nebo byly tam nějaké ještě politické věci v pozadí?

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí: Nebyly tam žádné věci v pozadí. Já celkem se svými kolegy přes státní pokladnu vidíme do toho rozpočtu. Bylo to deset miliard na vládní rozpočtové rezervě, pět se vrátilo armádě hned v lednu a věřte, ano, byla taková domluva, že to proběhne do konce března. My jsme si to už vyjasňovali s panem ministrem, že trochu ztratil nervy, ale já mu rozumím, že v podstatě bojuje o svůj rezort, to je jeho samozřejmě povinnost.

Já jsem byla zárukou toho, a samozřejmě celá vláda, že ty peníze budou na vládní rozpočtové rezervě, že se na ně nesáhne, byly tam prostě rezervované. A věřte, že armáda v tuto chvíli dostává je přesně včas, že prostě to byla schopná zvládnout. Samozřejmě, že každý ten rezort chce mít své jisté, ale prostě ty peníze potřebovala teď a teď je prostě dostává.

Lubomír Metnar, ministr obrany: Já s dovolením bych to ještě doplnil. Tak jak nám byly postupně ty peníze navraceny, tak jsme právě stanovili ten nejzazší termín na ten březen, protože tak, jak jsme měli nastaveny ty jednotlivé závazné ukazatele, jak správně paní ministryně financí říká, vidí nám do rozpočtu, tak my jsme měli do konce března ty peníze na ty mandatorní výdaje a na toto to bylo vázáno.

Žádné další okolnosti tam nebyly zohledňovány, protože my, pokud bychom teď neměli ty peníze převedené, tak bychom museli ta rozpočtová opatření začít realizovat a převádět v rámci těch závazných ukazatelů v rámci rozpočtu Ministerstva obrany.

Nemyslím si, že jsem ztratil nervy, ale řeknu to s naprostou vážností, protože když si vezmete tu historii armády, jak to probíhalo, vždycky tato země armádu potřebovala. A já bych to ukončil tím, já bych tu armádu v tomto nenechal. Proto takový můj jednoznačný přístup. 

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A další dotaz paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý večer, já doufám, že se slyšíme. Budu mít několik otázek na pana vicepremiéra Havlíčka. Tak já položím první. Mě by zajímalo, kdy vyvstala povinnost nebo nutnost, aby zmocněnec pro jádro, pan Míl, měl bezpečnostní prověrku? Děkuji, to je můj první dotaz.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den. Není to  žádná povinnost, ale postupem času se to jevilo jako poměrně zásadní bariéra. Ta jednání, která probíhají v posledních dnech a týdnech, jsou skutečně v určitém režimu, a pokud tam on neměl bezpečnostní prověrku, tak to prostě byl problém, a víceméně pak valnou část té práce musel stejně přebírat tým Ministerstva průmyslu a obchodu. To je fakt, to není teď výtka.

To, že někdo nemá tu bezpečnostní prověrku, je realita. A já jsem zkonstatoval to, že mise pana Míla a jeho týmu byla dobrá v určité době. Nicméně nyní se posouváme do další etapy a v té etapě prostě toto začínalo být jednoznačným handicapem. A to se projevilo i v těch posledních dnech, kdy bylo zcela zjevné, že nemá určité informace, a poté to mohlo i působit někdy prostě dost zmateně, to řekněme dvojkolejné informování týmu ministerstva průmyslu a týmu vládního zmocněnce.

Pokud já vidím jakožto jejich nadřízený to, že ta komunikace těch dvou týmu není v pořádku, tak to prostě musím řešit. A já to řeším tím způsobem, jako to řeší všude ve světě. To znamená, že se ten tým začne integrovat do toho úředního týmu a bude to pouze jeden tým.

Barbora Janáková, Deník N: A takže pan Míl si nemohl dodělat tu prověrku? Nebo ta prověrka není hlavní důvod, proč pan Míl končí?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Je to dost zásadní bariéra. Prověrka je otázkou minimálně několika měsíců, možná dokonce jednoho roku. To je dost zásadní věc. Jestli by ji získal, nebo ne, to mi nepřísluší posuzovat. Možnost na to, aby ji získal, v každém případě měl v těch posledních měsících, ne-li letech.

Ale na druhou stranu já mu to nevyčítám, to je fakt. Je to do značné míry trošku nepohodlná věc, náročná věc, uvědomuji si to. Ale prostě tím, že ta prověrka není, tak v tuto chvíli skutečně bariéra byla. Ale není to jediný důvod. Je to jeden z důvodů a těch důvodů se nakupilo více, a pochopitelně jestliže ta komunikace nefunguje, mimo jiné i díky tomuhle, tak hledáme řešení.

Barbora Janáková, Deník N: A už tedy poslední otázka: Už máte jasno, který náměstek povede ten odbor na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kdo to bude mít na starosti, případně jestli na to vypíšete výběrové řízení? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: V tuto chvíli je to tak, že to vlastně bude pod odborem pana ředitele Ehlera, který popravdě řečeno v posledních měsících už suploval do značné míry i práci vládního zmocněnce, z mého pohledu velmi dobře. Už jednal i několikrát na úrovni Evropské komise, de facto veškerou agendu připravoval v těch posledních dobách on.

Je třeba si ještě uvědomit, že k tomu, aby se to všechno zdárně dotáhlo, je nezbytně nutná dobrá komunikace s ČEZ, protože to je klíčový investor. I zde jsme v poslední době viděli, že to prostě není už úplně optimální a že ta dvojkolejnost MPO a týmu vládního zmocněnce nedělala tomu výsledku dobrou… Nebylo to prostě dobře.

A pan ředitel Ehler teď tedy povede celý ten tým a postupně vytvoříme na Ministerstvu průmyslu a obchodu odbornou sekci s náměstkem pro výstavbu jádra, jako je to všude ve světě. Dokonce v Maďarsku na to mají samostatné ministerstvo. Ale to nechceme jít touto cestou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz pan Bartoníček z Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den, zeptám se taky pana místopředsedy vlády, protože přece jenom Dukovany jsou klíčové téma. Pane ministře, nerozumím jedné věci. Vnímám váš postoj, četl jsem všechny věci, sledoval vás ve sněmovně. Vnímám opozici, která blokuje tedy nízkouhlíkový – že jo – zákon, ale nerozumím tomu, pokud tajné služby řekly, že nechtějí Rusko ani Čínu, nebo řekněme rizikové země, jestli to tak je, ptám se, proč potom pokračovat s Rosatomem? Nerozumím tomu, proč není lepší to zastavit. Slyšel jsem vaše argumenty, proč chcete mít víc zájemců a tak dál. A druhý dotaz – nebylo by lepší bloknout ruskou firmu? Protože v té chvíli by došlo k politické dohodě a vlastně vše kolem Dukovan by mohlo postupovat bez toho, aniž by opozice cokoli blokovala. Děkuji moc.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Zaprvé je třeba říct, že co parlamentní strana, to trochu jiný názor. Máme devět parlamentních stran a je to tak, že někdo chce vysloveně tři, někdo by byl tři plus jedna, tři plus dva, někdo pět. To znamená, de facto nechci říct, co strana, to jiný názor, ale jsou dost rozličné názory, dokonce i uvnitř jedné té strany, která dnes říká, že jednoznačně tři plus nula, tak ještě před několika měsíci – jedná se o KDU-ČSL, která dneska bouchá do stolu a říká prostřednictvím pana Bartoška: V žádném případě ne nikdo jiný, tak její zástupce ve stálém výboru pro jádro, člověk, kterého si velmi vážím a který je velmi pragmatický, pan Bělobrádek, tvrdil něco jiného.

Ale to je věc jiná. Já tím jenom deklaruju, pane Bartoníčku, že ta shoda není tak jednoduchá a v podstatě byla nemožná. Co se týká, proč Čína ano a Rusko ne – nebo opačně tedy…

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pardon, pane ministře, to je mi jasné, proč ne Rusko, ne Čína, to jste mnohokrát vysvětloval. Jenom stručný dotaz – proč, když bezpečnostní služby říkají: Ne Rusko a Čína, proč není lepší říct, tak Rusko nepustíme do toho tendru? Jasně, Hrad a tak dále, rozumím. Rozumíte mi, proč dál jednat s ruskou firmou, když bezpečnostní služby říkají: Rusko ne? Jednoduchý dotaz, děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já už jsem to chtěl odpovědět, protože ono to s tou Čínou spojené je. Je to jednoduché. My musíme vědět, zaprvé, jestli to Rusko do toho chce jít, nebo nechce do toho jít. Pokud do toho Rusko nebude chtít jít, pak není třeba nikomu nic vypovídat. Pokud by do toho šlo, tak chceme vědět, za jaké konstelace – v jakém konsorciu, s jakým subdodavatelem, v jakém režimu.

Rusko je dnes klíčový energetický partner České republiky. Nemluvím o tom, že tady postavil v minulosti prostě šest bloků, ale současně dodává jaderné palivo. Naše firmy s ním mají poměrně dlouhodobé a kvalitní vztahy. Tripartita nám řekla jednohlasně – všech pět partnerů do výběrového řízení.

Já vím, že můžete říct, že tripartita není ta, která rozhoduje, ale my musíme sociální partnery respektovat. A byli to všichni zaměstnavatelé a byly to všechny odbory. Dlouho jsem neviděl takovou shodu tripartity. Na této tiskové konferenci nebo v této místnosti řekli, že chtějí všech pět.

To znamená, my abychom někomu poslali mail ve smyslu – nevyzveme vás, tak nejdřív chceme vědět, za jaké konstelace by tam vůbec šel. To znamená, ano, je to šest měsíců času, každý to připraví a pak má každý možnost – logicky nová vláda – na základě relevantních informací se rozhodnout. Já myslím, že není nic férovějšího, než je tohle.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, už jenom velmi stručně. Jsem si vědom, že jste pod obrovským tlakem, a těch, kteří chtějí ruskou firmu nebo konsorcium, je spousta. Ale přece jenom – není nejdůležitější stanovisko bezpečnostních složek? Jenom prosím stručně a už mlčím, děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Pane Bartoníčku, já jsem ministrem průmyslu a energetiky. A já chci, aby byly splněny tři věci. Zaprvé, abychom tady měli energetickou soběstačnost, čili dostatek elektrické energie se stabilní přenosovou soustavou, za b aby ta elektřina byla za dobrých cen, za c aby to bylo v režimu bezpečnosti, a to jak bezpečnosti technologické, tak bezpečnosti geopolitické.

To jsou pro mě tři atributy, které chceme férově zvážit. Ale nechceme, aby zásadním způsobem dnes převýšil jeden nad tím dalším, protože bychom tady taky mohli jednoznačně rozhodnout ve prospěch jednoho atributu, ale nepostavíme nikdy nic, protože ta elektrárna bude tak drahá, že ta výkupní cena bude taková, že všichni ti, kteří se na nás dnes dívají, tak se nedoplatí za cenu elektrické energie.

Toto je postoj ministerstva průmyslu a myslím, že na něm není nic nelogického. A Ministerstvo vnitra – a logicky složky – mohou tohle krásně balancovat a říct, co se jim na tom nelíbí.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Děkuji moc.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a z dnešní tiskové konference už je to vše. Hezký večer.