Záznamy z jednání

28. 11. 200113:01

Záznam 31. schůze Bezpečnostní rady státu, 22. 11. 2001

(přijata usnesení č. 233 - 242)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

V úvodu předseda vlády a předseda Rady přivítal předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a prvního místopředsedu Senátu Parlamentu České republiky, kteří se zúčastnili projednávání prvního bodu programu schůze.

Předseda vlády a předseda Rady seznámil přítomné s programem schůze. Ministr obrany stáhnul z programu schůze materiál „Návrh sil a prostředků Armády České republiky, které budou zapojeny do pohotovostních ujednání Organizace Spojených národů a podmínek za jakých budou využity jednotky předurčené a vyčleněné pro Organizaci Severoatlantické smlouvy a Evropskou unii v mírových operacích Organizace Spojených národů  a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě do roku 2004 a po tomto období", dále materiál „Výstavba komunikačního prostředí na bázi mobilních kryptotelefonů“ a ministr dopravy a spojů stáhnul z programu materiál "Návrh systému zajištění silniční dopravy za stavu ohrožení státu a válečného stavu". Do bodu Různé programu schůze byl na žádost místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu zařazen materiál „Informace o připravované změně vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky EXPLOSIA, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti Aliachem“.

Takto upravený program byl všemi přítomnými schválen.

1. Informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice

Rada vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem vnitra a ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í   č. 233.

Výpis ze záznamu z projednání tohoto bodu neutajovaného charakteru.

            Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ve svém vystoupení zdůraznil, že v Afghánistánu úspěšně pokračuje vojenská operace, většinu území již ovládá Severní Aliance. V návaznosti na tuto situaci se NATO začalo zabývat humanitární situací v Afghánistánu a možností jak do této oblasti přispět. Vojenské orgány dostaly za úkol připravit varianty možného zapojení. Aliance přitom vychází z toho, že úspěch tohoto úsilí bude záviset na ochotě humanitárních organizací koordinovat své aktivity a spolupracovat s NATO. Konstatoval, že rozhodnutí zatím nepadlo. Akci NATO brzdí skutečnost, že humanitární agentury OSN podporu Aliance nevyžadují. Dále informoval, že v rámci Aliance dochází k velmi dynamickému rozvoji vztahů NATO – Rusko, které evidentně směřuje k prohloubení a rozšíření spolupráce.

            Ministr vnitra se ve svém vystoupení zaměřil na opatření realizovaná  orgány krizového řízení v České republice. Konstatoval, že neexistují informace, že by mělo dojít k nějakému zhoršení bezpečnostní situace, naopak je zaznamenáváno pozvolné zlepšování, a to jak z hlediska atmosféry v České republice, tak i z hlediska dalších signálů, včetně anonymních telefonátů. Na druhé straně po útlumu trestné činnosti po 11. září 2001 dochází nyní k jejímu zvýšení, a to zejména cizojazyčnými skupinami. Ministerstvo vnitra připravuje preventivní masivní policejní akci na území celé České republiky (dopravní, operativní, hlídkové činnosti). Dále uvedl, že Ústřední krizový štáb se od 11. září 2001 do současné doby sešel 18x a probíhala řada dalších jednání k různým oblastem, které souvisí s bezpečnostní situací v České republice. Konstatoval, že pravidelně zasedala zpravodajská skupina. Uvedl, že v rámci ÚKŠ bylo zřízeno několik odborných skupin. Jedna z nich se zabývá kontrolou finančních toků, kde je snaha reagovat na mezinárodní požadavek zmrazení  bankovních kont osob a organizací, které mohou být napojeny na teroristické skupiny. Další pracovní skupina funguje pro biologickou ochranu. Výstupem této skupiny je materiál „Návrh opatření k řešení situace při aerosolovém nebo jiném hromadném využití biologických agens“. Součástí tohoto materiálu jsou typové plány pro zvládání těchto situací v nejrůznějším prostředí. Materiál byl schválen ÚKŠ a byl rozeslán všem ústředním správním úřadům. Další skupina se zabývá zahraničním obchodem s vojenským materiálem. Konstatoval, že skupina, která se zabývala požadavkem USA na bezpečnostní prověrky posádek letadel, které létají do USA, již skončila svoji činnost. Jejím závěrem bylo, že naše právní normy (zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností v platném znění) neumožňují nařídit bezpečnostní prověrku, ale posádky o ni mohou požádat sami. To se po jednáních podařilo s posádkami letadel dohodnout. Obecně lze konstatovat, že je potřebné připravit novelu zákona č. 148/1998 Sb.  tak, aby v případech, kdy to je v bezpečnostním zájmu státu mohly být prověrky určitých profesí provedeny. K tomu ministr vnitra dále uvedl, že v rámci již projednávané novely tohoto zákona předloží ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky příslušný návrh. Dále uvedl, že je zorganizováno školení pracovníků zajišťující bezpečnost všech důležitých objektů. V závěru zdůraznil, že ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí připravuje materiál „Národní plán boje proti terorismu“.

            Ministr obrany ve svém vystoupení uvedl, že resort obrany bude i nadále ve smyslu platného nařízení vlády posilovat Policii České republiky (do 1500 osob)  s tím, že s výjimkou vnitřní Prahy budou do těchto smíšených hlídek nasazeni i vojáci základní služby (vždy jeden voják z povolání s vojákem základní služby). Konstatoval, že problémem nadále zůstává Rádio Svobodná Evropa (RFE). Ze strany resortu jsou pro přemístění vytipovány určité objekty. Bude to však dlouhodobý proces. Konstatoval, že nadále zůstávají v platnosti přijatá bezpečnostní opatření. Dále se zabýval i problematikou ztrát muničního materiálu. Zdůraznil, že provádí prověrku střežení muničních skladů, protože v průběhu letošního roku ztráty v muničních skladech vždy způsobili strážní-vojáci základní služby. Poslední ztráta      2 ks RPG-75 ze skladu byla školní munice, ale sdělovací prostředky to značně zveličily. V závěru uvedl, že se resort obrany nadále připravuje na vyslání jednotek.

            Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu uvedl, že v jeho resortu (včetně 53 podniků) jsou pravidelně vyhodnocována přijatá bezpečnostní opatření, včetně jaderných elektráren.

            Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uvedl, že v návaznosti na vývoj situace doporučuje, aby se snížila atmosféra krizovosti ve společnosti. Doporučuje zvážit i určité snížení intenzity vnitřních bezpečnostních opatření. Upozornil, abychom vzali na vědomí informaci, že americký prezident vyhlásil „mimořádný stav“, který mu umožňuje nařídit soudit osoby podezřelé z mezinárodního terorismu zadržené v USA i v zahraničí před vojenskými tribunály. Doporučil, aby se vztahy NATO-Rusko řešily rozvážně.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že velvyslanec USA nás požádal, abychom jednali se zástupci Severní Aliance o vytvoření vlády co nejširšího zastoupení národnostních menšin. Zdůraznil, že České republika bude podporovat úsilí OSN.

2. Informace o plnění opatření uložených usnesením Bezpečnostní rady státu č. 95/2000 ke schválené „Koncepci sanace ohnisek hromadných úhynů zvířat“

Rada projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

u s n e s e n í    č. 234.

V předloženém materiálu je uvedeno, že jeho cílem je informovat o plnění usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 20. června 2000 č. 95, tj. o vytipování zahrabovišť, zabezpečení použití řízených skládek pro odstranění kadaverů, určení jiných způsobů utrácení drůbeže a o provedení novelizace Pohotovostního plánu. Konstatuje se, že úkoly byly splněny nebo se zabezpečuje jejich plnění. Problémem je pouze zabezpečení použití řízených skládek pro odstraňování kadaverů, kde zadání úkolu není v souladu se zákonem o odpadech. V současnosti je úkol plně zabezpečen při mimořádných situacích, na alternativě řešení neškodného odstranění kadaverů se bude nadále pracovat.

3. Ukončení provozu letounů řady Suchoj, SU-25 a S-22 v Armádě České republiky

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í    č. 235/V.

Vzhledem k tomu, že materiál je utajovaného charakteru je záznam z projednání tohoto bodu utajovaného charakteru.

4. Zásady plánování, financování a řízení výstavby a údržby obranné infrastruktury České republiky

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í    č. 236.

V předloženém materiálu se uvádí, že jeho cílem je definovat obrannou infrastrukturu České republiky, vymezit systémové prostředí pro plánování a financování výstavby a údržby obranné infrastruktury České republiky v souladu s kompetencemi správních úřadů a stanovit obecné zásady pro plánování obranné infrastruktury České republiky v systému obranného plánování České republiky. Dále se konstatuje, že návrh vychází ze zásad, procesů a dokumentů obranného plánování NATO. Za koordinaci plánování obranné infrastruktury v podmínkách České republiky odpovídá Ministerstvo obrany. Zásady plánování, financování a řízení výstavby a údržby obranné infrastruktury České republiky tvoří základ pro přípravu Záměru rozvoje obranné infrastruktury České republiky a Plánu rozvoje obranné infrastruktury České republiky do roku 2004, které budou zpracovány a předloženy Radě k projednání do konce roku 2002.

5. Výstavba komunikačního prostředí na bázi mobilních kryptotelefonů

Materiál byl na žádost ministra obrany stažen z programu jednání.

6. Zásady vyžadování, přijímání a předávání zahraniční pomoci České republice a statut zahraničních specialistů na území České republiky při řešení mimořádných humanitárních situací

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í   č. 237.

V předloženém materiálu je uvedeno, že jeho cílem je shrnutí zásad, které je potřebné uplatnit správními úřady a složkami integrovaného záchranného systému při vyžadování, přijímání a předávání zahraniční pomoci. Velmi stručně jsou popsány existující předpisy pro tuto oblast (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a nařízení vlády       č. 463/2000 Sb., k provedení tohoto zákona). Dokument se dále odvolává na smlouvy mezi Českou republikou a sousedními státy a Maďarskem, které jsou uvedeny v přílohové části materiálu.

7. Návrh sil a prostředků Armády České republiky, které budou zapojeny do pohotovostních ujednání Organizace Spojených národů a podmínek za jakých budou využity jednotky předurčené a vyčleněné pro Organizaci Severoatlantické smlouvy a Evropskou unii v mírových operacích  Organizace Spojených národů  a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě do roku 2004 a po tomto období

Materiál byl na žádost ministra obrany stažen z programu jednání.

8. Návrh systému zajištění silniční dopravy za stavu ohrožení státu a válečného stavu

Materiál byl na žádost ministra dopravy a spojů stažen z programu jednání.

9. Upřesnění plánu organizace cvičení orgánů krizového řízení na léta 2002-2003

            Rada projednala materiál předložený ministrem obrany  a přijala

u s n e s e n í   č. 238.

V předloženém materiálu je uvedeno, že jeho cílem je upřesnit tématické zaměření cvičení orgánů krizového řízení České republiky na léta 2002 a 2003. Konstatuje se, že v letech 2002 – 2003 se uskuteční celkem 5 cvičení (z toho 3 mezinárodní). Ministr obrany zdůraznil, že v některých částech je potřebné materiál aktualizovat (zrušení okresů) a dále, že navazuje na již Radou schválený dokument. Zdůraznil, že je nutno jej schválit a ne pouze vzít na vědomí, jak bylo původně navrhováno v materiálu.

10. Výchozí údaje o cvičení CMX 2002

Rada projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

u s n e s e n í    č. 239.

V úvodním vystoupení ministr obrany uvedl, že cílem materiálu je informovat členy Rady o připravovaném cvičení orgánů krizového řízení NATO a členských zemí NATO, včetně zapojení orgánů krizového řízení České republiky. Konstatoval, že cvičení, které se uskuteční ve dnech 31. ledna až 6. února 2002, bude v České republice osobně řídit. V závěru uvedl, že předpokládané finanční výdaje budou hrazeny z rozpočtů zúčastněných resortů.

V diskusi požádal ministr financí, aby i jeho resort byl zahrnut do cvičících orgánů státní správy.

11. Návrh na změnu usnesení vlády z 30. května 2001 č. 532, k návrhu na zavedení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos  v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala

u s n e s e n í    č. 240.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí uvedl, že cílem materiálu je návrh na změnu termínu udělování Ceny Jaroslava Jandy, a to z října (k výročí úmrtí Jaroslava Jandy) na březen, tj. k výročí vstupu České republiky do NATO. Návrh na změnu termínu udělování Ceny Jaroslava Jandy (dále jen Cena) je potřebné zapracovat do Statutu Ceny, tzn. provést změnu usnesení vlády ze dne 30. května 2001 č. 532, kterým byl Statut Ceny schválen. Dále konstatoval, že první udělení Ceny se doporučuje provést již v březnu 2002, takže se současně navrhuje tento proces pro rok 2002 zkrátit. Pro udělení Ceny za rok 2002 se současně Radě doporučuje schválit složení komise pro udělení Ceny. Jejím předsedou je navrhován místopředseda Rady. V závěru uvedl, že materiál prošel připomínkovým řízením a je předkládán bez rozporu. Po projednání materiálu v Bezpečnostní radě státu bude předložen následně ke schválení na schůzi vlády České republiky.

V diskusi bylo doporučeno, aby komise byla rozšířena o jednoho příslušníka Ministerstva obrany a jednoho příslušníka Ministerstva vnitra. Jména budou dodatečně sdělena sekretariátu Rady.

12. Návrh na změnu Statutu Ústředního krizového  štábu

Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

u s n e s e n í    č. 241.

V materiálu je uvedeno, že jeho cílem je rozšíření členů Ústředního krizového štábu o zástupce Kanceláře prezidenta republiky. Po projednání materiálu v Radě bude předložen následně ke schválení na schůzi vlády České republiky.

13. Různé

a) Informace o návrhu změny vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky Explosia, součásti odštěpného závodu Synthesia akciové společnosti Aliachem

Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a přijala

u s n e s e n í    č. 242.

V úvodním vystoupení místopředseda vlády a ministr průmyslu uvedl, že informaci předkládá na základě situace vzniklé rušením výroby výbušin a střelivin společností Aliachem, a.s. Uvedl, že předložený materiál informuje o současném stavu a zároveň navrhuje určité řešení. Konstatoval, že se jedná o jediný výrobně výzkumný komplex těchto produktů v České republice a s ohledem na potřeby Armády České republiky a bezpečnostní rizika doporučuje tuto výrobu zachovat prostřednictvím vhodného subjektu ovládaného státem. Doporučil realizovat změnu vlastnické struktury výrobně obchodní jednotky Explosia jejím převzetím státem do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím akciové společnosti, ve které má stát 100 % majetkovou účast. Dále uvedl, že dvěmi odbornými společnostmi byl proveden audit Explosie. Za konečný cíl považuje nalezení vhodného strategického partnera. Zdůraznil, že toto řešení je závislé na tom, zda budeme v budoucnosti potřebovat výrobu výbušin a střelivin, zda při případném odprodeji nedojde k těžko odhadnutelným dopadům. V závěru uvedl, že je potřebné o postupu rozhodnout před vlastní privatizací Aliachemu (strategický partner Unipetrolu bude vybrán do konce letošního roku) a ze strategických partnerů nemá nikdo zájem o tuto výrobu.

Ministr financí jako spolupředkladatel uvedl, že je to závažné rozhodnutí. Dále uvedl, že pokud se rozhodne pro tuto navrhovanou operaci je nezbytně nutné, aby existoval jasně deklarovaný (písemný) zájem ministrů obrany a vnitra, že je to strategický podnik, kterého se nemůžeme zbavit, protože ho potřebujeme z hlediska zajištění bezpečnosti, a to i ve vztahu k "know-how", které tento subjekt vlastní.

V diskusi ministr vnitra uvedl, že podporuje návrh místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu. Ministerstvo vnitra se jednoznačně staví za to, aby stát měl vliv na proces prodeje tohoto subjektu. V závěru zdůraznil, že stát by si měl nějakým způsobem zabezpečit vliv v této společnosti.

Ministr obrany uvedl, že se v počátku uvažovalo s řešením, že tento subjekt přejde do působnosti Ministerstva obrany, ale pouze dočasně s tím, že bude jasně tato doba vymezena. Konstatoval, že převedení tohoto subjektu pod Ministerstvo obrany by bylo velice nestandardní. Uvedl, že to není ani alianční standard, ani jedna armáda NATO nevlastní (nemá ve své struktuře) takovéto státní výrobní kapacity. Naše státní podniky jsou výjimkou. Konstatoval, že žádný domácí podnik se neuživí výhradně na vlastní armádě, protože je příliš malá, v lepším případě můžeme poskytovat pro tento průmysl schopnost zavedení výrobku do armády, protože jsme si vědomi, že to co není zavedeno v naší armádě, to ve světě nemá naději na úspěch v obchodní oblasti. Můžeme odebírat určité počty referenčních vzorků, ale že by dlouhodobě existovala jakákoliv zbrojovka z dodávek malé české armádě je prostě vyloučené. Zdůraznil, že v současné době resort není schopen do dvou, tří let dát podniku práci, na kterou je zaveden. Některé podniky podporujeme na 100 %, nebo jsou závislé na armádě (např. Aero) a ostatní na to logicky doplácí. V závěru uvedl, že nemá problém tento materiál podpořit v případě, že je zájmem podpoření průmyslové schopnosti státu a je tam ekonomicky dobrý podnikatelský záměr.

Předseda vlády a Rady doporučil, aby materiál před předložením do vlády byl doplněn o přesnější ekonomické údaje a o případné strategické partnery.