Tiskové zprávy

18. 5. 202018:35

Výsledky jednání vlády 18. května 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 177/20
Předkládá: ministr obrany

3. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 827)
čj. 480/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Vláda schválila nesouhlasné stanovisko 

8. Program COVID III
čj. 505/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

9. Návrh na vytvoření státních hmotných rezerv pro zajištění osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků za krizových stavů
čj. 497/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

10. Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ
čj. 498/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

11. Informace Ministerstva zdravotnictví o projektu Chytrá karanténa 1.0
čj. 500/20
Předkládá: ministr zdravotnictví 

12. Program Czech Rise Up 2.0
čj. 493/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

13. Zajištění financování Programu „Ošetřovné“ pro OSVČ
čj. 502/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

14. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
čj. 492/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy 

15. Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
čj. 494/20
Předkládá: ministr zdravotnictví 

16. Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců, režim ve věznicích, omezení některých druhů sociálních služeb, úprava podmínek pro vstup do ČR)
Předkládá: ministr zdravotnictví 

17.  Vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví účinných od 25. května (omezení konání hromadných akcí, podmínky provozu stravovacích a ubytovacích služeb, omezení provozu zařízení lůžkové péče a sociálních služeb, omezení provozu lázeňské péče, stanovení pravidel pro přijímání pacientů do sociálních zařízení, o používání ochranných prostředků dýchacích, omezení provozu škol a školských zařízení), zrušení omezení provádět zdravotní úkony v zařízeních akutní lůžkové péče, konání fotbalového zápasu 23. května a o používání ochranných prostředků dýchacích cest od 19.-25. května
Předkládá: ministr zdravotnictví 

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 395/20
Předkládá: ministr obrany

4. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Jana Lišáka na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti
čj. 470/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

5. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování PhDr. Jindřicha Fryče na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 459/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

6. Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
čj. 472/20
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zahraničních věcí

7. Stanovisko ke Změnám z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijatým na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018
čj. 482/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019
čj. 465/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019
čj. 457/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí 

3. Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok 2019
čj. 479/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2019 a predikce na další období
čj. 481/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Informace pro vládu České republiky o záměru „Poskytování poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací“ realizovaném Státním fondem dopravní infrastruktury
čj. 458/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Úřadu průmyslového vlastnictví
čj. 464/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

7. Informace k veřejné zakázce s názvem: Rejstřík církví a náboženských společností
čj. 478/20
Předkládá: ministr kultury

8. Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: „Pořízení nemovitostí pro vybudování Muzea železnice a elektrotechniky
čj. 477/20
Předkládá: ministr kultury

9. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86
čj. 501/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy