Aktuality

26. 3. 202016:01

Mimořádné jednání Pracovní skupiny k porodnictví o zrušení zákazu přítomnosti otce u porodu

Pracovní skupina k porodnictví včera ukončila mimořádné jednání a hlasování per rollam o Podnětu k mimořádné situaci v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19. V návaznosti na toto jednání se zmocněnkyně vlády pro lidská práva obrátila na ministra zdravotnictví se žádostí o revizi plošného zákazu přítomnosti otců u porodu.

Hlasování per rollam o Podnětu Pracovní skupiny k porodnictví k mimořádné situaci v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 (dále jen „Podnět“), který je přílohou tohoto článku, probíhalo ve dnech 21.-24. března 2020. Podnět reagoval na mimořádné opatření č. j.: MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN ze dne 18. března 2020, jímž se zakazuje přítomnost otce dítěte u porodu.

Při hlasování většina členstva vyjádřila pro podporu Podnětu (18 z 25), a tedy doporučila přehodnotit aktualizaci výše uvedeného mimořádného opatření. Pět členů a členek se od Podnětu distancovalo, dva se hlasování zdrželi. Jelikož nebylo dosaženo konsenzu, podnět nebyl formálně schválen, a tudíž nebude dále předložen Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva – mj. v reakci na tento Podnět a jeho odůvodnění – se nicméně již v pondělí 23. března 2020 obrátila přímo na ministra zdravotnictví se žádostí o revizi tohoto opatření, resp. s žádostí o to, aby zákaz přítomnosti otců u porodu podrobil tzv. testu proporcionality a ověřil, zda tímto opatřením nedochází k nepřiměřenému zásahu do základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod. Ministerstvo zdravotnictví by podle ní mělo tedy posoudit, zda je plošný zákaz přítomnosti otců u porodu skutečně nezbytným a přiměřeným opatřením. Pokud se ukáže, že nikoliv, jedná se podle zmocněnkyně o zásah do základních lidských práv a svobod v nepřiměřené míře a opatření by mělo být vhodným způsobem upraveno.