Jednání Rady

1. 3. 202015:47

Zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 3. února 2020

Program jednání: 

1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na jednání 21. října 2019

2. Informace o výsledcích jednání Pracovní skupiny k 15 bodům opatření boje s chudobou

3. Problematika veřejně prospěšných prací

4. Revize rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol a začlenění dějin Romů do výuky dějepisu a občanské výchovy

5. Romské děti v náhradní rodinné a ústavní péči, rekodifikace práva dítěte

6. Dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkající se obědů zdarma do škol

7. Různé

· Monitorovací zprávy občanské společnosti o implementaci národní strategie romské integrace v České republice

· Zřízení Výboru pro vzdělávání Romů a zároveň zánik Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů

· Informace o činnosti pracovních skupin a výborů v roce 2019

· Informace o přípravě Strategie romské integrace 2021+

Více informací o zasedání naleznete v zápise.