Zprávy: plnění mezinárodních úmluv

6. 6. 200614:50

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání přijalo Valné shromáždění OSN dne 10. prosince 1984 v New Yorku. Československá socialistická republika úmluvu podepsala dne 8. září 1986, Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 143/1988 Sb. Česká republika při svém vzniku převzala závazky plynoucí z Úmluvy.

Obsahem Úmluvy jsou jednak ustanovení hmotněprávní, která specifikují závazek státu zabránit mučení a jinému nelidskému zacházení nebo trestání na jeho území, a jednak ustanovení organizační a procesní povahy.

Úmluva disponuje vlastním kontrolním mechanismem zakotveným v části druhé. Jedná se o Výbor OSN proti mučení (známý též pod zkratkou "CAT") jakožto orgánu příslušný pro posuzování dosažené úrovně plnění závazků z úmluvy. Úroveň implementace hodnotí Výbor proti mučení na základě informací získaných ze zpráv pravidelně předkládaných smluvními státy a z podkladů poskytnutých specializovanými orgány a mezinárodními a nevládními organizacemi. Po vyhodnocení uvedených materiálů a jejich projednání se zástupci státu vydá Výbor proti mučení závěrečná doporučení, která by smluvní státy ve snaze zlepšit úroveň dodržování závazků vyplývajících z Úmluvy měly naplňovat.

Kromě projednáváni zpráv smluvních států zakotvuje Úmluva i další kontrolní mechanismy, jimiž jsou provedení důvěrného šetření, posouzení oznámení státu a posouzení oznámení jednotlivců.

Česká republika doposud Výboru OSN proti mučení poskytla celkem šest periodických zpráv (poslední z nich v roce 2016). V roce 2022 bude připravena sedmá periodická zpráva.