Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

8. 7. 201912:57

Zasedání 19. června 2019

Dne 19. června 2019 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Kontrola plnění úkolů

Na minulém jednání Výboru bylo Ministerstvo zdravotnictví vyzváno, aby vyřešilo problémy související se zajištěním podávání léků i jiné zdravotnické dopomoci žákům (například s diabetem, epilepsií, astma) ve škole. Řešením je poskytování zdravotních služeb ve školách a školských zařízení prostřednictvím agentur domácí péče. Je proto třeba provést legislativní úpravu zákona č. 372/2011 Sb. MZ podalo zprávu o učiněných krocích.

Dále v rámci tohoto bodu Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o postupu prací na přípravě právní úpravy zajišťující koordinaci rehabilitace. Základním cílem rehabilitace musí být co nejvíce minimalizovat přímé důsledky trvalého nebo dlouhodobého zdravotního postižení. Je nezbytné, aby byl proces rehabilitace prováděn uceleně, což znamená především návaznost jednotlivých složek rehabilitace (léčebné, sociální, pedagogické a pracovní).

 

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018

Jednou ročně se předkládá vládě zpráva o realizaci úkolů obsažených v Národním plánu za uplynulý kalendářní rok. Ze 138 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2018, bylo splněno nebo průběžně plněno 115 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 5 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 17 opatření. U jednoho opatření je navrženo jeho zrušení. U termínovaných opatření, která nebyla splněna, byl navržen posun termínu jejich plnění. Výbor Zprávu schválil.

Mezi splněné úkoly patří například zpracování metodiky pro tvorbu informačních materiálů a textů veřejné správy přístupných ve snadno srozumitelné formě, vyhodnocení modelu posuzování speciálních vzdělávacích potřeb podle stupně podpůrných opatření, vypracování metodik týkajících se výuky žáků se sluchovým postižením a provedení úpravy vyhlášky o zdravotnické dokumentaci tak, aby povinně obsahovala informaci o kompenzačních pomůckách a formách komunikace využívaných člověkem se zdravotním postižením.

 

Stanovisko Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) k nastavení hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020

Větší část ministerstev nedodržuje termíny pro délku dotačního řízení, jak stanoví Příloha usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 608 ke státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015–2020. Ještě k dnešnímu dni nejsou ukončena některá dotační řízení. Rostoucí byrokracie vede k neustálému prodlužování řízení a mnohdy se blíží i devíti měsícům. Pro organizace se jedná o velmi stresující situace.

Výbor proto požádal všechny resorty, včetně Úřadu vlády ČR, aby upravily průběh dotačních řízení v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 608 tak, aby byly dodržovány stanovené termíny pro dotační řízení, a dále požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby byl i v následujících letech zachován a nadále vyhlašován dotační  program „Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb“, a to minimálně v objemu finančních prostředků vynaložených na tento dotační program v roce 2019.

 

Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2018

Členové a členky Výboru byli seznámeni s Výroční zprávou Výboru za rok 2018.

 

Vyhlášení Ceny Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografické soutěže Navzdory bariérám 

Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje oblast života lidí se zdravotním postižením. Soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 1994 a ve 25 uplynulých ročnících bylo hodnoceno cca 1600 prací. Pro rok 2019 Výbor vyhlásil 3 soutěžní kategorie Ceny: televizní, rozhlasová, tisková.

Pro rok 2019 Výbor opět vyhlásil fotografickou soutěž na téma Navzdory bariérám, jejímž účelem je stejně jako v případě Ceny přispět ke zvýšení povědomí o tématu integrace lidí se zdravotním postižením do většinové společnosti, a to jak mezi novinářskou tak širokou veřejností. Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské.

 

Schválení novely Jednacího řádu Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny

Výbor schválil novelu tohoto dokumentu, která umožňuje, aby v naléhavých případech mohl Řídící výbor hlasovat formou per rollam.

 

Stav realizace Strategie reformy psychiatrické péče

Výbor od roku 2013, kdy byla schválena Strategie reformy psychiatrické péče, pravidelně monitoruje, jak probíhá její implementace a jaké kroky byly v této oblasti učiněny. Zástupci Ministerstva zdravotnictví informovali o tom, jak pokračují práce na projektech Centra duševního zdraví, Nové služby, Deinstitucionalizace a o přípravě Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030.

 

Informace o novele Statutu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Hlavním cílem této novely byla zejména změna ve složení členů Výboru. Nově se počítá s širším zapojením zástupců hájících zájmy této skupiny osob ve Výboru. Výbor byl tedy rozšířen o 5 nových členů – představitelů občanské společnosti, odborné veřejnosti a akademické obce zabývajících se problematikou osob se zdravotním postižením, jejichž působení přispívá ke zvýšení obecného povědomí o tématu zdravotního postižení.

 

Informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2018

Podpořena byla realizace celkem 26 projektů měst a obcí s poskytnutými dotacemi v celkové výši 63.470.265 Kč. Jednalo se o bezbariérové úpravy komunikací pro pěší, městských úřadů, kulturních zařízení, denního stacionáře a hospice.