Národní strategie a akční plány

25. 6. 201911:12

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 byla schválena Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 18. června 2019.

Evaluace protidrogové politiky za období 2010–2018 probíhala na přelomu let 2018 a 2019. Předmětem evaluace byla Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 a její akční plány pro oblast nelegálních návykových látek, alkoholu, tabáku a hazardního hraní.

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010–2018 (dále jen Národní strategie 2010–2018) byla schválena usnesením vlády č. 340 dne 10. května 2010 a v průběhu platnosti byla dvakrát revidována. První revizí, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 1060 dne 15. prosince 2014, došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně k integraci politiky v oblasti omezení škod působených alkoholem. Druhou revizí bylo usnesením vlády České republiky č. 54 dne 25. ledna 2016 integrováno do strategie téma kontroly tabáku.

Národní strategie 2010–2018 obsahovala 4 následující strategické cíle (v revidovaném znění):

Evaluaci Národní strategie 2010–2018 realizoval sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Míra dosažení cílů Národní strategie 2010–2018 bylo hodnoceno na základě dostupných dat o stavu ve věcech nelegálních návykových látek, alkoholu, tabáku a hazardního hraní v ČR, resp. o vývoji stavu s ohledem na stanovené cíle.