Aktuálně

20. 5. 201922:55

Program na podporu strukturálních reforem Základní informace

O programu

Structural Reforms Support Programme (SRSP; česky: Program na podporu strukturálních reforem) je přímo řízeným programem, který byl zřízen Evropskou komisí v roce 2017
s cílem poskytovat technickou pomoc veřejné správě členských států při přípravě a implementaci reforem.

Program je určen výhradně institucím veřejné správy, typicky jde o ministerstva a další ústřední orgány státní správy. Projekty bývají často zaměřené na přenos zkušeností z jiných členských států EU. Typickým produktem projektu je analýza, která však musí sloužit jako podklad pro nějakou reformu (např. návrh úpravy legislativy, zlepšení fungování státní správy v konkrétní agendě).

Žadateli (instituci v ČR) nevzniká v rámci projektu žádný právní vztah a nedostává přímo žádné finanční prostředky. Dodavatele požadovaných výstupů (např. analýzy) vybírá Evropská komise, která s ním uzavírá smlouvu a sama také projekty finančně řídí. Žadatel je v roli, kterou by bylo možné zjednodušeně označit za „věcného garanta“ projektu.

Celkový rozpočet SRSP na 2017-2020 je 222,8 mil. EUR (tedy zhruba 5,7 mld. Kč). Z dosavadních 3 výzev SRSP má ČR dosud schválenou podporu ve výši dohromady zhruba 4,5 mil. EUR (zhruba 116 mil. Kč).

Podrobně je celý program ukotven v Nařízení (EU) 2017/825 o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017 – 2020

Zaměření projektů

Cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám v členských státech prostřednictvím podpory vnitrostátních orgánů. A to konkrétně při navrhování, formulaci a provádění reforem, při stanovování vhodných postupů nebo zohlednění best practices jiných členských států. Nařízení specifikuje oblasti veřejných politik, ve kterých je možné o podporu žádat. Těmi jsou zejména:

Podrobně je fungování Programu popsáno v prezentaci.

Vyhlášení čtvrté výzvy SRSP

Další (čtvrtá) výzva SRSP proběhne letos na podzim. Připravované návrhy projektů lze s předstihem konzultovat s koordinátorem pro ČR, kterým je Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR a s pracovníky příslušného útvaru Evropské komise.

Projektové žádosti jsou podávány prostřednictvím Úřadu vlády ČR s termínem do 30. září 2019.