24. 4. 20068:13

Plzeňský kraj

Na území Plzeňského kraje žije podle posledního sčítání lidu 2,7% občanů hlásících se k národnosti jiné než české a výbor pro národnostní menšiny není Zastupitelstvem Plzeňského kraje zřízen.

Menšinovou problematikou se v případě potřeby zabývá Komise pro národnostní menšiny Rady Plzeňského kraje.

Krajský úřad Plzeňského kraje zřídil na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví funkci koordinátora romských poradců, jenž se podílí na koordinaci romských poradců obcí a vymezil pracovníka, v jehož pracovní náplni je i agenda integrace cizinců a národnostních menšin. Koordinátor romských poradců dle potřeby metodicky vedl romské poradce na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a pomáhal řešit konkrétní kasuistiky. Koordinátor zabezpečuje současně agendu spojenou s dozorem nad poskytováním sociálních služeb dle zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, funkce koordinátora integrace menšin a cizinců je spojená s agendou prevence kriminality. Na většině obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je zřízena funkce romského poradce, jehož náplní práce je monitoring a analýza životní situace romské minority v dané lokalitě. Ve většině případů se však jedná o kumulovanou funkci, kdy poradce řeší i další agendy.

Plzeňský kraj v roce 2005 jako i v minulých letech vyhlásil samostatný dotační systém nazvaný Program podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách.

www stránka Kraje (web Komise)