Národnostní menšiny

21. 10. 202216:18

Srbská národnostní menšina

Srbská národnostní menšina

Podle výsledků sčítaní lidu, domů a bytů v roce 2021 se k srbské národnosti přihlásilo 4 101 obyvatel České republiky

Příslušníci srbské menšiny žijí rozptýleně po celém území ČR, nejvíce ve velkých městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Most a další. Srbové žijící v ČR pocházejí nejen ze státu, který je dnes uznáván OSN, tedy Srbska, nýbrž ze všech historických území, na kterých před balkánským konfliktem žili Srbové a která dnes náleží jiným státům, jako je Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, nebo Černá Hora.

Aktivity / Organizace menšiny

Spolek Luka Praha

Z webu:

Lidé se sdružují již od pravěku.
Aby se ubránili zvěři, lépe a rychleji sbírali úrodu z pole, aby sousedům v ohrožení domov postavili anebo si spolu zazpívali.
My jsme se dnes dali dohromady do spolku Luka Praha (přístav Praha) s cílem prohlubování přátelství českého a národu Slovanského jihu.
Pomáháme, kde je zapotřebí.
I bol emigrantský se lépe snáší ve skupině přátel; a také léčí.
Naší kulturní angažovaností si přejeme učinit svět a život snesitelnějším a lepším.
My jsme ti svatebčané, kteří šedou barví na stříbrnou a zlatou!!!

Pořádájí výstavy, vydávají knihy, organizují humanitární pomoc potřebným v mateřské zemi.

Srbský kulturní spolek Radost

V lednu roku 2015 vznikl Srbský kulturní spolek Radost, od listopadu 2015 zapsaný u Městského soudu v Praze. Spolek vznikl zpodnětu zahájit ve městě Praze činnost, jejímž cílem je seznamování zájemců stradičními hodnotami srbského národa a s celkovou kulturou balkánského regionu. Vznik spolku a jeho činnost jsou výsledkem nadšení tvůrčích a vytrvalých lidí, kteří chtějí všem zainteresovaným představit a nabídnout kvalitní a systematicky připravovaný program, jenž zahrnuje seznámení stradičními lidovými tanci, hudbou, jazykem, kulturou a jinými hodnotami lidové tvorby. Pro naplnění cílů se schází kpravidelným tanečním zkouškám vDomě národnostních menšin v Praze, které se konají 2x týdně (dospělí) a 1x týdně (děti). Způsob a obsah práce folklorních sekcí spočívá v záměru seznámit členy souboru se základními prvky lidových tanců, typických pro balkánský region, a pomoci jim si je osvojit.

Folklor jako jeden ze základních rysů / principů každého národa představuje nejlepší způsob blízkého seznámení se s kulturou a především tradicemi a na základě uskutečněného dojmu následně v jednotlivci probouzí přání či touhu blíže se s danou tématikou seznámit. Dětská folklorní sekce je založena na stejném principu, přičemž vedle osvojení folklorních prvků mají děti při své aktivní účasti na zkouškách také příležitost posílit svoji fyzickou kondici, koordinaci, motoriku a cit pro rytmus.

Vedle pravidelných zkoušek folklorních oddělení probíhá v DNM také výuka srbského jazyka a reálií pro děti předškolního a školního věku. Seznamování dětí (původem jak ze srbského jazykového prostředí tak i odjinud) se srbským jazykem, literaturou, hudbou, výtvarným uměním, historií a ostatními reáliemi spočívá především na principech tvůrčí dílny, ve které si děti vzájemnou hrou a komunikací v srbštině osvojují znalosti a vědomosti a současně také poznávají hodnoty kvalitního a kulturního dialogu, jenž rozvíjí smysl pro toleranci a vzájemné porozumění.Členy spolku jsou momentálně příslušníci srbské, makedonské, maďarské, ruské a české národnosti.

Srbské sdružení sv. Sáva a Česko-jugoslávská kulturní aliance, se kterou velmi úzce spolupracuje, rozvíjejí kulturní tradice a oživují folklór srbské etnické menšiny v České republice. K dosaženi svého programu se zaměřují na tyto činnosti: - osvětově rozvíjet kulturní činnost, pečovat o jazyk a lidové tradice srbského etnika, - pořádat odborné semináře a vzdělávací akce v oblasti vzdělání, kultury a umění, - pořádat výtvarné, literární, hudební, divadelní a filmové akce, výstavy, koncerty, - pořádat prezentace obchodních firem a spolupracovat s institucemi hmotné a duchovni kultury, - napomáhat při realizaci překladů a vydávat překlady významných srbských a českých spisovatelů. Počet členů sdružení je 137. Od července 2005 vydává dvouměsíčník Srbské slovo. Spolupráce s Radou a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Srbská menšina je v Radě vlády pro národnostní menšiny zastoupena od 1. prosince 2004. Předtím byl její zástupce pravidelně zván na zasedání Rady jako host. Zástupce srbské národnostní menšiny je v komisích MK a MŠMT a v Komisi Rady hlavního města Prahy pro oblast národnostních menšin.