Národnostní menšiny

21. 10. 202215:32

Rusínská národnostní menšina

Rusínská národnostní menšina

Podle výsledků sčítaní lidu, domů a bytů vroce 1 904 se krusínské národnosti přihlásilo 5129 obyvatel České republiky.

V ČR jsou Rusíni zastoupeni v řadě regionů; nejvíce jich je v Praze, v severních Čechách a na severní Moravě, lze je vysledovat i na střední a jižní Moravě.

Aktivity

Jde zejména o obnovu a rozvoj rusínské identity, podporu rusínských aktivit doma i v zahraničí, poznávání a studium dějin a aktuálních problémů Rusínů zvláště na někdejší Podkarpatské Rusi; Společnost přátel Podkarpatské Rusi vyvíjí kulturní, vzdělávací, ediční aj. činnost, podporuje poznávací a turistické zájezdy do regionů obývaných Rusíny, aktivně spolupracuje s organizacemi rusínských národnostních menšin v SR, Maďarsku, na Ukrajině, v Polsku, Srbsku a Černé Hoře, Chorvatsku a v USA a Kanadě aj. Soustřeďuje dokumenty, fotografie i věcné předměty z historie Rusínů. Vydává rovněž čtvrtletník Podkarpatská Rus - časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi.

Organizace menšiny

ejpočetnější organizací je Společnost přátel Podkarpatské Rusi (SPPR) s rusínskou sekcí (byla založena roku 1990). Původním názvem navázala na obdobnou organizaci působící v ČSR před druhou světovou válkou. SPPR původně vznikla jako společenství „rodáků“, tj. Čechů i Rusínů, kteří mají rusínské kořeny. Od počátku tedy sdružovala vedle příslušníků rusínské menšiny také české příznivce podkarpatoruského regionu, kteří se tam narodili, ale také zájemce o historii, kulturu a další reálie, přírodu PR, o turistiku na tomto území atd. Postupem doby se v praxi přetvářela na národnostní organizaci, která si vzala za úkol být představitelem rusínské menšiny. SPPR je členem Světové organizace Rusínů a je zastoupena v jejím nejvyšším orgánu – Světové radě Rusínů. SPPR má v současné době na 1000 členů plus další desítky formálně neorganizovaných příznivců (předplácejí si např. časopis). V drtivé většině jde o Rusíny (a Čechy) žijící v ČR, několik členů a stálých příznivců je ze zahraničí (Slovensko, Zakarpatská oblast Ukrajiny, Německo, USA). Samostatně působí Občanské sdružení Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi (Obščestvo Rusinov i prijatelov Podkarpatskoj Rusi), které úzce spolupracuje se SPPR.

Spolupráce s Radou

Rusínská národnostní menšina má od roku 2001 v Radě jednoho zástupce. Aktivní spolupráce se týká:- poskytování dotací na vydávání periodik - dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči národnostním občanským sdružením. Zástupce rusínské menšiny je taktéž členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Je členem v Poradním sboru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro záležitosti národnostních menšin a ve výběrových dotačních komisích ministerstva Kultury.Rusínská menšina má zastoupení v Komisi pro národnostní menšiny Magistrátu hl. m. Prahy a města Brno.

Nejvýznamnější organizaceSpolečnost přátel Podkarpatské Rusi (Obščestvo Rusinov i prijatelov Podkarpatskoj Rusi).