Jednání Rady

6. 4. 200611:23

Jednání dne 6. prosince 2005

Program:
1. Kontrola úkolů z jednání Rady dne 5. října 2005
2. Informace o ratifikačním procesu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
3. Dům národnostních menšin v Praze – příprava materiálu pro schůzi vlády
4. Informace o nelegislativních a legislativních úkolech Rady na rok 2006
5. Informace z jednání expertního výboru Rady Evropy DH-MIN (výbor expertů na ochranu národnostních menšin) ve dnech 26. – 28. října 2005
6. Různé

Rada nepřijala žádné usnesení, nebyla usnášeníschopná.