Tiskové zprávy

4. 9. 201718:17

Výsledky jednání vlády 4. září 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

K projednání s rozpravou

2. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
čj. 904/17 - bod 49 schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

3. Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace
čj. 861/17 - bod 13 schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh na poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J. A. Komenského v Daruvaru
čj. 836/17 - bod 15 schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020
čj. 896/17 - bod 17 schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Informace pro vládu ČR o východiscích budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 - Hlavní teze ČR při vyjednávání SZP po roce 2020
čj. 867/17 - bod 23 schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr zemědělství  
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie
čj. 903/17 - bod 50 schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 55)
čj. 834/17 - bod 19 schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Informace o kandidatuře České republiky na konání Světového dne mládeže v roce 2022 v České republice
čj. 878/17 - bod 13 Pro informaci schůze vlády 21.8.2017
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

10. Navýšení rozpočtu Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů
čj. 923/17
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

21. Návrh navýšení finančních prostředků na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji schválených usnesením vlády ze dne 16. ledna 2002 č. 50 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje
čj. 949/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

22. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017
čj. 941/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

23. Informace pro členy vlády o aktuální situaci v lesním hospodářství v České republice
čj. 958/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

K projednání bez rozpravy

11. Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem
čj. 926/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Jmenování soudců
čj. 909/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2017
čj. 915/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu velitelství mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu (HQ MND NE)
čj. 928/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016
čj. 919/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Změna usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 107, ke konečné dislokaci v objektu Hybernská 1000/8 v Praze 1
čj. 921/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2016
čj. 911/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Souhrnná zpráva za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018
čj. 925/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na obeslání 1. zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti (24. – 29. září 2017, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 933/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Informace o průběhu a výsledcích 13. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (24. dubna -  5. května 2017, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 920/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci

1 1. Zpráva o inflaci III/2017
čj. 907/17
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 30. června 2017 a celkově od počátku privatizace)
čj. 938/17
Předkládá: ministr financí

3. Organizační členění Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
čj. 905/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

4. Informace členům vlády o plnění Pracovního plánu Slavkovské spolupráce pro rok 2017 v souvislosti s rozvojem vysokorychlostního železničního spojení a založení stálé expertní pracovní skupiny k železniční dopravě
čj. 932/17
Předkládá: ministr dopravy

5. Plnění pracovního plánu Slavkovské spolupráce v oblasti vzdělávání
čj. 914/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

6. Veřejná zakázka „LRNS - Radiové komunikační prostředky R&S letecké radiové sítě CRC - opravy a údržba“
čj. 930/17
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Ostrahu objektů od 1. 1. 2018 na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 931/17
Předkládá: ministr obrany

8. Informace pro vládu České republiky o připraveném zadání veřejné zakázky s názvem „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“
čj. 927/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

9. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnostní kategorie Bell 412“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 934/17
Předkládá: ministr vnitra

10. Informace pro vládu České republiky o realizaci vertikální spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s, při realizaci programu NEMOVITOSTI v Operačním programu Podnikání a inovace pro konku-renceschopnost na podporu malých a středních podnikatelů
čj. 939/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

11. Informace o průběhu a výsledcích 6. ministerské konference Světové zdravotnické organizace Životní prostředí a zdraví, která se konala ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě
čj. 924/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

12. Informace k žádosti hejtmana Zlínského kraje o prodloužení stavu nebezpečí
čj. 948/17
Předkládá: ministr vnitra

13. Plnění pracovního plánu Slavkovské spolupráce v oblasti průmyslu
čj. 942/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Krajinou domova II" zadávané na základě obecné výjimky z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek
čj. 952/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí