Tiskové konference

21. 6. 201715:22

Tisková konference po jednání vlády, 21. června 2017

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k dnešnímu programu jednání české vlády. Na začátku jsme se zabývali mandátem pro předsedu vlády na zasedání Evropské rady, která se uskuteční teď ve čtvrtek a v pátek. Evropská rada by se měla zabývat jednáním o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, hospodářských otázkách, pokud jde o odstraňování bariér na vnitřním trhu Evropské unie. Budeme se také zabývat migrací, reformou azylového systému a předpokládám, že bychom se také krátce měli sejít a poradit se, pokud jde o to první kolo jednání o bBrexitu, které bylo zahájeno teď 19. června, tak předpokládám, že dostaneme informaci o tom, jak probíhala ta první fáze jednání s Brity. Vláda tedy dnes schválila můj mandát na jednání s ostatními předsedy vlád, které se uskuteční ve čtvrtek a v pátek. Velké téma, kterým jsme se dnes zabývali, byla otázka dalšího rozvoje významné části hradeckého kraje, mám na mysli lokalitu kolem průmyslové zóny Kvasiny. Jak asi víte, v důsledku velkých investic společnosti Škoda Auto, dochází doslova k bouřlivému průmyslovému rozvoji této části hradeckého kraje. Došlo tam k výraznému posílení ekonomické aktivity, tím pádem také ale dopravy, tím pádem také zaměstnanosti a vláda se opakovaně zabývala tím, jak můžeme pomoci řešit problémy, které souvisí právě s tímto bouřlivým ekonomickým rozvojem. Já jsem velice rád, že dnes vláda schválila materiál, který předložil pan ministr Havlíček, který řeší řadu konkrétních otázek, ať už z hlediska rozvoje obcí a měst v tomto regionu, tak zejména pokud jde o dobudování dopravní infrastruktury, tak aby vůbec dopravní infrastruktura byla schopna pojmout ten výrazný nárůst ekonomické činnosti v této části hradeckého kraje. Přepokládám, že podrobnější informace by tedy potom na tiskové konferenci poskytl pan ministr Havlíček. Vláda dnes také pokročila, pokud jde o naplňování novely energetického zákona. Jak jistě víte, Pparlament schválil návrh, na základě kterého se mění současný způsob řízení Eenergetického regulačního úřadu. Napříště v čele Eenergetického regulačního úřadu bude stát pětičlenná rada. Vláda dnes na   základě návrhu ministra průmyslu a obchodu schválila personální složení této Rrady Eenergetického regulačního úřadu, která začne působit v čele ERU od 1. srpna letošního roku. Opět předpokládám, že podrobné informace by poskytl pan ministr Havlíček. Chtěl bych vás také informovat o tom, že ode dneška bude zastávat funkci nového státního tajemníka pro evropské záležitosti pan Aleš Chmelař, který je dnes také přítomen na tiskové konferenci. Pan Aleš Chmelař byl vybrán a základě řádného výběrového řízení. Ve funkci nového státního tajemníka pro evropské záležitosti nahradí Tomáše Prouzu. Jsem velmi rád, že tu oblast evropské politiky bude zastřešovat na Úřadu vlády právě pan Chmelař, protože on se dlouhodobě podílí na tvorbě českých pozic, které česká vláda v Bruselu prosazuje. Je to expert, který má dlouholetou zkušenost, nejenom z českého, ale také z evropského prostředí. Zabýval se oblastí analytiky, právě v té oblasti Evropské unie. Byl spolupracovníkem Tomáše Prouzy i současného zastupujícího šéfa této oblasti Jana Krále, takže doufám, že v jeho osobě bude jednak zaručena kontinuita činnosti evropského útvaru tady na Úřadu vlády a jednak samozřejmě budeme dál vystupovat jako velmi aktivní členská země Evropské unie při prosazování našich národních zájmů. Děkuju.

Jan Nechvátal, odbor komunikace vVlády ČR:  Já děkuji panu premiérovi a o slovo požádám také ministra průmyslu a obchodu.

Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu: Děkuji. Dámy a pánové, já bych navázal na vyjádření pana premiéra a vyjádřil bych se ke dvěmaoum tématům. Jedno téma se týká rozšíření usnesení vlády z roku 2015, které se zabývá právě podporou a pomocí vlády České republiky směrem k regionu, který přiléhá k průmyslové zóně Solnice-Kvasiny. Jak už zde bylo řečeno panem premiérem, vláda se dnes zabývala aktuálním stavem realizace investičního záměru společnosti Škoda Auto a jejích dodavatelů a souhlasila s navýšením investic do rozvoje infrastruktury v okolí průmyslové zóny. Věříme, že tento krok přispěje ke zklidnění situace v tomto regionu a umožní jeho normální standardní rozvoj. Jak již zde bylo řečeno, s ohledem na bouřlivý vývoj z hlediska realizace investic, jak Škody Auto, tak jejích subdodavatelů, tak ten vývoj probíhal mnohem rychleji a překotněji než vláda, než všichni předpokládali v roce 2015 a vláda dnes přijala komplexní usnesení, které v podstatě řeší požadavky na dodatečné investiční akce, které s tímto rozvojem a situací v regionu souvisí. Chtěl bych podotknout, že vláda přijala to usnesení s tím, že tyto akce, tak jak byly navrženy, budou prioritizovány z hlediska času a budou rozloženy do následujících třech let, tedy do let 2018, 2019 a 2020. Já, jako ministr průmyslu a obchodu, neprodleně, v těch následujících dnech, svolám všechny dotčené rezorty, zástupce Kkrálovéhradeckého kraje i zástupce Škody Auto, abychom o té prioritizaci vedli debatu, tak aby skutečně některé z těch akcí mohly být zahájeny už v roce 2018. Chtěl bych ještě doplnit, že návrh státního rozpočtu již s některými akcemi počítá. Jsou to spíš akce drobnějšího charakteru, anebo akce, které budou moci být financovány a realizovány Sstátním fondem dopravní infrastruktury. Takže to je k tématu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo jeden další materiál, který zmínil pan premiér, a to je ustavení nové Rrady Eenergetického regulačního úřadu. Energetický regulační úřad by měl nově od 1. srpna být řízen radou. Je to podobný model, který dnes funguje na Českém telekomunikačním úřadu, kdy od roku 2005 tento úřad řídí rada. Zákon předpokládá, že rada bude pětičlenná a že mandát členů rady bude na dobu pěti let s tím, že předseda má mandát na tři roky. Víte, že Mministerstvo průmyslu a obchodu bylo při ustavování této rady velmi otevřené. My jsme již na konci března zveřejnili pro potenciální zájemce o členství v této radě možnost, aby nám zaslali svoji přihlášku, svůj životopis. Mohu konstatovat, že se nám do konce dubna, kdy byl stanoven ten termín pro zaslání podkladů, přihlásilo 23 zájemců, z čehož 4 nesplnili přísně stanovené podmínky, a měl jsem tak možnost vybírat z tohoto okruhu devatenácti zájemců. Chtěl bych vás nyní seznámit s rozhodnutím vlády, kteráé můj návrh na kandidáty do vznikající Rrady Eenergetického regulačního úřadu schválila. Prvním kandidátem, inženýr Vladimír Outrata, který je stávajícím místopředsedou Eenergetického regulačního úřadu. Je to expert s bohatou praxí v oblasti plynárenství., Byl schválen na člena rady na období čtyř let, s tím, že zároveň vláda schválila jeho jmenování do funkce předsedy Rrady Eenergetického regulačního úřadu na dobu tří let. Druhým navrženým byl inženýr Vladimír Vlk, což je konzultant v oblasti energetiky a dříve působil, jak v soukromém sektoru, tak i na některých státních úřadech, jako je Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, koneckonců i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pan inženýr Vvlk je expertem na oblast teplárenství a byla schválena jeho nominace na dobu pěti let. Pan inženýr Rostislav Krejcar, což je rovněž konzultant v oblasti energetiky, který dříve působil, jak v soukromém sektoru, tak také na Eenergetickém regulačním úřadu a je rovněž vědeckým pracovníkem na ČVUT v Praze, na fakultě elektrotechnické a je expertem na oblast elektroenergetiky. Jeho mandát byl schválen na dobu tří let. Čtvrtým kandidátem, inženýr Jan Pokorný, donedávna působil na Eenergetickém regulačním úřadu jako vedoucí sekce podporovaných zdrojů energie. Má zkušenosti, jak ze soukromého sektoru, tak i státní správy, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu, a je expertem na oblast obnovitelných zdrojů energie a teplárenství. Jeho mandát byl schválen na dobu dvou let. A konečně posledním kandidátem, který byl navržen a schválen, tak je doktor Vratislav Košťál, což je konzultant v oblasti energetiky, který donedávna působil jako hlavní právník ochrany spotřebitele v České národní bance. Působil v minulosti řadu let jako vedoucí odboru právních služeb společnosti ČEBS a akciová společnost. Je expertem na oblast práva a legislativy v oblasti energetiky a jeho mandát byl schválen na dobu jednoho roku. Chtěl bych ozřejmit, že ta první rada, právě tím jak je dle zákona rozvrstveno, jsou ty mandáty odstupňovány po jednom roce. Při dalším jmenování rady už bude ten mandát všech členů na dobu pěti let. Chtěl bych také říci, že před nově vznikající radou je řada velmi důležitých úkolů, které souvisí s trhem energetiky v České republice. Chtěl bych říct, že tím nejzásadnějším úkolem pro radu bude příprava pátého regulačního období, které začne rokem 2019, tedy jde o to, aby byl co nejdříve připraven návrh zásad cenové regulace jako základ pro regulaci v energetických odvětvích. A připomínám, že návrh zásad cenové regulace musí energetický regulační úřad zveřejnit nejméně 16 měsíců před začátkem tohoto regulačního období, aby byl zahájen konzultační proces. Mezi dalšími úkoly ještě v letošním roce bude příprava a schválení cenových rozhodnutí pro rok 2018, včetně cenových rozhodnutí podporovaných zdrojů energie, která musí být hotová do září 2017. Na nově vznikající Rradu Eenergetického regulačního úřadu čeká spousta důležitých úkolů a já bych tímto chtěl říci, že jsem se snažil vybírat kandidáty tak, aby v radě byly zastoupeny všechny součásti energetického odvětví, jak jsmem se vám snažil u těch jednotlivých kandidátů zdůraznit, že každý je expertem na trochu jinou oblast v oblasti energetiky, včetně právní podpory fungování rady panem doktorem Košťálem. Chtěl bych nově jmenovaným členům rady popřát hodně úspěchů a těším se na spolupráci s nimi ve funkci ministra průmyslu a obchodu. Poslední informaci a poslední poznámku, protože ty dotazy tady padaly. Týká se to materiálu, který jsem předkládal společně se Ssprávou hmotných rezerv ohledně navýšení nouzových zásob ropy a ropných produktů. Vláda se rozhodla, že tento materiál bude s ohledem na čas projednávánm příští týden na vládě v pondělí, takže to je ten důvod, proč se k němu vrátíme až příští týden. Děkuji za pozornost.

Jan Nechvátal, odbor komunikace Vlády ČR:  Já děkuji panu ministrovi a o slovo požádám také nového státního tajemníka pro evropské záležitosti.

Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti: Dobrý den, děkuji za slovo. Úvodem mně dovolte, abych poděkoval premiéroviu za důvěru, kterou mi ve svých slovech projevil. Já si uvědomuji v této pozici, v této nové pozici, že Evropa a tedy i Česká republika se nachází v náročnějším období, než bylo zvykem v posledních desítkách let. Řešíme reformu a budoucnost Evropské unie, vyjednáváme o vystoupení Velké Británie a čas od času se tedy i v tomto prostředí najdou otázky, ve kterých spolu členské státy hledají shodu o něco déle. Uvědomuji si rovněž, že funkce státního tajemníka pro evropské záležitosti je z mé strany přebírána v době, kdy musíme bojovat o důvěru občanů v evropský projekt. Unie má řadu nedostatků. Jestli znáte mou práci, tak víte, že jsem na ně trvale upozorňoval. Zároveň je však těžké hledat v naší historii uskupení, kde by měla Česká republika lepší pozici a mohla lépe prosazovat své zájmy a sváé práva. Poprvé v podstatě ve více než tisícileté historii našeho státu máme možnost se spolupodílet na budoucnosti našeho okolí a pravidel, které to okolí určuje. Nemusí to sice tak vždy vypadat, ale nikdo nás nestaví na chodbu, veškerá rozhodnutí, která jsou přijímána na evropské úrovni, tak jsou přijímána po konzultacích a po diskusích s námi. Jsme plnoprávným členem u rozhodovacího stolu. To se dnes děje Velké Británii, že často u tohoto stolu není, a já sám z osobní zkušenosti vidím, jak je to pro tuto zemi nepříjemné a jsem přesvědčen o tom, že Česká rRepublika musí v této pozici zůstat v takové, aby mohla to rozhodování ovlivňovat i do budoucnosti, a to se týká právě nových iniciativ, které se v Evropské unii budují. Česká republika musí zůstat u stolu a musí mít schopnost ovlivňovat to konečnéí řešení, nehledě na tom, jestli a do jaké míry se jich bude účastnit. Vzhledem k tomu, že na Úřadu vlády pracuji již čtvrtým rokem, tak vidím velký kus cesty, který současná vláda v české evropské politice ušla. Rád bych navázal na úspěšné hájení českých pozic v Bruselu pod vedením mého předchůdce Tomáše Prouzy, kterému bych tímto rovněž rád poděkoval. Svoji roli nechápu pouze jako roli profesního a profesionálního úředníka, ale především jako roli určitého předkladatele českých zájmů v Evropě. Jsem přesvědčen o tom, že naše názory a naše argumenty jsou silné a je třeba docílit toho, aby byly řádně pochopeny i v Evropské unii. V první řadě, mě a můj tým čeká v následujících měsících vysvětlování českého postoje k migraci ve světle nefunkčních kvót. Problémy v této oblasti chceme řešit, avšak nikoli tímto způsobem. Nejsme jediná země, samozřejmě, která má tento názor a jsme přesvědčeni o tom, že ten současný systém nám neumožňuje hledat ta opravdová řešení té krize, kterou zde máme. Zájmy našich občanů a dalších Evropanů budu dále hájit v jednáních o bBrexitu, kteráý se právě tento týden naplno rozjelay, a které budou dále rozváděny i na Evropské radě tento čtvrtek a pátek. Rovněž nutno upozornit, že se ucházíme, spolu s dalšími devíti státy, o přesídlení evropského orgánu pro bankovnictví. Ten boj nebude jednoduchý, na to bych rád upozornil, karty nejsou možná rozdány úplně rovnoměrně, ale my se pokusíme uspět tak, abychom do konce července předložili jasnou a kvalifikovanou přihlášku, aby v tom říjnovém rozhodnutí mohla Česká republika počítat s přesídlením tohoto orgánu do České republiky, konkrétně do Prahy. Dalším velkým tématem pro mě bude startující debata víceletého finančního rámce a nastavení rozpočtu Evropské unie. S tím souvisí samozřejmě i otázka efektivního čerpání evropských fondů v rámci kohezní politiky. Mým osobním cílem je pak důležitý, avšak velice náročný úkol, a to nepolevit v upozorňování na nesporné výhody, které evropský projekt občanům přináší. Můžeme se samozřejmě mezi námi shodnout, nebo nemusíme se shodnout na té míře integrace, popřípadě na sektorech, kterých se ta integrace týká, ale pevně věřím, že všichni se shodnou na tom, že Česká republika, jakožto součást nejbohatšího celku států na světě, má své místo v Evropě. Musíme si uvědomit, že Evropa jsme tedy my sami a záleží na našich schopnostech, jak se v ní prosadíme a jak v ní dokážeme prosazovat naše zájmy. Právní a věcný základ k tomu máme. Dalším důležitým tématem, kterému bych se rád věnoval, je pak to, aby Česká republika reálně zůstala u vyjednávacího stolu ohledně dalších iniciativ, které se v Evropě nyní chystají, ať už je to sociální pilíř, prohlubování hospodářské a měnové unie nebo další oblasti, které se týkají budoucnosti evropského projektu. Rovněž důležitým tématem, dlouhodobým a možná těžším je právě otevření debat o konvergenci, které je spolu s bezpečností vnitřní a vnější jednou z priorit, kterou Česká republika klade do budoucnosti evropského projektu, a kromě ní tedy i ty otázky, které se týkají obranné politiky, ve kterých Česká republika, jak bylo vidět i předminulý týden na konferenci DESCOP, hraje velice důležitou roli. Stejně důležité, jako vysvětlování evropské politiky občanům, je však vysvětlování naší pozice evropským partnerům. Naše názory a argumenty, jak jsem řekl, se někdy možná nepotkávají s pochopením, ale jde o to, abychom je dokázali dostatečně odůvodnit a dostatečně prosadit. Pevně doufám, že se mi to v této pozici podaří, a že dokážu využít i svých zkušeností k tomu, abychom tu českou pozici dokázali prosadit co nejdůsledněji, abychom tak mohli hájit silné a jasně kvalifikované a formulované názory a zájmy České republiky v Evropské unii. Děkuji.