Aktuálně

31. 5. 201717:33

VIDEO: Dobrá zpráva pro 165 000 zaměstnanců veřejného sektoru: Vláda rozhodla o zvýšení jejich platů

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil k některým bodům, které dnes projednala či projednávala vláda České republiky. Asi tím nejvíce a nejostřeji sledovaným bodem byl návrh nařízení vlády, který mění parametry pro odměňování některých pracovníků ve veřejných službách. Já jsem velice rád, že po dnešním jednání vlády mám dobrou zprávu pro více než 165 tisíc zaměstnanců veřejného sektoru. Tito lidé jsou dnes placeni podle nejnižších stupnic platových tarifů, jak jistě víte, my řadu měsíců jednáme s odbory, se zaměstnavateli o tom, abychom narovnali odměňování těch nejhůře placených pracovníků veřejného sektoru, a jsem dnes rád, že se vláda shodla. Schválili jsme nařízení vlády, které připravila paní ministryně Marksová, toto nařízení vlády začne platit od 1. července letošního roku, a jsem také rád, že se na profinancování tohoto opatření podařilo najít v letošním státním rozpočtu potřebné finanční prostředky. K čemu tedy dojde. Dojde ke zvýšení platů pro pracovníky v kultuře, pro pracovníky, technické pracovníky v regionálním školství, tam dojde ke zvýšení tarifního platu o 9,4 %. K nejvýraznějšímu zvýšení platu dojde, pokud jde o pracovníky v sociálních službách, tam by se měl ten platový tarif zvýšit o zhruba 23 % od 1. července letošního roku. Současně je zde nově možnost zvláštního příplatku až ve výši dvou tisíc korun, který by se týkal zdravotních sester v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, to znamená, to je opět pozitivní příspěvek ke zlepšení odměňování sester v nemocnicích, a to je opatření, které připravil ministr zdravotnictví. Jsem rád, že se podařilo najít finanční zdroje, ty pochází ze tří oblastí, za prvé jsou to prostředky, které byly ušetřeny v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, za druhé jsou to zdroje z vládní rozpočtové rezervy a za třetí jsou to prostředky, které byly ušetřeny v kapitole státního dluhu z hlediska obsluhy státního dluhu. Chci také ujistit, že pokud jde o to opatření, které se týká pracovníků v regionálním školství, to je plně profinancováno ze státního rozpočtu, protože platy těchto pracovníků v regionálním školství jsou přímo financovány státem. Pokud jde o to největší navýšení, které se týká pracovníků v sociálních službách, vláda se pro něj rozhodla i s ohledem na tu současnou, velmi kritickou situaci, pokud jde o poskytování sociálních služeb, protože dnes čelíme poměrně výrazné platové konkurenci v oblasti privátního sektoru, dostáváme se do situace, kdy ty platy, které jsou poskytovány lidem v sociálních službách, nejsou konkurenceschopné, proto jsme se rozhodli pro to navýšení o 23 % platového tarifu, což je skutečně mimořádné zvýšení. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé těchto sociálních služeb jsou ale decentralizováni, to znamená, že ty sociální služby zajišťuje stát, zajišťují je ale také kraje, obce a neziskový sektor, tak vláda dnes také rozhodla o výrazném navýšení dotací na poskytování sociálních služeb tak, abychom k těm poskytovatelům dostali zdroje, které oni potom mohou využít na to zvýšení platů. Dnes tedy vláda rozhodla o navýšení prostředků na sociální, na dotace pro sociální služby, o částku 1,1 miliardy korun, čili přesně 1 miliarda 162 tedy milionů korun, a tyto finanční prostředky by měly být poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí krajům a kraje je následně rozdělí poskytovatelům sociálních služeb v regionech, a tyto finanční zdroje budou tedy k dispozici proto, aby se profinancovalo ono nařízení vlády, které začne platit od 1. července právě v té oblasti sociálních služeb, takže nejenom tedy rozhodnutí o zvýšení platů, ale vláda také zajistila zdroje na realizaci tohoto opatření.
Druhé téma, které bych chtěl zmínit, je téma, které se týká bezpečnosti, já už jsem o ní mluvil dnes brzy ráno, kdy jsme se společně s ministrem vnitra v hypermarketu na Zličíně zúčastnili nácviku zásahu policejní zásahové jednotky proti eventuálnímu střelci. Dnes jsme začali projednávat koncepci rozvoje Policie České republiky do roku 2020. To je materiál, který předložil ministr Milan Chovanec, a zabývá se otázkou dlouhodobého rozvoje Policie České republiky a její schopnosti reagovat na nové hrozby, nová rizika, která tady jsou. Vláda vnímá zajištění bezpečnosti jako klíčovou prioritu, proto projednání této koncepce věnujeme velkou pozornost a poté, kdy ji schválila Bezpečnostní rada státu, tak dnes ji začala projednávat vláda. Naším cílem je shodnout se na této koncepci tak, aby bylo možné v příštích letech ji podle možnosti státního finančního rozpočtu také profinancovat. Mimo jiné jde o to, aby tam policie měla nástroje na zvládnutí případné velké migrační krize, aby měla možnost se zaměřit na boj s kyberkriminalitou, na boj s terorismem, aby byla schopna zajistit ochranu jaderných elektráren, ale také, aby byla policie schopná zajistit dostatečné rozmístění takzvaných prvosledových jednotek, které budou schopny do deseti minut zasahovat u všech významných krizových situací, jako například byla otázka střelce v Uherském Brodě. To znamená dotvoření systému prvosledových jednotek, které budou schopny do deseti minut být na místě, a samozřejmě následně potom budou zasahovat specializované policejní zásahové jednotky, tak jak jsme měli možnost to vidět včera při tom cvičení na Zličíně. Vláda dnes projednávání této koncepce přerušila, bude, předpokládám, se k ní vrátíme příští týden, a definitivně bychom tedy hlasovali o usnesení, které je v té věci připraveno, a já doufám, že se vláda na schválení této koncepce shodne. Tolik tedy k tomu druhému důležitému bodu, o kterém dnes jednala vláda, a to jednání bylo přerušeno.
Poslední poznámka, já jsem rád, že dnes Ministerstvo financí předložilo informaci o přípravě účtenkové loterie. Vláda tuto věc sleduje podrobně, my jsme se už na začátku vzniku této vládní koalice dohodli na tom, že zavedení elektronické evidence tržeb doprovodí i účtenková loterie tak, aby zvýšila motivaci lidí brát si účtenky, aby to podpořilo ten zvyk brát si účtenky, a současně to také umožnilo určité nahrazení těch standardních kontrolních mechanismů, právě prostřednictvím kontroly právě skrze účtenkovou loterii, takže já jsem rád, že dnes vláda byla informována ze strany Ministerstva financí o přípravě účtenkové loterie a že tedy během letošního roku tato účtenková loterie bude připravena tak, aby mohla být spuštěna. Děkuju.

Martin Ayrer, mluvčí vlády ČR: Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní ministra financí pana Ivana Pilného.

Ivan Pilný, ministr financí: Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, je to moje první zasedání vlády, jsem tady s prázdnýma rukama, ale chtěl bych říct, že mám v podstatě dvě zprávy. Za prvé ta špatná možná, státní kasa je prázdná, a ta dobrá zpráva je ta, že vláda se rozhodla, a také  dnes činili další požadavky, které by ovlivnily čerpání rozpočtu 2017, prostě není možné přijmout, budeme je řešit v rámci rozpočtu na další léta. Ale chtěl bych říct, že mě velmi potěšilo, osobně mě potěšilo to, že jsme mohli něco udělat pro zdravotní sestry a  pro pracovnice v té zdravotní sociální službě. Moje nejstarší dcera je totiž zdravotní sestra, přestože jsem jí to vymlouval, a pracovala, začala pracovat na onkologické klinice v Motole, kde v té době umíralo 84 % dětí. Tuhle práci nemůže nikdo zaplatit. To není povolání, to je poslání. A když se podívám na to, jak pracují sociální pracovnice ve městě, kde jsem byl zvolen, v Hradci Králové, kde jsou pokutovány Městskou policií, protože jsou tam zprivatizovaná parkoviště, za to, že dovážejí služby nebo jídlo svým klientům, tak, a stále to dělají, tak je mohu obdivovat, že to dělají za ty peníze, za které to dělají, a jsem za to osobně velmi rád, že jsme tuto oblast  mohli vyřešit, přestože to má nejen dopad do rozpočtu roku 2017, ale také do těch dalších rozpočtů. Mně to osobně velmi potěšilo. Děkuji.

Martin Ayrer, mluvčí vlády ČR: Děkuji panu ministrovi, poprosím ministra kultury, pana Daniela Hermana.

Daniel Herman, ministr kultury: Já jsem také velmi rád, že naše vláda dnes schválila zvýšení tarifních platů v oblasti kultury o 9,4 % od 1. července, jak už o tom hovořil pan premiér. Sliby se mají plnit a já jsem několikrát zopakoval, že platová otázka a platová stabilizace v našem resortu, který byl dlouhodobě podfinancován, je absolutní prioritou číslo jedna. To znamená, že toto je ten konkrétní krok správným směrem a jsem za to velmi rád, že naše koaliční vláda se k tomu staví takto zodpovědně. Dále jsem předložil vládě aktualizaci dokumentace programu Péče o národní kulturní poklad a jsem rovněž velmi rád, že vláda přijala tuto aktualizaci, která znamená prodloužení tohoto programu až do konce roku 2020. V současné době bylo počítáno do roku 2018, součástí té aktualizace je také zavedení tří nových akcí do tohoto programu. Jednak digitální pracoviště Národního filmového archivu v Hradištku, dále Umělecko-průmyslové muzeum, které bylo nedávno rekonstruováno, tak potřebuje nové expozice, stálé expozice, a dokončení třetí etapy rekonstrukce Klementina. Další akce, které jsou z tohoto programu financovány, které mohou například návštěvníci Prahy vidět, rekonstrukce Národního muzea, Státní opery nebo už zmíněného Klementina, budou také z toho programu i nadále financovány, protože i po dokončení rekonstrukce budov je třeba například v případě Národního muzea instalovat nové stálé expozice. Takže jsem velmi rád, že i v této oblasti dochází k pokroku, pochopení a kultura skutečně už není Popelkou, ale je jedním z prestižních oborů, kterému se věnuje pozornost. Děkuji.