Jednání Rady

14. 3. 200613:08

Jednání dne 20. listopadu 2001

Program:
1. Informace o postupu prací na přípravě nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin
2. Rozprava k návrhu Jednacího řádu Rady vlády pro národnostní menšiny
3. Různé
a) Jmenování místopředsedů Rady
b) Informace o přípravě výběrového dotačního řízení na podporu vydávání periodického tisku národnostních menšin

Usnesení č. 1
a) Rada bere na vědomí návrh nařízení vlády o poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin;
b) Rada pověřuje sekretariát zapracovat do návrhu připomínky členů Rady (připomínky mohou členové Rady zaslat ještě dodatečně, nejpozději však do 10. prosince); tyto budou zahrnuty do celkového vypořádání připomínkového řízení;
c) členové Rady obdrží kompletní materiál před jeho odevzdáním na schůzi vlády.

Usnesení č. 2
a) Rada schvaluje Jednací řád Rady;
b) Rada ukládá sekretariátu vypracovat konečné znění Jednacího řádu podle připomínek členů Rady.

Usnesení č. 3
a) Rada bere na vědomí rozhodnutí předsedy Rady jmenovat MUDr. Jana Jařaba, zmocněnce vlády pro lidská práva, místopředsedou Rady;
b) Rada bere na vědomí kandidaturu Mgr. Jarmily Balážové do funkce místopředsedkyně Rady jako zástupkyně národnostních menšin s tím, že členové Rady zašlou další návrhy sekretariátu Rady nejpozději do 10. prosince.

Usnesení č. 4
a) Rada zřizuje pracovní skupinu, která vypracuje rozbor žádostí a projektů vydavatelů periodického tisku národnostních menšin na rok 2002 a vypracuje návrh rozdělení dotací pro jednání Rady dne 18. prosince 2001. Na tomto jednání Rada navrhne výši dotací poskytovateli Ministerstvu kultury;
b) členy pracovní skupiny budou zástupci národnostních menšin - za každou menšinu jeden zástupce;
c) zástupci menšin v Radě zašlou své návrhy na členství v pracovní skupině sekretariátu Rady do 22. listopadu.