Tiskové zprávy

29. 3. 201714:37

Výsledky jednání vlády 29. března 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

Body s rozpravou

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
čj. 144/17 - bod 1 schůze vlády 22. března 2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení
čj. 107/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a Statutu lázeňského místa Lednice
čj. 226/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
čj. 270/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh poslanců Pavla Kováčika, Marie Pěnčíkové a Josefa Šenfelda na vydání zákona o některých otázkách spojených s převodem vlastnického práva k zemědělským pozemkům (sněmovní tisk č. 1046)
čj. 299/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
čj. 311/17
Předkládá: předseda vlády pověřený řízením Ministerstva průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

27. Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)
čj. 310/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila ve variantě I.

28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1382/16 - bod 6 schůze vlády 19.12.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/31 – „Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku“
čj. 230/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
K bodům 7 - 14 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/36 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb
čj. 1681/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/02 - Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému
čj. 293/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/34  Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev
čj. 1594/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/38 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
čj. 1706/16
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/05 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky
čj. 238/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 16/04 Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví
čj. 201/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/08 „Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015“
čj. 267/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. O prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2017 a poskytnutí peněžního daru do zahraničí v rámci Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů v roce 2017
čj. 290/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zajištění finančních prostředků na pokračování asistence při přesídlení krajanů a informace o průběhu asistence přesídleným krajanům v roce 2016
čj. 288/17
Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh ustanovení Komisí k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem financí v rámci programů řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
čj. 291/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Souhlas s bezúplatným převodem technické infrastruktury vybudované státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR podle § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, do vlastnictví obce Luboměř pod Strážnou, v rámci realizace zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
čj. 275/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2017
čj. 300/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

29. Informace o střetu zájmů poslance Jaroslava Faltýnka v DR SZIF v souvislosti s jeho působením v představenstvu společnosti Agrofert
čj. 322/17
P5edkládá: ministerstvo zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Body bez rozpravy

20. Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2016
čj. 303/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Doplnění delegace České republiky ve Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2015-2019 - nominace Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR
čj. 268/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vlád-ních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a léta následující
čj. 297/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Účast předsedy vlády na slavnostní připomínce 25. výročí od podpisu Česko-slovensko-německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci v Berlíně dne 3. dubna 2017
čj. 296/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Dánska Anderse Samuelsena v České republice dne 7. dubna 2017
čj. 295/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Informace o průběhu a výsledcích 22. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, 12. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a 1. zasedání smluvních stran Pařížské dohody (7. - 18. listopadu 2016, Marrákeš, Maroko)
čj. 284/17
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu dne 31. března 2017
čj. 315/17
Předkládá: Ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království v souvislosti s účastí na Konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a regionu ve dnech 4. - 5. dubna 2017 v Bruselu
čj. 320/17
Předkládá: Ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci

1. Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí za rok 2016
čj. 301/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. 8. Čtvrtletní zpráva o stavu naplňování předběžných podmínek
čj. 281/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Informace o stavu administrativní kapacity regionálních operačních programů (období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)
čj. 302/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Informace pro vládu ČR o přínosech politiky soudržnosti a východiscích její budoucí podoby po roce 2020
čj. 304/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 28. února 2017
čj. 289/17
Předkládá: ministr vnitra

6. Informace o průběhu realizace pomoci Ukrajině v roce 2016
čj. 294/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace o koncesním řízení na externího poskytovatele služeb ke zpracování žádostí o krátkodobá víza na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí - koncese na služby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 298/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8. Informace o změnách v Evropské politice sousedství
čj. 305/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

9. Analýza zavedení opatření k podpoře nákupu osobních vozidel šetrných k životnímu prostředí
čj. 282/17
Předkládá: ministr životního prostředí

10. Čtvrtá průběžná zpráva o plnění doporučení České republiky ve Třetím hodnotícím kole Skupiny států proti korupci (GRECO)
čj. 286/17
Předkládá: ministr spravedlnosti

11. Informace Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/40 „Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav“
čj. 272/17
Předkládá: ministr zemědělství

12. Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/26 „Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkova“
čj. 274/17
Předkládá: ministr zemědělství

13. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění, Technická podpora IS VEMA v letech 2017–2018
čj. 292/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

14. Informace o veřejné zakázce „Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Národní galerie v Praze po překlenovací období“
čj. 273/17
Předkládá: ministr kultury