Odborná skupina VVOZP pro sociální politiku

28. 2. 200614:51

Jednání dne 2. června 2005

Jednání řídil JUDr. Pavel Ptáčník.

JUDr. Ptáčník informoval členy skupiny o průběhu vypracovávání Národního plánu. Materiál NPPI byl odeslán do připomínkového řízení, v oblasti sociálních služeb je pro NPPI klíčové přijetí zákona o soc. službách. V rámci diskuze nad připravovanými reformami sociálních služeb JUDr. Ptáčník krátce shrnul genezi zákona o sociálních službách.

V oblasti životního minima je navrhována zásadní novela - z dvousložkového bude jednosložkové, dojde k posílení částky na základní životní potřeby, nově se zavádí pojem existenční minimum umožňující pouze přežití, nově se zavádí tzv. úspora z počtu, tj. zvýšení ŽM u méně početných rodin, mění se způsob zápočtu - už ne podle věku a počtu členů v domácnosti, ale podle pořadí osob.

V diskuzi bylo členové skupiny přivítali, že novela zlepší postavení osamělých rodičů, namítána byla neexistence limitů pro obce u příspěvku na bydlení a vyjádřena obava, že i při nové konstrukci budou rodiny zneužívající dávky v tomto pokračovat, neboť dětem nelze přiznat existenční minimum.

V rámci diskuze zástupce MPSV referoval o vývoji v rámci ministerstva v oblasti sociálních služeb a příspěvku na živobytí z hmotné nouze.

Delší diskuzi přineslo téma aktivizace klienta a jeho rodiny v porovnání s možností diskriminující selekce poskytovatelů, kteří se díky smluvnímu charakteru poskytování soc. služeb mohou zbavovat problémových klientů. Zde bude klíčovou úzká spolupráce s kraji, dobrá sí poskytovatelů. Problematickou se jeví otázku osob s částečným invalidním důchodem, kteří žijí v rezidenčních zařízeních.

Následovala živá diskuze nad tématy průniku zdravotní a sociální péče, registrací, úhrad za péči a kritérií posuzování. Mgr. Žárský vyzval členy skupiny, aby navrhli MPSV vhodný aplikační systém hodnocení, který by bylo žádoucí prosadit.