Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

4. 7. 201612:28

Zasedání 14. června 2016

Dne 14. června se uskutečnilo v tomto roce druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Cílem novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání je mimo jiné i upřesnit podmínky zpřístupňování televizních pořadů lidem se sluchovým nebo zrakovým postižením. K tomuto bodu byli přizváni zástupci Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, kteří tuto novelu také podporují. Výbor doporučil vládě ČR přijmout úpravu tohoto zákona tak, jak navrhuje Ministerstvo kultury.

Další bod byl věnován návrhu navýšení finančních prostředků na dotační program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených. V minulých letech došlo ke snížení finanční částky na tento dotační program a to z důvodu probíhající krize, finanční částka však od té doby zůstala stejná. Výbor proto doporučil vedoucímu Úřadu vlády ČR, aby v rámci jednání o rozpočtové kapitole Úřadu vlády ČR navrhnul navýšení finančních prostředků na tento dotační program na to na částku 24 mil Kč (ze stávajících 20 mil. Kč).

Třetí bod jednání se týkal Zprávy o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2015. Resorty a instituce byly požádány o podání zprávy o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31. 12. 2015. Ze 124 opatření, která se mají plnit či měla být splněna v roce 2015, bylo splněno nebo průběžně plněno 112 opatření. Částečně byla splněna nebo průběžně plněna 4 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 8 opatření. Výbor doporučil vládě ČR vzít Zprávu na vědomí a upravit Národní plán dle navrženého usnesení (jedná se o posun termínů plnění u nesplněných opatření).

Výbor vyhlašuje každoročně Cenu za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Cena je udělována pracím, které nejlépe popularizují téma zdravotního postižení. V letošním roce se navrhuje také realizování fotografické soutěže na téma Život bez bariér, přičemž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o tématu integrace lidí se zdravotním postižením do většinové společnosti. Ve čtvrtém bodu proto Výbor schválil vyhlášení obou soutěží.

Následující bod jednání se týkal doporučení veřejné ochránkyně práv vládě ČR ve věci vydání zákona, který by upravil některá práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem. Úprava problematiky psů se speciálním výcvikem a míst, do nichž nelze odepřít přístup osobám v doprovodu psa se speciálním výcvikem, je v současné době řešena nedostatečně. Cílem doporučení je proto přijetí střechového zákona. Výbor doporučil vládě ČR, aby přijala usnesení, kterým ukládá zpracovat a předložit tento zákon.

Šestý bod programu se týkal projednání nedostatků podávaných záměrů bezbariérových tras v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. K tomuto tématu se opět uskuteční schůzka se zástupci České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Národní rady osob se zdravotním postižením a Výboru, aby byl dohodnut postup na řešení současného stavu v této věci.

Obsahem následujícího bodu byly informace o přípravě novely zákona o sociálních službách. Diskuse se vedla především k zahrnutí paliativní péče a služeb pro rodinu mezi sociální služby a k návrhu další možné formy úhrady osobní asistentce.

Tématem osmého bodu programu byla informace o plnění doporučení č. 32 a 37 Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením k Úvodní zprávě ČR o plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Výbor OSN požádal, aby byla do 12 měsíců zaslána informace o opatřeních, která byla přijata k provedení doporučení uvedených u bodů 32 a 37. Jedná se o zákaz používání mechanických a chemických omezovacích prostředků u osob s psychosociálním postižením v psychiatrických léčebnách a zrušení praxe sterilizace bez svobodného a informovaného souhlasu osoby se zdravotním postižením.

Devátý bod jednání se týkal ochrany práv lidí s duševním onemocněním v zařízeních zdravotních a sociálních služeb. Tento podnět Výboru zaslalo Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, které poukazuje na existenci nedostatků diskriminujících lidí s duševním onemocněním při poskytování zdravotních a sociálních služeb. Na dalším zasedání Výboru bude podána proto další zpráva o postupu prací na reformě psychiatrické péče.

Závěrečný bod programu byl věnován informacím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o dalším průběhu přijímaných opatření v souvislosti s implementací novely školského zákona.