Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

30. 12. 201510:03

Zasedání 4. prosince 2015

Program:

  1. Podnět k řešení situace života osob s PAS a jejich rodin;
  2. Pravidla monitorování Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020;
  3. Příprava novely zákona o veřejném zdravotním pojištění upravující nová pravidla pro poskytování zdravotnických prostředků;
  4. Možnosti přenositelnosti slev a kompenzací vyplývajících z průkazů osob se zdravotním postižením v rámci jednotlivých zemí EU;
  5. Poskytování sociálních služeb bez registrace ve vztahu k dopadům na uživatele zrušených zařízení;
  6. Informace o provádění inspekcí v zařízeních sociálních služeb v roce 2014 a 2015;
  7. Příprava novely zákona o sociálních službách;
  8. Postup prací na reformě podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením;
  9. Různé.

V prvním bodě programu Výbor schválil Podnět k řešení situace života osob s PAS a jejich rodin. Tento materiál obsahuje opatření na zlepšení situace osob s poruchou autistického spektra. Materiál je rozdělen do několika oblastí: Informovanost veřejnosti, Screening, Diagnostika, Terapie, Posudková praxe, Vzdělávání, Pobytové sociální služby, Zaměstnávání, Krizová situace v rodinách osob s PAS a Statistiky. Po vypořádání připomínek vzešlých z meziresortního připomínkového řízení bude materiál předložen vládě ČR k projednání. Po roce či dvou letech bude provedena kontrola, jak gestoři realizovali navržená řešení situace.

Na druhém místě programu bylo schválení Pravidel monitorování Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Cílem materiálu je stanovení postupů, jak monitorovat a vyhodnocovat účinnost termínovaných i průběžných opatření, která spadají do působnosti jednotlivých resortů.

Dále byli členové a členky Výboru seznámeni s přípravou novely zákona o veřejném zdravotním pojištění upravující nová pravidla pro poskytování zdravotnických prostředků. Výbor na základě informací o této novele doporučil Ministerstvu zdravotnictví provést analýzu dopadů novely zákona o veřejném zdravotním pojištění na skupiny pacientů s dlouhodobým těžkým zdravotním postižením a výsledky této analýzy využít při přípravě novely tohoto zákona.

Čtvrtý bod byl věnován informaci o možnosti přenositelnosti slev a kompenzací vyplývajících z průkazů osob se zdravotním postižením v rámci jednotlivých zemí EU. Strategie Evropa 2020 obsahuje cíl vypracovat jednotný průkaz pro osoby se zdravotním postižením, pomocí kterého by byly přenositelné výhody a slevy vyplývající z tohoto průkazu ve všech státech EU.

Další bod se týkal poskytování sociálních služeb bez registrace ve vztahu k dopadům na uživatele zrušených zařízení. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze sociální služby poskytovat jen na základě registrace. Nelegální služby nepodléhají kontrole, ani inspekci poskytování sociálních služeb. Není tak vykonáván dohled nad kvalitou poskytované péče, ochranou práv klientů, odbornou způsobilostí personálu, materiálními podmínkami v zařízení a dodržováním dalších povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách.

Následně byli členové a členky Výboru informování o provádění inspekcí v zařízeních sociálních služeb v roce 2014 a 2015. Tento bod byl na program zařazen proto, že v roce 2014 byly inspekce poskytování sociálních služeb vykonávány krajskými pobočkami Úřadu práce ČR. Od 1. ledna 2015 vykonává tuto agendu MPSV, na základě novely zákona č. 254/2014 Sb., o sociálních službách.

Na sedmý bod programu byla zařazena informace o přípravě novely zákona o sociálních službách.

V posledním bodu jednání byli členové a členky Výboru seznámeni s postupem prací na reformě podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením.