Archiv zpráv minulých vlád

28. 7. 20158:58

Avízo: Návrh zákona o střetu zájmů projedná vláda

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier tentokrát předkládá na jednání vlády čtrnáct materiálů, mezi nimi klíčovou normu o střetu zájmů, změny některých volebních zákonů, návrh na změnu zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020. Zasedání vlády se koná 29. 7. 2015 od 9:00 hod.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Novela zákona o střetu zájmů představuje jedno z dlouhodobě očekávaných protikorupčních opatření připravovaných v souladu s vládním Akčním plánem boje s korupcí na rok 2015, ale také se závazkem obsaženým v programovém prohlášení a koaliční smlouvě.

Sjednocuje zejména stávající evidenční orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický registr oznámení, zavádí povinnost veřejného funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákaz konkurence a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání, rozšiřuje okruh bývalých funkcionářů, omezených při přechodu z veřejné do soukromé sféry.

Předkládaný návrh také sleduje doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO), která dlouhodobě upozorňuje především na nedostatečný mechanismus vynucování povinností a nedostatečnou kontrolu v oblasti střetu zájmů. GRECO založila v roce 1999 Rada Evropy za účelem monitorování souladu států s protikorupčními standardy. Česká republika se stala členem v roce 2002.

Ministr Dienstbier návrh předkládá společně s ministrem spravedlnosti.

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaná právní úprava chce přesně vymezit postavení, kompetence a odpovědnosti ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a vztahů orgánů podniků k jejich zakladatelům. Dále stanovuje základní soubor práv a povinností podniku představující obsah práva hospodařit s majetkem státu.

Ministr Dienstbier návrh předkládá společně s ministrem průmyslu a obchodu.

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
Předkládaný návrh má zajistit vyšší míru transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami. Zprůhlednění postupů při vedení a financování volebních kampaní spolu přináší i nezbytnost vytvoření adekvátního kontrolního a sankčního mechanismu ze strany nezávislého orgánu vybaveného potřebnými pravomocemi.

Proto novela navrhuje ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu jednotně upravit pravidla volební kampaně a jejího financování včetně zavedení limitů výdajů na volební kampaň, zavést legální definici volební kampaně a vymezit ji také časově, upravit povinnost kandidujících subjektů zřídit si transparentní účet určený pro financování volební kampaně a svěřit kontrolu nad financováním volební kampaně Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zřízenému podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Předkládaný návrh zákona úzce souvisí se souběžně předkládaným návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Ministr Dienstbier návrh předkládá společně s ministrem vnitra.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela má zajistit vyšší míru transparentnosti financování politických stran a politických hnutí prostřednictvím jejich zvýšených povinností, zejména:

 

Ministr Dienstbier návrh předkládá společně s ministrem vnitra.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.
Předloženým návrhem má dojít zejména ke zpřesnění stávajícího textu zákona a k odstranění některých jeho nedostatků, které byly zjištěny v průběhu aplikace zákona. Upravují se především procesní ustanovení a ustanovení vztahující se k postavení a činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Ministr Dienstbier návrh předkládá společně s ministrem obrany.

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020
Dokument vymezuje politiku státu vůči nestátním neziskovým organizacím (dále jen „NNO“) a definuje 4 základní principy:

Na přípravě této vládní politiky se celkem rok podílela reprezentativní pracovní skupina pod Výborem pro legislativu a financování RVNNO složená z akademiků zabývajících se dlouhodobě neziskovým sektorem a odborníků z neziskového sektoru. Práce započaly na podzim roku 2014, kdy sekretariát RVNNO zadal zpracování 11 autorských studií k tématům, která byla vytipována jako klíčová pro současný vztah státu a NNO. Studie byly také vzápětí po svém odevzdání zveřejněny na webových stránkách RVNNO, a to již během roku 2014, aby se k nim mohli zájemci z řad odborné veřejnosti vyjádřit. Pří přípravě návrhu státní politiky pracovní skupina vypořádala přes 100 stran připomínek.

 

Vyjádření vlády České republiky ke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 1. až 10. dubna 2014
Vyjádření reaguje na doporučení, připomínky a dotazy formulované Evropským výborem pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v jeho Zprávě z návštěvy České republiky, kterou vykonal 1. až 10. dubna 2014.

 

Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa Beznosky, Karla Fiedlera, Zdeňka Soukupa, Marty Semelové a Aleny Nohavové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 533).
Návrhu zákona má za cíl změnit definici osoby závislé na pomoci jiné osoby a pravidla pro posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti. A to tak, aby jejich obsah odpovídal právnímu stavu před tzv. „Drábkovou sociální reformou“, na jejímž základě byl příspěvek na péči řadě osob snížen nebo odejmut, a to nikoliv proto, že by se jejich zdravotní stav jakkoli změnil.

Návrh poslankyně Markéty Adamové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 535).
Zákon navrhuje zrušit maximální výši vypláceného rodičovského příspěvku určené pevnou hranicí 11500 Kč měsíčně, zachováno zůstane pouze omezení výší 70 % dosaženého vyměřovacího základu rodiče dítěte. Dále navrhuje upravit splnění podmínky celodenní péče tak, že se zvyšuje možný počet hodin umístění dítěte v předškolním zařízení na 92 hodiny měsíčně a zároveň se snižuje věková hranice, po jejímž dosažení se návštěva předškolního zařízení již nesleduje, na 1 rok věku dítěte. A též navrhuje upravit přístup ke všeobecnému zdravotnímu pojištění a výši základu k placení jak pro rodiče pečující o dítě, tak nově i pro prarodiče pečujícího trvale o vnuka. Všechny tyto novinky mají umožnit rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život.

Návrh poslanců Bronislava Schwarze, Václava Horáčka, Štěpána Stupčuka, Zdeňka Ondráčka, Jana Chvojky, Stanislava Pflégera, Vlastimila Vozky, Marka Černocha, Lukáše Pletichy, Pavla Ploce, Stanislava Humla, Martina Komárka, Jany Pastuchové a Radima Holečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 539).
Česká republika má v současné době 14 krajů (včetně Hlavního města Prahy). Tomuto územnímu členění neodpovídají obvody krajských soudů, jichž je jen 8 (včetně obvodu Městského soudu v Praze). Cílem navrhované právní úpravy je zřízení Krajského soudu v Liberci, který je sídlem Libereckého kraje, a zrušení pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem se sídlem v Liberci. V důsledku tohoto opatření se struktura krajských soudů přiblíží struktuře vyšších územních samosprávných celků.

Návrh poslanců Niny Novákové, Martina Plíška, Jitky Chalánkové, Jaroslava Lobkowicze, Markéty Adamové, Anny Putnové, Václava Horáčka, Zdeňka Bezecného, Gabriely Peckové, Karla Schwarzenberga, Herberta Pavery, Věry Kovářové, Heleny Langšádlové, Leoše Hegera, Jana Farského a Michala Kučery na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 541).
Nová právní úprava navrhuje zařadit mezi zákonné náležitosti důvodové zprávy k návrhům zákonů i dopad na rodinu a rodičovství. Přijetím této úpravy dá Česká republika rovněž najevo, že si je vědoma významu rodiny a rodičovství jako tradičního a stabilizačního prvku naší západní civilizace.

Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 543).
Předložený návrh usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Dále odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví.

Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 548).
Poslankyně navrhuje nahradit pojmenování státního svátku dne 17. listopadu z dosavadního „Den boje za svobodu a demokracii“ na „Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii“. Nový název státního svátku podle ní tak poprvé oficiálně pojímá celosvětově uznávaný mezinárodní svátek studentů i jako státní svátek, a zároveň v původní části názvu ponechává odkaz na oba dějinné milníky, které mají velký historický význam jak pro vysokoškolské studenstvo samotné, tak pro celou českou společnost.

Návrh poslance Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 549).
Návrh zákona přispěje k odstranění rozporů s evropským právem, k účinnému postihu nelegálních provozovatelů, k větší ochraně hráčů, mj. možností omezujících opatření a k zabránění daňovým únikům. Tato novela se podle předkladatele soustředí pouze nejpalčivější problémy stávající úpravy. Komplexní řešení přenechává až zákonu novému, který připravuje ministerstvo financí.