Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

30. 6. 201510:10

Zasedání 9. června 2015

Dne 9. června 2015 se uskutečnilo letošní druhé zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „Výbor“), který je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených občanů.

V prvním bodě programu Výboru schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014. Vzhledem k tomu, že tento plán v roce 2014 skončil, součástí materiálu je i Celkové zhodnocení plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014. Na jednání vlády ČR zůstaly dva rozpory s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Do programu přibyl bod týkající se valorizace příspěvku na péči. Členové a členky Výboru se shodli, že je třeba tento příspěvek valorizovat, protože v současné době neodpovídá cenám sociálních služeb, jejichž nákup je z tohoto příspěvku realizován. Usnesením Výbor žádá, aby vláda ČR prioritně projednala valorizaci příspěvku na péči.

Dále Výbor vyhlásil 22. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Cena je udělována publicistickým pracím, které nejlépe popularizují témata spojená se zdravotním postižením. Smyslem Ceny je upoutat pozornost médií na tuto oblast a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Další bod byl věnován projednání a doporučení vyhlášení dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených. Rámcové vymezení obsahu tohoto dotačního programu a vymezení tematických okruhů činností, které jsou v rámci programu podporovány, zůstaly stejné jako loňský rok.

V pátém bodě byli členové Výboru seznámeni s průběhem a výsledky obhajoby Úvodní zprávy ČR o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a také se Závěrečnou zprávou Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, která obsahuje doporučení, jak lépe naplňovat jednotlivé články Úmluvy a tím přispět ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Výbor svým usnesením doporučil dotčeným resortům postupně realizovat doporučení uvedená ve výše zmíněné zprávě.

V šestém bodu programu zazněla informace o dosavadní činnosti Odborné skupiny pro komplexní řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra, která byla ustanovena 28. listopadu 2014. Na zasedání byl připraven materiál, který obsahoval opatření vedoucí ke zlepšení situace osob s PAS a jejich rodin. Tento materiál bude dále projednáván se zainteresovanými resorty a Výbor usnesením uložil, aby byl poté předložen na jednání vlády ČR.

Další bod se týkal návrhu na zrychlení řízení o poskytnutí dotací z programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených tak, aby nedocházelo k nedodržování lhůt pro vyplácení finančních prostředků příjemcům dotace. Jedená se především o zavedení elektronizace celého procesu dotačního řízení.

V osmém bodě byla podána zpráva o financování a realizaci záměrů bezbariérových tras předložených v rámci Národního rozvojového programu mobility v roce 2014.

Předmětem dalšího bodu byla pravidelná informace o postupu prací na reformě psychiatrické péče a seznámení s aktuální situací v této věci. V letošním roce probíhá především příprava metodik (Standardy péče v Centrech duševního zdraví) a pokladů pro financování.

V desátém bodu zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informoval o způsobu finančního zajištění implementace novely školského zákona, která se týká integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v hlavním vzdělávacím proudu. Od roku 2017 by měl být zaveden nový systém financování regionálního školství.

Poslední bod byl věnován průběhu a výsledkům dotačního řízení pro oblast sociálních služeb v jednotlivých krajích.