Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

26. 5. 201515:47

Zasedání 24. dubna 2015

Dne 24. dubna 2015 se uskutečnilo letošní první zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Prvním a zároveň i nejdůležitějším bodem programu bylo schválení Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, který stanovuje konkrétní cíle, opatření a termíny úkolů, které mají zlepšit postavení osob se zdravotním postižením ve společnosti. Byly projednány přetrvávající rozpory s některými ministerstvy a organizacemi, téměř všechny byly vypořádány. Následným krokem bude předání Národního plánu vládě ČR k projednání a schválení.

Na druhém místě programu bylo seznámení členů Výboru s Výroční zprávou, která obsahuje shrnutí činnosti Výboru za uplynulý rok.

Další bod byl věnován situaci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ústředních orgánech státní správy, především tomu zda a jak je plněn zákonný podíl 4 % zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Podklady k tomuto bodu byly zpracovány na základě údajů od 25 ministerstvech a dalších institucí. Výbor požádal ústřední orgány státní správy včetně jejich organizačních složek, aby v rámci své působnosti usilovaly při zákonem stanoveném plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením o jejich přímé zaměstnávání.

Ve čtvrtém bodu zazněla informace od Ministerstva práce a sociálních věcí o postupu prací na přípravě právní úpravy koordinace rehabilitace. Úkol nastavit a zavést systém koordinace rehabilitace je již dlouhodobě předmětem diskusí, nepodařilo se jej však doposud realizovat. V průběhu uplynulého období došlo sice postupně k určitému rozvoji jednotlivých oblastí rehabilitace, stále však není dostatečně upravena jejich vzájemná návaznost a koordinace, což má negativní dopady na osoby se zdravotním postižením, které rehabilitaci prokazatelně potřebují a které je třeba do procesu rehabilitace intenzivně zapojovat. Ministerstvo bylo Výborem požádáno, aby byly urychleně obnoveny práce na přípravě právní úpravy koordinace rehabilitace.

Následující dva body byly věnovány spíše organizačním věcem: možnosti zveřejňování zvukových záznamů ze zasedání VVZPO, což členové a členky VVZPO zamítli, a informaci o proběhlém zasedání předsednictva VVZPO.

V sedmém bodě byli členové Výboru seznámeni s průběhem a výsledky dotačního řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2015.

V dalším bodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo o projednání a schválení novely školského zákona a přípravě prováděcích předpisů. Tato novela obsahuje důležité změny, které se týkají vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. MŠMT dostalo úkol na příští zasedání VVZPO předložit finanční zajištění implementace novely školského zákona.

Devátý bod se týkal pravidel a postupu při provádění kontrol v psychiatrických nemocnicích, o čemž podalo zprávu Ministerstvo zdravotnictví.

Poslední bod byl věnován informaci Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR o projektu k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci společenské odpovědnosti podnikání a jeho praktickém využití. Cílem tohoto projektu je vytvořit návody a uvádět příklady v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením.