Pracovní skupina k porodnictví

17. 8. 201718:46

Pracovní skupina k porodnictví

Pracovní skupina k porodnictví (dále jako „Pracovní skupina“) vznikla na základě usnesení Rady vlády pro rovnost žen a mužů ze dne 12. září 2013 k tématu rovnosti žen a mužů ve vztahu k oblasti porodnictví. Pracovní skupina byla poté ustavena a fungovat začala na začátku roku 2015. Tvoří ji multidisciplinární tým složený z lékařů a lékařek, porodních asistentek a odborníků a odbornic v oblasti zdravotnického práva, statistiky, sociologie a ekonomie. Pracovní skupině předsedá PhDr. Marie Čermáková, vědecká pracovnice Sociologického ústavu AV ČR.

Pracovní skupina vychází z toho, že rodiče nejsou homogenní skupinou. Jejich představy a potřeby se výrazně proměňují spolu se změnami v celé společnosti, roste ekonomická, sociální, třídní, náboženská, národní a etnická i kulturní rozmanitost. I v tomto kontextu se Pracovní skupina zaměřuje na podporu svobodné volby rodičů týkající se způsobu, okolností a místa porodu. Ta by měla odpovídat společenským změnám, nárokům a hodnotovým orientacím současné generace populace vstupující do fáze rodičovství tak, aby stávající systém těhotenské, porodní a poporodní péče (péče v mateřství) na tyto nové výzvy reagoval.


Pracovní skupina:

Hlavní cíle Pracovní skupiny:

Výše uvedená východiska a cíle promítá Pracovní skupina mimo jiné do následujících oblastí:

Zápisy z jednání Pracovní skupiny jsou k dispozici pod tímto odkazem

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Hradecká, Odbor rovnosti žen a mužů (lucie.hradecka@vlada.gov.cz, tel.: 606 080 427)