Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. 1. 201417:18

Finanční vypořádání a Závěrečná zpráva za rok 2013 - Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených

Upozornění pro příjemce dotací z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených v roce 2013

V souladu s podmínkami programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2013 je příjemce dotace povinen vyhotovit Závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování přidělené dotace.


POZOR! Nezapomeňte na finanční vypořádání dotací dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb.

Formulář Závěrečné zprávy o realizaci projektu za rok 2013 podpořeného z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených, včetně 4 příloh (Tabulka č. 1, 2, 3 a Příloha č. 7 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.), je k dispozici v připojených dokumentech.


Výše uvedené dokumenty musí být zaslány nejpozději do 15. února 2014 na adresu:
Úřad vlády České republiky
sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1


Případné vratky dotací příjemci dotací převedou nejpozději do 15. února 2014 (termín připsání vratky na účet Úřadu vlády ČR) na depozitní účet Úřadu vlády ČR č. 6015-4320001/0710 vedený u ČNB, konstantní symbol 9118. Variabilním symbolem je číslo příslušného Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace.
Ve lhůtě do 15. února 2014 také příjemce dotace provedení vratky oznámí v listinné podobě Úřadu vlády ČR (sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany).


Pokud příjemce dotace, kterému byly po skytnuty Úřadem vlády ČR prostředky státního rozpočtu, nedodrží termíny pro finanční vypořádání stanovené vyhláškou č. 52/2008 Sb. a prostředky (vratky) budou zaslány na depozitní účet Úřadu vlády ČR po termínu, bude postupováno následovně. Úřad vlády ČR – odbor interního auditu a kontroly na základě podnětu věcně příslušného útvaru neprodleně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu porušení rozpočtové kázně – zadržení prostředků státního rozpočtu příjemcem.