Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výstupy projektu

KA1 - Implementace Strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020

Aktivita týkající se zajištění implementace Strategie, včetně zajištění jejího vyhodnocování a příprava navazujícího dokumentu.

celý text zprávy

KA2 - Implementace Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí

Aktivita týkající se zajištění implementace akčního plánu, včetně jeho vyhodnocování a příprava navazujícího dokumentu.

celý text zprávy

KA3 - Prosazování opatření pro zlepšení vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Aktivity týkající se zlepšení zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, včetně podpory přijetí akčního plánu pro tuto oblast a příprava navazujícího dokumentu.

celý text zprávy

KA4 - Implementace Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR

Aktivita týkající se zajištění implementace metodiky, včetně její propagace, školení a vyhodnocování jejího využívání.

celý text zprávy

KA5 - Implementace a pilotní ověření genderového auditu a slaďování pracovního a soukromého života

Implementace a pilotní ověření genderového auditu - aktivity týkající se revize a implementace Standardu, pilotní ověření Standardu, genderový audit státní služby.

celý text zprávy

KA6 - Podpora implementace doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech optimalizace sběru dat

Podpora implementace doporučení obsažených ve Zprávě o možnostech optimalizace sběru dat k hodnocení naplňování principů rovnosti žen a mužů a revize Koncepce genderové statistiky - implementace optimalizace sběru statistických dat v kooperaci s resorty, spolupráce s ČSÚ, tvorba pracovní skupin ke sběru statistických dat.

celý text zprávy

KA7 - Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraniční

Tvorba platformy pro mezinárodní spolupráci a přenos dobré praxe ze zahraniční - tvorba široké platformy na EU i mezinárodní úrovni zabývající se rovností žen a mužů.

celý text zprávy

KA8 - Informační a osvětové aktivity týkající se rovnosti žen a mužů

Informační a osvětové aktivity týkající se rovnosti žen a mužů - propagace témat souvisejících s agendou rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu.

celý text zprávy