Stav plnění protikorupční strategie za 2. čtvrtletí 2012

Publikováno: 31. 7. 2012 , Autor: Pavla Zdráhalová

V uplynulých dnech vstoupila vláda do druhé poloviny svého funkčního období. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů, které si pro toto volební období stanovila, je plnění protikorupční strategie, si vás dovolujeme seznámit s aktuálním plněním vybraných opatření.

Strategie obsahuje 88 úkolů. Z nich bylo k 25. červenci 2012 splněno 62, tj. 70 %. „Přestože osobně považuji úkol za splněný až v okamžiku, kdy je zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů a nelegislativní opatření již realizováno v praxi, z formálního hlediska je třeba za splněný úkol považovat moment, kdy jej příslušný rezort splní dle zadání uvedeného ve Strategii,“ uvedla předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí Karolína Peake. 

Za sledované období 2. čtvrtletí 2012 bylo takto splněno 8 úkolů. Za nejvýznamnější lze považovat předložení návrhu zákona o dohledu nad financováním politických stran a návrhu zákona o registru přestupků se zakotvením trestní odpovědnosti při přestupkové recidivě. Oba návrhy nyní projednává Legislativní rada vlády a její komise, na podzim je projedná vláda. Dále byla schválena analýza whistleblowingu a ochrany oznamovatelů, na jejímž základě útvar místopředsedkyně vlády aktuálně zpracovává věcný záměr nového zákona o ochraně oznamovatelů.

Významným krokem je i schválení návrhu legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv. Ministři financí a vnitra mají nyní vypracovat paragrafové znění zákona, které nastaví pravidla pro obsazování funkcí v uvedených orgánech. Zástupci státu či územních samospráv budou do orgánů podniků vybíráni na základě své odbornosti. Pravidla mají také vymezovat, jaké kvalifikační či osobnostní nároky budou na uchazeče o funkci kladeny. Veškeré změny v kritériích by pak musely být zveřejněny. Cílem návrhu je omezení klientelismu a nepotismu při obsazování funkcí ve vedení podniků, jejich dozorčích radách či představenstvech. „Hlavním kritériem pro výběr už nebude stranická knížka,“ uvedla Peake.

V uplynulém čtvrtletí dále vláda schválila návrh na ratifikaci Úmluvy OSN proti korupci.

Ve Strategii se však objevuje i několik nesplněných úkolů. Jedná se především o nepředložení návrhu nového zákona o státním zastupitelství v termínu do 30. června 2012. Dosud vláda neprojednávala a neschválila jeho věcný záměr, který Ministerstvo spravedlnosti předložilo již na konci února 2012. Nový zákon by mělo Ministerstvo spravedlnosti předložit do konce tohoto roku. „Tento zákon považuji za prioritu Strategie a doufám, že posunutý termín už bude splněn,“ uvedla Peake.

V ohrožení je též plnění úkolu týkajícího se změny Jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Jednacího řádu Senátu. Touto změnou by mělo být omezeno předkládání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení poté, kdy byl konkrétní zákon již projednán na příslušném výboru. Strategie předpokládá i zákaz předkládání tzv. „přílepků“ a zamezení možnosti neprůhledného rozdělování finančních prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu (tzv. „porcování medvěda“). „Úprava jednacích řádů je výsadním právem komor. Zatímco Senát svůj návrh předložil, Sněmovna stále otálí,“ řekla Peake.

Do konce tohoto kalendářního roku pak kromě předložení zmíněných návrhů zákona o státním zastupitelství, zákona o ochraně oznamovatelů, zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků bude vládě předloženo hned několik dalších návrhů zákonů. Místopředsedkyně vlády předloží návrh zákona o lobbingu, ministr vnitra zákon o úřednících veřejné správy, ministr financí novelu "malých" rozpočtových pravidel řešících mj. transparentnost dotačních řízení, ministr spravedlnosti novelu trestního zákoníku obsahující znovuzavedení zvláštní účinné lítosti pro korupční trestné činy a rovněž bude řešena otázka zefektivnění svobodného přístupu k informacím.

Aktuální Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 – aktualizace za 2. čtvrtletí 2012, ale i aktuální informace o činnosti Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí nebo Sekce pro koordinaci boje s korupcí, můžete najít na stránkách www.korupce.cz.


 

Dokumenty ke stažení

Informace o plnění - průběžná ke dni 25. 7. 2012 pdf 885kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: