Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Historie minulých vlád

Záznam z tiskové konference po schůzi vlády ČR ve čtvrtek 9. března 2000

Libor Rouček, mluvčí vlády: Přeji vám všem hezké dobré ráno. Dnes tu budeme v trošku komornějším prostředí, a to nejen z vaší strany, ale hlavně z naší strany, protože jak vidíte, není tu žádný ministr, neboť se koná důležité zasedání poslanecké sněmovny.

Vláda včera zasedala do půl druhé v noci. Na programu měla celkem 32 bodů, projednáno jich bylo 17 a některé body byly odloženy na příští týden. Já začnu popořadě, tak jak vláda jednotlivé body projednávala a začnu s těmi nejzajímavějšími pro vás a těmi nejdůležitějšími.

Byl schválen návrh zákona o obecních daních. Zde je cílem navrhované úpravy nahradit dosavadní úpravu místních poplatků tak, že tyto poplatky budou transformovány do podoby daní. Dále zde bude zavedena daň infrastrukturní, daň z odpadů a daň z nevýherních hracích přístrojů. Dalším cílem je svěřit do samostatné působnosti obcí vybírání daní, stanovení jejich konkrétní výše až do horní hranice sazeb jednotlivých daní stanovených zákonem a dále stanovení rozsahu osvobození od těchto daní podle místních podmínek v obci. Víte, že obdobný návrh zákona o obecních daních byl již vládou schválen v září, sněmovna jej projednávala, ale vrátila jej vládě v prvním čtení k dopracování. Nyní předložený návrh předkladatel upravil právě podle těch pozměňovacích návrhů poslanecké sněmovny a zde se jedná zejména o vypuštění daně z reklamy a namísto daňového rozpětí s horní a dolní hranicí je pouze navržena maximální sazba daní. Ve srovnání s dosavadními místními poplatky se výnos obecních daní má podle názoru vlády zvýšit z 2 miliard korun na přibližně 6 miliard korun.

Dále vláda projednávala a schválila návrh věcného záměru zákona o službě v některých státních zaměstnanců čili služebního zákona. Zde je hlavním záměrem vytvoření zvláštního veřejnoprávního režimu pro zaměstnance, kteří vykonávají státní správu v ministerstvech a jiných správních úřadech. Tito zaměstnanci by se měli stát zaměstnanci státu a měli by podléhat v zásadě jednotnému ucelenému právnímu režimu. Za zvýšené povinnosti, odpovědnost a omezení některých občanských práv, které by jim právní úprava uložila, by měli být přiměřeně zvýhodněni. Předložený návrh vychází z toho, že profesionalizace, snaha o odpolitizování, tak jak to měla sociální demokracie ve svém volebním i posléze vládním programu, a zvýšení výkonnosti zaměstnanců v občanské státní službě jsou rozhodující pro kvalitu státní správy, zajištění jejích služeb pro veřejnost a též pro naše zapojování do evropské integrace.

V návaznosti na to vláda rovněž schválila návrh věcného záměru zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zde je hlavním cílem podle předkladatele sjednocení roztříštěné právní úpravy služebních poměrů příslušníků Policie ČR, vězeňské služby, celní správy, Bezpečnostní informační služby a též pracovního poměru příslušníků hasičského záchranného sboru. A vedle toho je dalším důvodem navrhovaného věcného řešení za prvé upravit komplexně specifický státně služební vztah příslušníků, kteří plní úkoly státu v bezpečnostních sborech, za druhé sjednotit rozsah jejich práv a povinností. Za třetí zajistit ukládání povinností ve služebních poměru výlučně zákonem. A za čtvrté umožnit státu, aby v případě organizačních změn ve služebním úřadu mohl operativně využít příslušníky pro plnění úkolů v jiném služebním úřadu.

Vláda poté projednávala a schválila návrh věcného záměru zákona o omezení plateb v hotovosti. Víte, že i toto byl jeden z bodů volebního i vládního programu. Připravovaná právní úprava má přispět k omezení legalizace výnosů z trestné činnosti a omezení daňových úniků a za tímto účelem je navrženo zejména stanovit povinnost pro všechny fyzické a právnické osoby provádět veškeré platby. A nyní je ještě řeč o tom, jestli to má být částka přesahující 1 milión korun denně bezhotovostně či jenom 500 tisíc korun denně bezhotovostně. Dále je zde navrženo, aby kontrolou plnění této povinnosti byly pověřeny územní finanční orgány a ministerstvo financí a též aby porušení této povinnosti bylo sankciováno pokutami. Vláda v této souvislosti uložila svému místopředsedovi Pavlu Mertlíkovi, aby do 31.července předložil návrh příslušného zákona v paragrafovaném znění. A tam se i upřesní a rozhodne o tom, zda ta částka bude 1 milión korun nebo pouze 500 tisíc korun denně.

Vláda schválila nařízení, kterým se zvyšují částky životního minima. Částka životního minima, která se považuje za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních potřeb občana, činí měsíčně 1 600 Kč jde-li o dítě do 6 let věku, 1 780 Kč jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, 2 110 Kč jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, 2 310 Kč jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku a 2 190 Kč u ostatních občanů. A pokud jde o částku životního minima potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, tak ta by měla měsíčně činit 1 580 Kč jde-li o jednotlivce, 2 060 Kč žijí-li v domácnosti 2 osoby, 2 560 Kč žijí-li v domácnosti 3 nebo 4 osoby a 2 870 Kč žije-li v domácnosti 5 nebo více osob. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna tohoto roku. Jinými slovy, celková úroveň životního minima úplných rodin s 2 až 3 dětmi se tak zvýší v průměru o 6 až 6,8 %.

Vláda se též zabývala jedním poslaneckým návrhem, a to novelou zákona o dani silniční. Poslanecký návrh chce, aby byla snížena sazba u vozidel, která splňují emisní limity úrovně EURO 2 a EURO 3, a to takto: že v případě EURO 2 by se mělo jednat o snížení o 25 % do 31. 12. 2001 a v případě EURO 3 o 50 % do 31. 12. 2001 a o 25 % od 1. ledna 2002. Vláda s tímto návrhem vyslovila souhlas, ale za předpokladu, že navrhovaná právní úprava bude poprvé použita pro zdaňovací období roku 2001, čili nezatíží tak příjmy státního rozpočtu na letošní rok. A též, že snížení sazby pro vozidla splňující limity úrovně EURO 3 bude změněno tak, aby 50% snížení sazby bylo uplatňováno od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 a 25% snížení, aby bylo uplatňováno v letech následujících. A též, aby z toho zákona bylo vypuštěno příslušné ustanovení, neboť snížení sazby silniční daně pro vozidla splňující stanovené emisní limity EURO 2 již nemůže splňovat předloženým návrhem zamyšlený účel, tj. motivovat poplatníky daně k obměně starého vozového parku, protože v tomto směru již splnilo svou funkci daňové osvobození, které platilo od roku 1993 až do konce roku 1998.

Vláda se poté zabývala návrhem na změnu ve funkci hlavního hygienika České republiky. K dnešnímu dni odvolala pana dr. Jiřího Vytlačila z této funkce a od zítřka jmenuje pana dr. Víta do funkce hlavního hygienika České republiky. Pan dr. Vytlačil odešel na základě vlastní žádosti. Co se týče pana dr. Víta, ten je v současné době vedoucí odboru hygieny práce a pracovního lékařství Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Vláda se krátce zabývala i včerejší stávkou železničářů. Víte, že tuto demonstrační stávku včera zajišťoval i předseda odborového sdružení pan Dušek, a to bez projednání v orgánech Českých drah. Tímto jednáním pan Dušek poškodil dobrou pověst Českých drah a uskutečněním stávky kromě toho vznikly Českým drahám i ekonomické škody. Z tohoto důvodu vláda k dnešnímu dni odvolává Jaromíra Duška z funkce člena správní rady Českých drah.

Tolik k těm nejzajímavějším a nejdůležitějším bodům, které byly včera projednány. Pokud vás zajímá výběr na globálního koordinátora při privatizaci TELECOMU, tento bod byl odložen na příští týden, bude se projednávat ve středu. To je ode mne vše na úvod a máte-li nějaké dotazy, prosím.

Jan Němec, Česká televize: Já jsem se chtěl zeptat, zda projednávala vláda také finanční odškodnění pro ZVVZ Milevsko, jak se o tom mluvilo, že by se tím měla zabývat. A potom, zda se zabývala otázkou Rakony, tedy odškodněním těch dědiců.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o ZVVZ Milevsko, ve sdělovacích prostředcích se sice o tom mluvilo, ale vláda se tím nezabývala, protože tímto problémem se zabývala již v úterý, a to v autobuse cestou do Lán. Výsledky byly zveřejněny ve sdělovacích prostředcích.

Vláda v této věci udělila výjimku pro Konsolidační banku, a to pro nabytí majetkové účasti ve společnosti ZVVZ Milevsko na základě kapitalizace pohledávky Konsolidační banky z úvěru na TOZ do základního jmění až do výše 92 milionů korun. Vláda dále souhlasí s poskytnutím bezúročného úvěrového účelu Konsolidační bankou Praha společnostem ČEZ a Sokolovská uhelná do výše 80 milionů korun pro ČEZ a 25 milionů korun pro Sokolovskou uhelnou. Tam je tříletá lhůta splatnosti. Měl by to být provozní     Autom. řádkování   úvěr na výrobu zařízení ZVVZ Milevsko ? vzduchotechniky. Jinými slovy, toto je první konkrétní krok, jak firmě ZVVZ Milevsko pomoci s náhradní výrobou, a to i přesto, že ZVVZ Milevsko žádnou smlouvu ohledně vzduchotechniky pro jadernou elektrárnu v Búšehru neuzavřely.

Pokud jde o tu druhou otázku, tím se vláda nezabývala.

Kačer, Zemské noviny: Vzhledem k tomu, že stávka železničářů byla nezákonná, budete podporovat, aby státní podnik postupoval vůči iniciátorům právní cestou?

Libor Rouček, mluvčí vlády: To je samozřejmě na rozhodnutí vedení ČD. To se musí rozhodnout, jaký další postup zvolí. Vláda jako první krok, jak jsem již řekl, odvolala pana Duška. Já osobně, i po zkušenostech ze zahraničí, bych tento krok podporoval. Každá stávka by měla být řádně ohlášena, řádně projednána se svými členy tak, aby s ní byl souhlas v široké členské odborářské základně a potom je to legální protest. Probíhá-li stávka trošku živelnějším způsobem, a to nejenom na železnici, ale například to, co se tady dělo včera na pražské magistrále ze strany zemědělců, tam si myslím, že stát by měl postupovat přísněji.

Kačer, Zemské noviny: Já bych měl ještě doplňující otázku, jestli ta stávka nemůže ovlivnit personální výměnu v resortu dopravy, protože jedním z údajných argumentů výměny pana ministra Peltráma bylo, že nekomunikuje s odbory, tedy s odborovým sdružením železničářů. Jak je vidět, tak se s ním asi komunikovat nedá.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Já bych tuto otázku položil až zítra v Lidovém domě premiérovi, protože, jak víte, já o obsazení jednotlivých ministerstev a jmenování, případně odvolání ministrů nerozhoduji. Zítra v 11 hodin bude v Lidovém domě tisková konference premiéra, tam mu otázku dejte.

Holý, Právo: Zvažovala vláda, kdo nahradí pana Duška?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Ne, tuto otázku vláda nezvažovala, protože to si musí vyřešit ČD a ministerstvo dopravy, kteří navrhnou vhodného kandidáta.

Přibík, ČTK: Chtěl bych se zeptat, zda vláda včera schválila rozpočet Pozemkového fondu, druhá otázka, jak se postavila k tomu sporu o kompetence ve vodohospodářství a třetí, jaké zaujala stanovisko k průmyslovým zónám.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o kompetence ve vodním hospodářství, ten materiál byl stažen a ministři mají za úkol do 31. 3. předložit příslušný návrh zákona. Návrh by měl být společný, tzn. ve spolupráci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí. Pokud se tato dvě ministerstva budou lišit ve svých názorech, jako že se liší, tak mají vypracovat v rámci toho jednoho zákona variantní řešení.

Pokud jde o rozpočet Pozemkového fondu a o průmyslové zóny, oba dva body budou projednávány příští týden ve středu. Byly z časových důvodů odloženy, protože, jak jsem již řekl, vláda zasedala do půl druhé.

Petr Honzejk, Český rozhlas ? Radiožurnál: Já bych se chtěl zeptat, jestli o odvolání pana Duška rozhodla vláda jednomyslně, to je první otázka, a druhá otázka, jakým způsobem v tom věcném záměru zákona o státní službě je zohledněn institut definitivy.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Pokud jde o tu první otázku, vláda rozhodla jednomyslně. Co se týče definitivy, tam vám nejdříve řeknu, jaký bude další postup. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracuje konečné paragrafované znění, to má vypracovat do 30. června, ale ještě před tím proběhne za účasti členů vlády seminář, pravděpodobně v Kolodějích, kde se budou všechny tyto otázky ještě vyjasňovat a konzultovat. Čili včerejší krok byl pouze schválením těch základních parametrů, co se týče věcného záměru zákona a některé detaily si budou ještě ministři vyjasňovat při tom semináři. Samozřejmě s tou definitivou se počítá, ale je potřeba ještě upřesnit jednotlivé detaily.

Šárka Joklová, Radio Impuls: Odkdy by měly být vybírány ty daně?

Libor Rouček, mluvčí vlády: Co se daní týče, tam to samozřejmě závisí na tom, kdy bude tento zákon schválen, bude-li schválen. Vláda věří, že ano a platnost tohoto zákona by měla být od 1. ledna 2001, čili jak sněmovna, tak senát mají dostatek času na to, aby to projednali a aby to od 1. ledna 2001 platilo.

Jan Lopatka, Reuters: Já bych se chtěl zeptat, jestli vláda odložila rozhodnutí o výběru poradce na prodej Telecomu rovněž z časových důvodů.

Libor Rouček, mluvčí vlády: Je to čistě z časových důvodů, protože to je samozřejmě důležitý bod a je potřeba, aby vláda při projednávání tohoto bodu byla svěží a když je půl druhé ráno, tak nelze očekávat, že všichni stráví hodinu nebo dvě při projednávání tohoto bodu v plné svěžesti.

Vidím, že žádné další dotazy nemáte, děkuji vám za účast a přeji hezký zbytek dne.